14.4.2014

Jäsentiedote 6/2014

1. Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskennan muutokset
2. Sairastuminen vuosiloman yhteydessä
3. Uusi koulutusvähennys edellyttää koulutussuunnitelmaa
4. Työmarkkinaseminaari lähestyy – ilmoittaudu viimeistään 8.5.
5. Ansiokehitystietoja lokakuu 2013
6. APTA-rahaston apurahat

1. Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskennan muutokset

Uudet laskentasäännöt koskevat tilanteita, joissa kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja vastaavasti palkka ovat muuttuneet lomanmääräytymisvuoden aikana tai sen päättymisen jälkeen mutta ennen loman alkamista. Esimerkiksi kokoaikatyöntekijä on siirtynyt osa-aikaiseksi tai päinvastoin. Jos työaika ei ole muuttunut, kuukausipalkkaisen lomapalkka lasketaan kuten ennenkin.

Muutokset koskevat 1.4.2013 -31.3.2014 ansaittuja lomia eli tulevan kesän lomapalkkoja.

Muutos lomanmääräytymisvuoden aikana

Kuukausipalkkaisen työntekijän työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat kesken lomanmääräytymisvuoden. Vaikka palkkausmuotona säilyy kuukausipalkka, lomapalkka lasketaan prosentuaalisesti, 9 % tai 11,5 % lomanmääräytymisvuoden ansioista. Laskentasääntö on sama kuin 35 tunnin säännöllä lomaa ansaitsevalla tuntipalkkaisella.

Muutos lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen ennen vuosiloman alkamista

Jos kuukausipalkkaisen työntekijän työajan ja palkan muutos on tapahtunut vasta lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen, mutta ennen vuosiloman alkamista, lomapalkka lasketaan viimeksi ennen työaikamuutosta maksetun kuukausipalkan mukaan (kk-palkka : 25 x lomapäivät).

Näitä muutoksia ja prosenttiperusteista lomapalkan laskentatapaa on selostettu perusteellisemmin Apteekkien vuosilomaoppaan sivuilla 39 – 43, https://apta.fi/oppaat/.

2. Sairastuminen vuosiloman yhteydessä

Työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirrettyä loman ajankohtaan sijoittuvan sairausloman alle jäävät lakisääteiset lomapäivät jo ensimmäisestä sairauspäivästä lukien.

Vuosiloman siirto-oikeus tarkoittaa, että työntekijällä on oikeus saada omasta pyynnöstään siirretyksi se loman osa, jonka aikana työntekijä on synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön. Muihin perusteisiin pohjautuva työkyvyttömyys ei oikeuta loman siirtämiseen. Työnantaja voi vaatia lisäselvitystä työkyvyttömyyden taustasta, jos työkyvyttömyyden aiheuttaja on epäselvä eikä käy ilmi lääkärintodistuksesta.

Siirto-oikeus koskee myös tilannetta, jossa työntekijä on sairas jo loman alkaessa, tai jos työntekijän tiedetään joutuvansa loman aikana sellaiseen sairaanhoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Siirtopyynnön lisäksi työntekijän tulee esittää luotettava selvitys työkyvyttömyytensä perusteista. Käytännössä tämä tarkoittaa lääkärintodistusta tai muuta työnantajan hyväksymää selvitystä. Nämä toimivat pohjana työnantajan päätökselle arvioidessaan työntekijän työkyvyttömyyttä suhteessa työntekijän tehtäviin. Kyse ei ole siitä vaikeuttaako sairaus työntekijän lomailua vaan työntekijä tulee olla työkyvytön työtehtäviinsä.

Mitä tarkoittaa, että siirto-oikeus koskee vain lakisääteistä vuosilomaa?

Lakisääteinen vuosiloma tarkoittaa vuosilomalain mukaan määräytyvää lomaa eli työsuhteen kestosta riippuen enintään joko 24 tai 30 lomapäivää vuodessa. Apteekkialan työehtosopimuksissa on sovittu vuosilomalaista pidemmistä lomista, joihin loman siirto-oikeus ei ulotu. Lakisääteisyysvaatimus tarkoittaa myös, että siirto-oikeus ei koske lomarahavapaita. Jos työntekijä sairastuu työehtosopimuksen perusteella ansaittujen pidempien vuosilomien aikana, tai vapaaksi vaihdettujen lomarahavapaiden aikana, ne kuluvat sairastumisesta huolimatta.

Tästä syystä on tärkeää, että lomakirjanpitoon merkitään erikseen työntekijän vuosilomalain perusteella ansaitut lakisääteiset lomapäivät, lomarahavapaat, säästövapaat ja työehtosopimuksiin perustuvat vuosilomalain ylittävät lomapäivät.

Miten käytännössä tulee toimia?

Työntekijän sairastuessa ennen lomaa tai sen aikana, on ensin syytä selvittää, onko kyseessä lakisääteinen vuosiloma. Koska lain mukaan loman siirtämisen edellytyksenä on työntekijän nimenomainen siirtopyyntö, pelkkä työkyvyttömyys ei automaattisesti siirrä vuosilomaa. Työntekijän on itse pyydettävä siirtoa ilman aiheetonta viivytystä.

Apteekissa on hyvä luoda omat pelisäännöt vuosilomalla sairastumista silmällä pitäen. Ne voivat poiketa työssäoloaikana noudatetusta käytännöstä.

Ohjeissa on hyvä huomioida ainakin seuraavat asiat:

 1. Kenelle ja miten vuosilomalla sairastuttaessa ilmoitetaan.
 2. Kuinka loman siirtämistä pyydetään.
 3. Minkälaista selvitystä työntekijältä edellytetään (lääkärintodistus, oma ilmoitus).
 4. Kenelle ja milloin selvitykset toimitetaan.
 5. Miten menetellään vuosiloman aikana ulkomailla sairastuttaessa (esim. missä ajassa ja millä tavalla siirtopyyntö esitetään, jos aikaero Suomeen on suuri tai missä ajassa lääkärintodistus toimitetaan).

3. Uusi koulutusvähennys edellyttää koulutussuunnitelmaa

Osaamisen kehittämistä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan tämän vuoden alussa. Sen keskeinen ajatus on, että työnantaja saa verovähennyksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisestä, joka perustuu koulutussuunnitelmaan.

Yhteistoimintalain piirissä olevien apteekkien on tullut aiemminkin laatia henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Alle 20 työntekijän apteekeissa tätä velvollisuutta ei ole, mutta näissäkin verovähennyksen saaminen edellyttää koulutussuunnitelman laatimista.

Koulutussuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan ja sitä päivitetään vuosittain. Verovähennyksen saaminen edellyttää, että suunnitelma on laadittuna ennen henkilöstön koulutuksen toteutumista.

Koulutussuunnitelman laatimisen tarkoituksena on koulutusasioiden käsittely yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Suunnitelma koostuu kahdesta osasta:

– koko henkilöstön osaamistarpeiden arviosta ja

– arvioon perustuvasta suunnitelmasta ammatillisen osaamisen kehittämiseksi.

Siinä todetaan mihin aiheisiin liittyvää koulutusta kullekin henkilöstöryhmälle on suunniteltu järjestettäväksi. Yksittäisiä koulutustapahtumia ei tarvitse nimetä.

Osaamisen kehittämisestä, valittavista toimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta päättää työnantaja.

Verovähennys lasketaan työntekijöiden keskimääräisen päiväpalkan perusteella ja sen voi tehdä enintään 3 koulutuspäivältä työntekijää kohden. Koulutuspäivän kesto on vähintään 6 tuntia. Se voi jakaantua useammalle päivälle, kunhan kukin koulutusjakso kestää vähintään yhden tunnin. Koulutus voi olla myös apteekin sisäistä koulutusta.

Lisätietoa osaamisen kehittämisestä, koulutussuunnitelman laatimisesta ja verovähennyksen saamisesta löytyy alla olevista linkeistä.

http://ek.fi/wp-content/uploads/Ohje-osaamisen-kehittamista-koskevan-lainsaadannon-soveltamiseksi.pdf

https://www.tem.fi/files/39166/Henkilosto_ja_koulutussuunnitelma_yhteinen_malli_net.pdf

http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Tyonantajan_koulutusvahennys(31685)

Koulutussuunnitelmasta ja verovähennysoikeudesta järjestetään marraskuussa koulutustilaisuus, josta kerromme lisää päivämäärän vahvistuttua.

4. Työmarkkinaseminaari lähestyy – ilmoittaudu viimeistään 8.5.

Kaksipäiväisessä seminaarissa käsitellään tuttuun tapaan erilaisia teemoja. Tänä vuonna kuulet mm. seuraavista aiheista:

 • Mitä keinoja tarvitaan Suomen menestykseen ja kilpailukyvyn palauttamiseen?
 • Miten selviytyä apteekkiryöstöistä tai uhkaavista asiakastilanteista?
 • Mikä on hyvän mielen ja työnilon merkitys työhyvinvoinnin kehittämisessä?
 • Miksi tarvitsemme eläkeuudistuksen?
 • Miten ulkoistat sijoitustoimintaa?
 • Mitkä ovat apteekkien haasteet vaalikaudella 2015–2019?

Kertaamme loman siirto-oikeuden pelisäännöt ja menettelytavat sairastuttaessa sekä vuorotteluvapaata koskevat muutokset.

Tilaisuus tarjoaa hyvät mahdollisuudet kollegojen tapaamiseen, ajatusten vaihtoon ja keskinäiseen kanssakäymiseen. Seminaari on tarkoitettu apteekkareille ja apteekeissa työnjohtajina toimiville proviisoreille.

Ilmoittaudu 8.5. mennessä ! Ohjelma ilmoittautumisohjeineen ja hintatietoineen löytyy täältä.

5. Ansiokehitystietoja lokakuu 2013

Osoitteesta https://apta.fi/tilastot-ja-selvitykset/ löydät apteekkien ammattinimikekohtaisia tilastotietoja, EK:n eri sopimusalojen kuukausipalkkatilaston sekä apteekkien oman tilastopaketin.

6. APTA-rahaston apurahat

Muistutamme siitä, että APTA-rahaston apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Hakemukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Apurahojen myöntämiskriteerit, hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteesta https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/.

Terveisin

Apteekkien Työnantajaliitto