Työtodistus

Työsuhteen päättyessä työntekijällä on oikeus saada pyynnöstään työnantajalta kirjallinen todistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta (lyhyt työtodistus).

Työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä todistuksessa on lisäksi mainittava työsuhteen päättymisen syy sekä arvio työntekijän työtaidosta ja käytöksestä (pitkä työtodistus).

Työtodistus tulee antaa viivytyksettä, tavallisesti noin viikon sisällä työntekijän pyynnöstä.

Työtodistuksesta ei saa ilmetä muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi.

Työsuhteen päättymisen syyllä ei tarkoiteta nimenomaisia, yksilöityjä irtisanomisen tai purkamisen perusteita. Työtodistuksessa riittää maininta siitä, kumman toimesta ja millä tavalla työsuhde on päättynyt. Esimerkiksi että työsuhde on päättynyt työntekijän omaan irtisanoutumiseen. Jos työnantaja on irtisanonut työsopimuksen työn loppumisen tai muun taloudellisen tai tuotannollisen syyn vuoksi, tämä on kuitenkin syytä mainita, samoin jos työsuhde on päättynyt sovitun määräajan lakkaamisen tai muun määräaikaisen perusteen johdosta.

Laissa on erikseen todettu, ettei työtodistuksesta saa ilmetä mitään muuta kuin mitä sen sanamuodosta käy ilmi. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi keskeytyksiä työnteossa (äitiys- vapaa, hoitovapaa, opintovapaa tms.) ei työtodistukseen saa merkitä. Niistä annetaan työntekijän nimenomaisesta pyynnöstä erillinen todistus, joka siis ei ole työtodistus eikä sen osa.

On hyvä muistaa, että hoitovapaa tai muu palkaton vapaa, ei kerrytä palvelusvuosia. Työtodistuksessa voidaan mainita mikä osa työsuhteen kestoajasta oikeutaa palvelusvuosiin.

Työtehtävien laatu on merkittävä tarkasti. Työnantaja voidaan velvoittaa antamaan oikaistu työtodistus, jos työtehtävien yksilöinti on riittämätön.

Työnantajalla on velvollisuus antaa työtodistus, jos sitä pyydetään kymmenen vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Todistusta työntekijän työtaidosta ja käytöksestä on kuitenkin pyydettävä viiden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Jos työsuhteen päättymisestä on kulunut yli kymmenen vuotta, työtodistus työsuhteen kestosta ja työtehtävien laadusta on annettava vain, jos siitä ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta hankaluutta. Samoin edellytyksin työnantajan on annettava kadonneen tai turmeltuneen työtodistuksen tilalle uusi työtodistus.