15.2.2023

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus on nyt hyväksytty

Päivitetty 21.2.2023

Apta ja Suomen Farmasialiitto ovat solmineet uuden työehtosopimuksen, joka on voimassa vuoden 2025 tammikuun loppuun saakka. Sopimus on linjassa aiemmin helmikuussa syntyneiden sopimusten kanssa. Työehtosopimuksen piirissä on n. 4 500 työntekijää.

Uusi työehtosopimus on solmittu kahdeksi vuodeksi ajalle 13.2.2023-31.1.2025.

Sopimuskauden aikana palkkoja tarkistetaan yleiskorotuksin, kertakorvauksella sekä apteekkikohtaisella paikallisesti jaettavalla erällä. Tarkemmat palkankorotusohjeet laaditaan myöhemmin.

Neuvotteluyhteistyö sujui hyvässä hengessä. ”Kiitämme jälleen Farmasialiiton neuvottelijoita erinomaisesta yhteistyöstä ja sujuvista neuvotteluista”, sanoo toimitusjohtaja Kirsi Mäkinen.

Palkankorotukset 1.5.2023 

 • Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella
 • Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella.
 • Työaikalisiä korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella
 • Luottamushenkilökorvauksia korotetaan 3 prosenttia. 

Kertakorvaus heinäkuussa 2023 

 • Kokoaikaisen kertakorvauksen suuruus on 450 euroa.
 • Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvaus maksetaan sopimustuntien suhteessa.
 • Kertakorvaus maksetaan heinäkuun palkanmaksun yhteydessä.
 • Kertakorvaus voidaan paikallisesti sopien maksaa kahdessa erässä, kuitenkin niin, että heinäkuussa maksetaan vähintään 200 euroa. Toinen erä maksetaan viimeistään lokakuun palkanmaksun yhteydessä.
 • Edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on alkanut viimeistään 30.4.2023 ja työsuhde on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.  
 • Kertakorvausta ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, hoitolisää, ylityökorvausta tms.
 • Jos työntekijä on kertakorvauksen maksuajankohtana poissa työstä palkattomasti (esimerkiksi hoitovapaalla, opintovapaalla, pitkällä sairauslomalla, jonka osalta ei ole enää palkanmaksuvelvoitetta, tms.), kertakorvaus maksetaan hänelle sen jälkeen, kun hän on palannut takaisin töihin. Kertakorvausta ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ja irtisanomisaikaa on jäljellä enintään yksi kuukausi ennen kertakorvauksen maksuajankohtaa.

Palkankorotukset 1.5.2024 

 • Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 2,5 prosentin yleiskorotuksella
 • Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan 2,5 prosentin yleiskorotuksella.
 • Työaikalisiä korotetaan 2,5 prosentin yleiskorotuksella
 • Luottamushenkilökorvauksia korotetaan 3 prosenttia. 

Apteekkierä 1.5.2024

 • Apteekkikohtaisesti palkkoja korotetaan 1.5.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,5 prosentin suuruisella paikallisella erällä, jonka jakamisesta työnantaja päättää apteekkierän jakosääntöjen mukaisesti.  
 • Apteekkierän jakoperusteet on päätettävä apteekkikohtaisesti viimeistään tämän vuoden elokuun loppuun mennessä. Mikäli jakoperusteiden tiedottaminen laiminlyödään, eikä niitä ilmoiteta henkilöstölle 31.8.2023 mennessä, erä toteutetaan 0,5 % yleiskorotuksena farmaseuttisen henkilöstön palkkoihin 1.5.2024 alkaen.

Tekstimuutokset 13.2.2023 alkaen

Perhevapaiden palkalliseen jaksoon pidennys 

Ei-synnyttävien vanhempien palkallisia perhevapaita pidennetään 13.2.2023 alkaen kuudesta päivästä 36 päivään. 

Palkalliset perhevapaat määräytyvät jatkossa seuraavasti:  

 • Raskausrahaan oikeutettu synnyttävä vanhempi: raskausvapaan palkka raskausvapaan alusta lukien yhdenjaksoisen 40 raskausrahapäivän ajalta ja vanhempainvapaan palkka 36 ensimmäisen vanhempainrahaan oikeuttavan arkipäivän ajalta.  
 • Vanhempainrahaan oikeutettu ei-synnyttävä vanhempi: vanhempainvapaan palkka 36 ensimmäisen arkipäivän ajalta. 

Työnantajan noudattamat irtisanomisajat lyhenevät

Työnantajan noudattamat työehtosopimuksella sovitut irtisanomisajan lyhenevät, ellei työsopimuksella pidemmästä irtisanomisajasta ole sovittu.

 • Työsuhteen jatkuttua enintään 5 vuotta, työnantajan noudattama irtisanomisaika on 1 kuukausi
 • Työsuhteen jatkuttua yli 5 vuotta – enintään 10 vuotta, työnantajan noudattama irtisanomisaika on 2 kuukautta
 • Työsuhteen jatkuttua yli 10 vuotta- enintään 15 vuotta, työnantajan noudattama irtisanomisaika on 3 kuukautta
 • Työsuhteen jatkuttua yli 15 vuotta, työnantajan noudattama irtisanomisaika on 4 kuukautta

Yhteistoimintalaista poikkeava neuvotteluaika

Vähintään säännöllisesti 20 työntekijää työllistävien apteekkien tulee noudattaa yhteistoimintalakia muutosneuvotteluissa. Lain mukaista neuvotteluaikaa lyhennetään työehtosopimuksella tilanteissa, joissa työnantaja harkitsee irtisanomisia, lomautuksia, osa-aikaistamisia tuotannollisista, taloudellisista tai toimintojen uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä, lasketaan yhteistoimintalain 23 §:n mukainen neuvotteluja koskeva neuvotteluaika alkavaksi siitä päivästä, jona kirjallinen neuvotteluesitys annetaan tiedoksi.

Muuta sovittua

Apta ja SFL sopivat lisäksi seuraavista työryhmistä:

 • Työehtosopimuksen selkiyttämistyöryhmä jatkaa toimintaansa tällä sopimuskaudella
 • Palkkaustyöryhmä jatkaa toimintaansa tällä sopimuskaudella

Kaikki farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimukseen sovitut tekstimuutokset ja sopimuksen allekirjoituspöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa tästä.

Sovitut tekstimuutokset 13.2.2023 alkaen

Apteekkierän uudet jakosäännöt

Kertakorvauksen ohjeistus

Uudet vähimmäispalkkataulukot löydät täältä

Tarkemmat palkankorotusohjeet julkaisemme myös mahdollisimman pian.

Muutokset viedään työehtosopimukseen ja uudesta sopimuksesta julkaistaan verkkoversio Apta.fi:llä mahdollisimman pian. Tiedotamme jäseniämme, kun uusittu työehtosopimus kokonaisuudessaan on julkaistu. Työehtosopimuksesta tehdään myös paperi versio, ja se postitetaan kaikille jäsenille automaattisesti.