Palkanmaksu / Odotusajan palkka

1. Mitä tarkoittaa odotusajan palkka?

Työnantaja voi joutua maksamaan ns. odotusajan palkkaa työntekijälle, mikäli työntekijän lopputilin maksu viivästyy.

Lain mukaan työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksuvelvollisuus. Jos työsuhde päättyy irtisanomisen seurauksena, päättyy palkanmaksukausi irtisanomisajan päättyessä. Jos taas työsopimus päättyy määräaikaisuuden päättymisen johdosta, palkanmaksukausi päättyy työsopimuksen mukaisena viimeisenä päivänä. Lopputilin on oltava työntekijän käytettävissä työsuhteen viimeisenä päivänä.

Mikäli lopputilin maksaminen viivästyy työsuhteen päättyessä, on työntekijällä oikeus täyteen palkkaan odotuspäiviltä eli niin sanottuun odotusajan palkkaan. Odotusajan palkkaa voi joutua maksamaan enintään kuudelta kalenteripäivältä.

Jos työnantaja maksaa lopputilin esimerkiksi kolme päivää myöhässä, hänen on maksettava työntekijälle kolmen päivän palkka.

Jos taas lopputilin maksaminen myöhästyy enemmän kuin kuusi päivää, työnantajan maksuvelvollisuus rajoittuu kuuteen päivään. Odotusajan palkka on maksettava kaikilta kalenteripäiviltä, eikä pelkästään työpäiviltä.

Jopa muutaman euron puuttuminen lopputilistä voi johtaa odotusajan palkan maksamisvelvollisuuden. Myöskään sillä ei ole merkitystä, onko viivästynyt palkan osa varsinaista palkkaa tai esimerkiksi loma- tai ylityökorvauksia. Työnantajalla ei kuitenkaan ole odotusajan palkan maksuvelvollisuutta, jos maksun viivästyminen johtuu laskuvirheestä tai siihen rinnastettavasta erehdyksestä.

Työsopimuksella on mahdollista sopia lopputilin maksamisesta seuraavana palkanmaksupäivänä tai loppupalkan laskenta-ajasta.

Apteekkia koskevissa työehtosopimuksissa on Farmasialiiton ja Pamin kanssa sovittu työsopimusmalli, jossa on varattu laskenta-aikaa purkamisesta johtuviin työsuhteen päättymistilanteisiin. Kirjauksen mukaan lopputili maksetaan kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä lukien, jos työsuhde on purettu. Tätä sopimusehtoa, joka koskee vain purkutilannetta, ei kuitenkaan noudateta silloin, kun työsuhde päättyy irtisanomiseen.

Irtisanomistilanteiden määräaikaisten sopimusten osalta molemmissa työehtosopimuksissa on sovittu siitä, että työsuhteen päättyessä loppupalkka voidaan maksaa työsuhteen päättymispäivän mukaisen palkanmaksukauden normaalina palkanmaksupäivänä. 

2. Maksoimme työntekijälle erehdyksessä (näppäilyvirhe) lomakorvausta 100 euroa liian vähän tämän työsuhteen päättyessä. Työntekijä huomautti asiasta, ja maksoimme puuttuvan erän kahden päivän kuluttua. Nyt hän vaatii näiltä kahdelta päivältä odotusajanpalkkaa, onko hänellä siihen oikeus?

Ei ole. Mikäli viivästyminen on johtunut laskuvirheestä tai tällaisen rinnastettavasta erehdyksestä, työntekijällä on oikeus odotusajan palkkaan vain jos hän on huomauttanut asiasta kuukauden kuluessa ja jos työnantaja ei kolmen päivän arkipäivän kuluessa huomautuksesta ole maksanut saatavaa. Oikeus odotuspäivien palkkaan alkaa tällöin vasta tämän kolmen päivän kuluttua.

3. Otin apteekin vastaan 27.5. Edeltäjäni on maksanut palkat 26.5. saakka. Nyt minun pitäisi laskea työntekijöilleni loppukuun palkka. Sovellanko työehtosopimuksen osakuukauden palkan laskentasääntöä jakamalla kuukausipalkan 21,5:llä ja kertomalla päiväpalkan 5:llä?

Et sovella. Työehtosopimuksen 13 §:n osakuukauden palkan laskentasääntö on tarkoitettu sellaisiin tilanteisiin, joissa työntekijä on osan kuukautta töissä ja osa kuukaudesta on jostain syystä palkatonta. Palkattomuus voi johtua esim. työsuhteen alkamisesta tai päättymisestä, sairausajan palkkajakson päättymisestä, vanhempain- tai hoitovapaalta palaamisesta tai palkattomasta vapaasta.

Tässä tilanteessa työntekijät ovat koko kuukauden töissä, joten heidän tulee saada normaali kuukausipalkkansa. Tähän päästään käyttämällä jakajana kuukauden kaikkia kalenteripäiviä ja kertojana ao. apteekkarin aikaan sisältyviä kalenteripäiviä. Edellisen apteekkarin osuudeksi tulee näin ollen 26/31 x kk-palkka ja uuden apteekkarin maksettavaksi jää 5/31 x kk-palkka.

4. Meillä oli viime vuonna koululainen kesätöissä yhden kuukauden. Tänä kesänä hän on tulossa uudestaan töihin. Kuinka kauan koululaispalkkaa voidaan maksaa?

Työntekijöiden työehtosopimuksen mukaan (10 § 4.kohta) koululaispalkkaa voidaan maksaa yhden tai useamman työsuhteen perusteella yhteensä enintään 3 kuukauden ajan. Näin ollen koululaispalkkaa voidaan tänä kesänä maksaa 2 kuukaudelta. Sen jälkeen palkka määräytyy tehtävistä riippuen lähetin tai harjoittelijan palkan mukaan.