4.11.2016

Jäsentiedote 12/2016

1. Aptan ensi vuoden koulutuskalenteri julkaistu
2. Ohjeita työsopimusten palkkakirjauksiin
3. Ohjeita työpaikkakohtaisiin neuvotteluihin vuosityöajan pidentämisestä
4. Farmasialiiton vuoden 2017 luottamusmieskursseihin päivämäärämuutoksia

1. Aptan ensi vuoden koulutuskalenteri julkaistu

Aptan ensi vuoden koulutuskalenteri on julkaistu. Järjestämme koulutusta muun muassa työsuhdeasioista, palkkamääräyksistä ja palkanlaskennasta sekä vuosilomista.

Koko koulutuskalenteri löytyy täältä. Varaa paikkasi ajoissa!

2. Ohjeita työsopimusten palkkakirjauksiin

Apteekkialan työehtosopimuksesta ja palkkataulukoista löytyvät alalla sovellettavat vähimmäistyöehdot ja -palkat. Jos uutta työntekijää palkattaessa sovitaan TESiä paremmista ehdoista, kannattaa muistaa muutama käytännön vinkki, jotta vältytään mahdollisilta riidoilta myöhemmin. Olemme koonneet oheen ohjeita työsopimusten palkkakirjausten tekemiseen.

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksessa ja apteekin työntekijöiden työehtosopimuksessa on sovittu alalla sovellettavat vähimmäistyöehdot. Työehtosopimuksen palkkataulukoissa on sovittu alalla työsuhteisiin sovellettavat vähimmäispalkat. Työehtosopimuksen palkkataulukot ovat ryhmitelty erilaisiin palkkaryhmiin sekä palvelusvuosiportaisiin.

Kun työntekijä palkataan työhön, tehdään kirjallinen työsopimus. Työehtosopimuksesta tulee tarkastaa, että sovittava palkka vastaa ainakin työehtosopimuksella sovittuja vähimmäispalkkoja. Mikäli sovitte työehtosopimuksessa sovittuja palkkoja suuremmasta palkasta, palkka kannattaa sopia ”konttäsummana” eikä siihen kannata eritellä mitään osia. Kehotamme myös välttämään sopimista tulevista palkankorotuksista etukäteen palkasta sovittaessa, toisin kuin Farmasialiitto kehottaa (Farmasialehti 4/2016). Kannattaa myös välttää prosentti- tai euromääräisiä palkkakirjauksia, kuten taulukko + 10 % tai taulukko + x €.

Sovittaessa työehtosopimuksessa sovittuja palkkoja suuremmista palkoista palkkaryhmä ja kokemusvuodet kannattaa ehdottomasti merkitä todellisuutta vastaaviksi, ei siis niin, että työehtosopimuksesta katsotaan ensin sovittua palkkaa vastaavat palkkaryhmät ja kokemusvuodet.

Apteekkialalle ei ole sovittu kumpaankaan työehtosopimukseen ns. erillisiä palvelusvuosikorotuksia. Palvelusvuosiportaan muutos on vain alalle sovittu vähimmäispalkan muutos. Palvelusvuosiportaan vaihtuminen ei tuo automaattisesti lisää palkkaa sellaiselle työntekijälle, jonka palkka jo ylittää palvelusvuosia vastaavan alan vähimmäispalkkataulukon.

Esimerkki: Farmaseutti palkataan uuteen työsuhteeseen 12.12.2016. Hänelle on kertynyt palvelusvuosia 1,5 vuotta. Sovitte maksavanne hänelle työsuhteen alussa 2 600 €/kk. Hän on siis II palkkaryhmään kuuluva farmaseutti ja työkokemus vastaa palvelusvuosissa 1.-2. vuoden kokemusta. Nämä merkitään työsopimukseen. Puolen vuoden kuluttua hän siirtyy seuraavaan vuosiportaaseen eli kun kaksi vuotta työkokemusta on täynnä. Heinäkuun alusta hänelle tulee maksaa vähintään kolmannen palvelusvuosiportaan palkkaa eli 2 454 €/kk. Hänen palkkansa kuitenkin ylittää jo tuon kokemusta vastaavan taulukon. Hänelle ei siis tule automaattista palkankorotusta palvelusvuosiportaan vaihtuessa.

Työsopimuslomakkeessa on lisäksi mahdollisuus kirjata muita sovittuja asioita. Sopimukseen ei kuitenkaan tule kirjata mitään käytössä olevia henkilökuntaetuja (alennuksia, liikuntaseteleitä, kahvitaukoja tms.) Sopimukseen ei myöskään kannata kirjata työaikoihin, vapaapäiviin tai vuosilomiin liittyviä asioita, sillä tällaiset kirjaukset rajoittavat työnantajan työnjohto-oikeutta.

3. Ohjeita työpaikkakohtaisiin neuvotteluihin vuosityöajan pidentämisestä

Apteekkialalla on sovittu yhdessä ammattiliittojen kanssa, että ensi vuonna voimaan tuleva työajan pidennys toteutetaan kaikissa apteekeissa ensisijaisesti paikallisesti sopien. Jos neuvotteluissa ei päästä sopuun, työnantaja lisää 24 tuntia periodityöaikaan vuoden ajalle. Osa-aikaisilla pidennys suhteutetaan työaikaan.

Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteleman kilpailukykysopimuksen mukaisesti apteekkialan työntekijöiden säännöllistä työaikaa pidennetään ensi vuoden alusta alkaen. Vuosityöajanpidennys toteutetaan ensisijaisesti paikallisesti sopimalla.

Olemme saaneet viestiä siitä, että joissain tapauksissa luottamusmiehet ovat ammattiliittonsa ohjeistuksesta esittäneet paikallisissa neuvotteluissa, ettei työajan pidennystä toteutettaisi lainkaan. Työajanpidennyksestä on sovittu liittojen välillä sillä tarkoituksella, että se todellisuudessa myös toteutetaan. Mikäli työpaikkakohtaisissa neuvotteluissa työntekijät esittävät, että työajan pidentäminen jätettäisiin toteuttamatta, on kyse ensisijaisesti ammattiliittojen edunvalvontatyöstä, jolla työajan pidennyksiä pyritään välttämään. Tällainen toiminta on saattanut aiheuttaa tarpeetonta vastakkainasettelua, joka on aina turhaa ja vie aikaa pois keskustelujen todelliselta tavoitteelta eli yhteisen ratkaisun etsimiseltä.  

Olemme sopineet ammattiliittojen kanssa siitä, että pidennys toteutetaan kaikissa apteekeissa ensisijaisesti paikallisesti sopien. Mikäli paikallinen sopiminen ei syystä tai toisesta onnistu, työnantaja määrää pidennyksen toteutettavaksi vuosityöajan pidennyspöytäkirjan 2. kohdassa esitetyllä tavalla. Tällöin pidennys toteutetaan kokoaikaisella työntekijällä lisäämällä 24 tuntia periodityöaikaan vuoden ajalle. Osa-aikaisilla pidennys suhteutetaan heidän tekemään työaikaan.

Lisäksi on hyvä muistaa, että pidennys toteutetaan kaikille osa-aikatyötä tekeville, osa-aikatyön taustalla olevasta syystä riippumatta. Olemme sopineet vain tuntipalkkaa saavat työntekijät sopimuksen ulkopuolelle.

Vuosityöajan pidentämisen toteuttamista varten laadittu lomake löytyy täältä ja vuosityöajan pidentämistä koskevat pöytäkirjat täältä.

Tarkemmat liittojen yhteisesti laatimat ohjeet on lähetetty teille sähköpostilla. Apta on ollut mukana laatimassa vain tätä yhteistä 30.9.2016 päivättyä ohjetta. 

Vuosityöajan pidennystä koskevassa pöytäkirjassa on sovittu, että pidennystapa sovitaan kirjallisesti. Liittojen välillä laadittu lomake toimii tässä apuna. Pidennyksen toteuttamistapa voidaan kirjata myös muulla tavalla kuin valmiiksi laaditulle lomakkeelle.

4. Farmasialiiton vuoden 2017 luottamusmieskursseihin päivämäärämuutoksia

Apta on sopinut Farmasialiiton kanssa, että luottamusmieskurssit järjestetään vuonna 2017 samalla tavalla kuin ne järjestettiin kuluvana vuonna. Peruskurssit on jaettu kahteen osaan, aikaisemmin ilmoitetusta poiketen. Neuvottelutaidon päivä järjestetään erillisenä päivänä, joka silti on osa peruskurssia.

Olemme liittojen välillä sopineet, että myös vuonna 2017 luottamusmiesperuskurssille osallistujien tulisi osallistua myös neuvottelutaidon kurssille, koska neuvottelutaito on osa jaettua kurssia.

Neuvottelutaidon päivään voi osallistua myös luottamusmies, jolta neuvottelutaidon koulutus puuttuu. Tarkoituksena on, että neuvottelutaidon kurssille osallistutaan vain kerran. Muutokset alla oleviin kursseihin korostettuna.

Luottamusmiesten peruskurssit
•    Ke-to 22.-23.3.2017, 2 pv (ei sisällä neuvottelutaidon päivää)
•    To-pe 9.-10.11.2017, 2 pv (ei sisällä neuvottelutaidon päivää)

Neuvottelutaidon koulutus, 1 pv
•    28.3.2017
•    10.5.2017
•    11.10.2017

Paikallinen sopiminen ja talouskoulutus, 1 pv
•    17.5.2017
•    20.9.2017
•    22.11.2017