Hallinto

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää vuosittain kokoontuva liittokokous. Hallitus ja toimitusjohtaja huolehtivat liittokokouksen päätösten toimeenpanosta ja hoitavat liiton asioita liittokokouksen vahvistaman työnjaon mukaisesti.

Apteekkien työnantajaliiton hallitus 2024

Varsinaiset jäsenet

Puheenjohtaja
Apteekkari Harri Kanerva
Turun 9. Pyhän Henrikin apteekki

Varapuheenjohtaja
Apteekkari Anne Kanerva *
Loimaan 1. apteekki

Muut jäsenet

Apteekkari Minna Collin
Hyvinkään 4. Vehkojan apteekki

Apteekkari Johanna Kangas
Porin Tikkulan Apteekki

Henkilöstöjohtaja Sami Laine
Yliopiston Apteekki

Apteekkari Henrietta Linde
Sauvon apteekki

Apteekkari Janne Mikkola *
Helsingin 18. Arabianrannan apteekki

Apteekkari Santero Morri *
Salon 1. Vanha Apteekki

Apteekkari Sirpa Peura *
Lahden 5. Lähiapteekki Syke

Varajäsenet

Apteekkari Timo Heinonen *
Tampereen 16. Kaukajärven apteekki

Muut varajäsenet

Apteekkari Mikko Lähdevuori
Espoon 16. Kiltakallion Apteekki

Apteekkari Petri Kiviluoma
Ilmajoen Apteekki

Toimitusjohtaja Kimmo Virtanen
Yliopiston Apteekki

Apteekkari Marjukka Suomela
Seinäjoen 6. Ylistaron apteekki

Apteekkari Kirsi Kettunen *
Helsingin 23. Brahen apteekki

Apteekkari Kirsi Rosenqvist *
Vihdin 3. Nummelan Uusi Apteekki

Apteekkari Sirpa Nieminen *
Vantaan 16. Kivistön apteekki

Erovuoroiset vuodelle 2025 merkitty *:llä.

Apteekkien työnantajaliiton jäsenet sitoutuvat noudattamaan liiton sääntöjä.
Säännöt PDF-tiedostona.

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Apteekkien työnantajaliitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi.

Liiton kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus

Liitto on apteekkialan työnantajien työnantajaliitto.

Liitto edistää apteekkialan työnantajien yleisiä toimintaedellytyksiä ja yhteistoimintaa.

Liitto valvoo jäsentensä yhteisiä etuja työsuhteisiin liittyvissä asioissa sekä asioissa, jotka koskevat heidän suhteitaan työntekijöihin ja näiden järjestöihin.

Liitto edistää apteekkialan koulutus – ja tutkimustoimintaa.

3. Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

 1. valvoo jäsentensä työnantajaetuja;
 2. neuvottelee alan työehtosopimukset;
 3. toimii työriitojen ratkaisemiseksi sovinnollisesti;
 4. neuvoo ja auttaa jäseniään kaikissa työsuhdeasioissa;
 5. toimiimuillakin samanlaisilla tavoilla jäsentensä yleisten toimintaedellytysten kehittämiseksi;
 6. edistää koulutus- ja tutkimustoimintaa myöntämällä apurahoja apteekkialan ja farmasian jatko- ja täydennyskoulutusopiskelijoille

4. Jäsenyys

Liiton jäsenenä voi olla apteekkialan työnantaja.

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti. Jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton hallitus.

Jäsenen on noudatettava näitä sääntöjä sekä täytettävä näiden sääntöjen mukaisesti tehtyihin päätöksiin, ja liiton tekemiin sopimuksiin perustuvat velvollisuutensa.

5. Jäsenmaksu

Jäsenen on suoritettava vuosittainen jäsenmaksu. Liiton varsinainen liittokokous päättää jäsenmaksun suuruuden kalenterivuodeksi kerrallaan. Liittokokous vahvistaa samalla jäsenmaksun vähimmäismäärän.

Liittokokous voi päättää liittymismaksun keräämisestä.

6. Liitolle annettavat tiedot

Jäsen on velvollinen vuosittain toimittaman liitolle kirjallisesti jäsenmaksun laskemiseksi tarvittavat tiedot sekä muut hallituksen tarvitsemat tiedot.

Jäsen on velvollinen antamaan liitolle tai keskusliitolle tiedot työsuhteessa olevista henkilöistä sekä näille maksetuista palkoista ja muista työsuhteeseen liittyvistä seikoista edellä 2 kohdassa mainittuja tarkoituksia sekä tilastoja varten.

7. Liiton toimielimet

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja sen asioita hoitaa hallitus, apunaan liiton henkilökunta.

Hallitus ja toimitusjohtaja huolehtivat liittokokouksen päätösten toimeenpanosta ja hoitavat liiton asioita liittokokouksen vahvistaman työnjaon mukaisesti.

Liiton kannalta tärkeiden kysymysten käsittelyä varten hallitus voi asettaa työryhmiä.

8. Liittokokous

Liiton varsinainen liittokokous pidetään vuosittain huhti – ja marraskuussa, hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Ylimääräinen liittokokous pidetään:

 1. hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi tai
 2. jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

9. Kokouskutsu liittokokoukseen

Kutsu varsinaiseen liittokokouksen toimitetaan jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjeellä, lehti-ilmoituksella tai sähköisesti, mikäli jäsen on ilmoittanut liitolle sähköpostiosoitteensa. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Ylimääräinen liittokokous kutsutaan koolle samalla tavalla ja samassa ajassa kuin varsinainen liittokokous.

Kiireellisissä tapauksissa ylimääräisen liittokokouksen kutsu voidaan toimittaa vähintään kaksi päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on silloin lähetettävä jäsenille sähköpostilla tai telefaksilla.

10. Menettely liittokokouksessa

Liittokokouksen avaa liiton hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Tämän jälkeen läsnä olevat jäsenet ja jäsenten valtuuttamat henkilöt valitsevat kokouksen puheenjohtajan tarvittaessa pääluvun mukaan äänestäen.

Jokaisella varsinaisella jäsenellä tai tämän valtuutetulla on yksi ääni täyttä viittäkymmentä (50) euroa kohden, jonka jäsen on maksanut sääntöjen mukaista viimeksi veloitettua jäsenmaksua.

Äänimäärä on kuitenkin vähintään yksi (1). Kukaan ei voi kuitenkaan äänestää enemmällä kuin kymmenesosalla (1/10) kokouksessa edustettuna olevasta yhteenlasketusta äänimäärästä. Edellytys äänioikeudelle liittokokouksessa on, että kaikki erääntyneet jäsenmaksut on maksettu liitolle heinäkuun loppuun mennessä.

Päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei määräenemmistöä näiden sääntöjen mukaan vaadita.

Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa päätökseksi tulee se ehdotus, jota kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt.

Äänestys toimitetaan avoimesti. Vaali on kuitenkin toimitettava suljetuilla lipuilla, jos joku jäsenistä tai valtuutetuista sitä vaatii tai puheenjohtaja niin määrää.

Liittokokouksessa jäsenen valtuutettuna voi olla vain toinen äänivaltainen jäsen.

11. Varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat

 1. esitetään hallituksen kertomus liiton toiminnasta edellisenä kalenterivuonna,
 2. esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle edelliseltä kalenterivuodelta
 5. päätetään liittymis- ja jäsenmaksusta
 6. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi
 7. määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;
 8. vahvistetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi valittavien hallituksen jäsenten lukumäärä;
 9. valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten varapuheenjohtajan ja hallitusten jäsenten tilalle.
 10. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan seuraavan tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto.

Varsinainen liittokokous käsittelee myös muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

Ylimääräisessä liittokokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

Jäsenen, joka haluaa jonkin asian käsiteltäväksi liittokokouksessa, tulee kirjallisesti ilmoittaa siitä hallitukselle vähintään kuukautta ennen kokousta. Asia on mainittava kokouskutsussa.

12. Kokouksen pöytäkirja

Liittokokouksessa laaditaan pöytäkirja, johon merkitään tehdyt ehdotukset ja päätökset ja jonka puheenjohtaja allekirjoittaa sekä kaksi (2) kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa tarkistaa.

13. Hallitus

Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään 1 ja enintään 10 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta, kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitaan varsinaisessa liittokokouksessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain eroaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen muista varsinaisista jäsenistä. Varajäsen eroaa samalla kuin asianomainen varsinainen jäsen.

Erovuoroinen hallituksen jäsen voidaan toimikautensa päätyttyä valita uudelleen hallituksen jäseneksi.

Hallituksen jäseneksi tai hänen varajäsenekseen voidaan valita apteekin haltija tai apteekissa johtavassa asemassa oleva henkilö.

14. Hallituksen kokous ja asioiden käsittely

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai puheenjohtajan estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) sen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.

Asiat käsitellään hallituksessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan johdolla noudattaen soveltuvin osin liittokokouksessa noudatettavaksi määrättyä menettelyä.

Hallituksen kokouksissa kullakin jäsenellä on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mentyä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

15. Hallituksen tehtävät

Hallituksen tulee hoitaa liiton asioita ja toimintaa näiden sääntöjen ja liittokokouksen päätösten mukaisesti sekä edustaa sitä.

Hallitus hyväksyy työehtosopimukset.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan. Työvaliokunnan tehtävänä on hoitaa hallituksen sille erikseen antamat tehtävät.

16. Toimitusjohtaja

Liiton hallitus valitsee toimitusjohtajan.

Toimitusjohtajan tehtävänä on:

 1. valmistella hallituksen kokouksissa esille tulevat asiat
 2. huolehtia liiton toimielinten päätösten toimeenpanosta
 3. käydä työehtosopimusneuvottelut hallituksen antamien ohjeiden mukaan
 4. vastata jäsenpalveluista
 5. avustaa hallitusta liiton asioiden hoidossa
 6. huolehtia muista hallituksen määräämistä tehtävistä.

17. Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kukin erikseen, sekä hallituksen siihen oikeuttamat henkilöt yksin.

18. Ilmoitus lakosta tai muusta työtaistelutoimenpiteestä

Jos jäsenen apteekissa uhkaa syntyä tai on syntynyt lakko tai muu työtaistelu, jäsenen on heti ilmoitettava siitä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Hallituksen on ilmoituksen saatuaan, ryhdyttävä viipymättä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

19. Jäsenen tai liiton toimeenpanema työtaistelu

Jos jäsen aikoo ryhtyä työtaisteluun, siihen on saatava lupa hallitukselta. Jäsenen tulee ilmoittaa etukäteen työtaistelun syyt, laajuus ja lopettamisen ehdot hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallituksen on käsiteltävä asia kiireellisenä.

Jos liitto aikoo ryhtyä työtaisteluun, siihen on saatava lupa keskusliiton hallituksen työvaliokunnalta.

20. Kielto ottaa työhön lakossa olevia tai työstä suljettuja työntekijöitä

Liiton jäsen ei saa työtaistelun kestäessä käyttää työssään toisen työnantajan yrityksessä työtaisteluun ryhtyneitä tai työstä suljettuja työntekijöitä.

21. Liitosta eroaminen

Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava asiasta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi erota myös ilmoittamalla siitä liittokokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenyys päättyy sen kesä- tai joulukuun viimeisenä päivänä, joka ensiksi seuraa kuuden (6) kuukauden kuluttua ilmoituksesta.

Erityisistä syistä hallitus voi päättää lyhyemmästäkin ajasta.

Jäsenen on erottava liitosta heti lopettaessaan apteekkiliikkeen harjoittamisen tai joutuessaan konkurssiin.

22. Liitosta erottaminen

Jäsenen jättäessä täyttämättä jäsenvelvollisuutensa tai vaikeuttaessa menettelyllään huomattavasti liiton toimintaa voi liiton hallitus erottaa jäsenen. Tätä ennen jäsenelle varataan tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi, milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

23. Jäsenmaksu jäsenyyden päättyessä

Eronneen jäsenen on maksettava jäsenmaksut siihen saakka, kun eroaminen tulee voimaan.

Erotettu jäsen on velvollinen maksamaan jäsenmaksunsa liitolle siltä kalenterivuodelta, jonka kuluessa erottaminen tulee voimaan.

Eronnut tai erotettu jäsen ei saa takaisin liitolle suorittamiaan maksuja eikä mitään osaa liiton varoista.

24. Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia liittokokouksessa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

Ehdotus liiton purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos kahdessa toisiaan seuraavassa liittokokouksessa, joiden välillä on kulunut vähintään kuukausi, on ehdotuksen puolesta annettu vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Jos liitto puretaan tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä johonkin liiton toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen purkamisesta päättävän liittokokouksen päätöksen mukaisesti.