Apotekens Arbetsgivarförbund

Apotekens Arbetsgivarförbund är arbetsgivarorganisation för de privata apoteken och universitetsapoteken. Förbundets viktigaste uppgift är att vara intresseorganisation för arbetsgivarparten och sakkunnig i anställningsfrågor.

Apotekens Arbetsgivarförbund förhandlar fram kollektivavtal för branschen i samarbete med Finlands Farmaciförbund och Servicebranschernas fackförbund. Kollektivavtalet för både farmaceutisk personal och arbetstagare på apotek är allmänt bindande.

Av arbetsgivarförbundet får medlemmarna råd, konsulthjälp och utbildning i anställningsfrågor, hjälp vid utredning av meningsskiljaktigheter i anställningsfrågor och arbetsgivarförbundet förhandlar med arbetstagarorganisationerna och bistår vid behov när tvister behandlas i arbetsdomstolen.

Finlands Apotekareförbund handhar apoteksbranschens näringspolitiska frågor. Förbunden har ett intimt samarbete.

Arbetsgivarförbundet har nästan 618 medlemsföretag med cirka 8 300 anställda. Organisationsgraden bland arbetsgivarna är 100 procent.

Till arbetsgivarförbundet hör:

  • privata apotek
  • Universitets Apoteket
  • Kuopion yliopiston apteekki