16.3.2023

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset vuonna 2023

Farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan 3,0 % yleiskorotuksella 1.5.2023 alkaen. Yleiskorotuksen lisäksi heinäkuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan kertakorvauksena 450 euroa. Osa-aikaisille kertakorvaus suhteutetaan.

Apteekkierä jaetaan vasta 1.5.2024, mutta jakoperusteet on päätettävä ja tiedotettava henkilöstölle 31.8.2023 mennessä.

Lataa koko ohje (pdf) täältä.

Kertakorvauksesta annettu ennakko-ohjeistus

Sovitut tekstimuutokset

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset vuonna 2023

Farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan 3,0 % yleiskorotuksella 1.5.2023 alkaen.

Yleiskorotuksen lisäksi heinäkuussa maksetaan 450 € kertakorvaus. Osa-aikaiselle työntekijälle euromääräisen kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa, ohjeistus kohdassa 8.

Vuonna 2024 jaettavan apteekkierän osalta 31.8.2023 mennessä on päätettävä jakoperusteet ja tiedotettava ne henkilöstölle.

1. Henkilökohtaiset palkat

Yleiskorotus 1.5.2023

Farmaseuttisen henkilöstön 30.4.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausi ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2023 alkaen 3,0 %.

2. Farmasiaoppilaat

Pakollisessa harjoittelussa olevien farmasiaoppilaiden henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.5.2023 alkaen 3,0 %.

Farmasiaoppilaan vähimmäispalkka 1.5.2023 alkaen I harjoittelussa on 1172 euroa kuukaudessa ja II harjoittelussa 1302 euroa kuukaudessa.

3. Osa-aikaiset ja tuntipalkkaiset

Osa-aikaisen työntekijän vähimmäiskuukausipalkka määräytyy sovitun keskimääräisen viikkotyöajan ja 38 tunnin 20 minuutin suhteessa uudesta taulukkopalkasta laskettuna. Jakaja on 38,33.

Esimerkki

Proviisori on palkkaryhmässä I, palkka 9. vuotena on 30.4.2023 voimassa olevan vähimmäispalkkataulukon mukainen eli 4328 euroa. Proviisori tekee keskimäärin 30 tuntia viikossa, joten hänen palkkansa on 30:38,33 x 4328 = 3387,42 euroa kuukaudessa.

1.5.2023 voimaan tuleva yleiskorotus lasketaan hänelle seuraavasti:

Koska proviisorille maksetaan osa-aikatyöhön suhteutettua vähimmäispalkkaa, laskennan pohjaksi otetaan uusi 3,0 % korotettu vähimmäistaulukkopalkka. Uusi vähimmäistaulukkopalkka on 4458 euroa kuukaudessa.

Uusi osa-aikakuukausipalkka lasketaan TES 12 §:n kaavalla, kuten edellä. Proviisorin uusi palkka suhteutuu kokoaikaisen taulukkopalkkaan ja on 1.5.2023 alkaen (30:38,33 x 4458 =) 3 489,17 euroa kuukaudessa.

Uuden tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160. Mikäli työntekijä on ollut tuntipalkkainen jo ennen korotusajankohtaa, korotus tehdään prosenttiperusteisesti kuten kuukausipalkkaisellakin.

4. Vähimmäispalkkataulukot

1.5.2023 voimaan tulevia vähimmäistaulukkopalkoja on korotettu 3,0 %:n yleiskorotuksella.

Uudet vähimmäispalkkataulukot löytyvät tämän ohjeen lopusta sekä tulevasta uudesta työehtosopimuksesta. Niitä on korotettu 3,0 %.

Yleiskorotuksen mukaisesti korotetun palkan tulee olla vähintään uuden vähimmäistaulukkopalkan suuruinen. Tuntipalkka ei voi alittaa vähimmäistaulukkopalkasta laskettua tuntipalkkaa.

5. Korotuksen laskeminen

Palkankorotus lasketaan henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa.

Henkilökohtainen palkka muodostuu kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä sekä apteekkikohtaisista eristä.

Prosentuaalinen henkilökohtainen tai työkohtaisuuslisä (esim. taulukko + 10 %) käsitellään erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on vähimmäispalkkataulukkoa suurempi. Se voi olla sovittu ”könttäsummana” esim. 2 935 euroa tai 2 715 euroa (= vähimmäispalkkataulukon suuruinen summa) + 220 euroa henkilökohtaisena lisänä. Kummassakin tapauksessa työntekijän henkilökohtainen palkka, johon 3 %:n korotus lasketaan, on 2 935 euroa. Korotuksen jälkeen työntekijän uusi palkka on 3 023,05 euroa.

Samalla tavalla käsitellään aiemmin saatuja apteekkikohtaisia eriä, myös ne korottuvat yleiskorotuksella osana henkilökohtaista palkkaa. Tässä kohtaa on myös hyvä muistaa, että korotettua palkkaa ei pyöristetä tasaluvuksi.

6. Työaikalisät 1.5.2023 alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön iltalisä on 5,27 euroa tunnilta, lauantai-, jouluaatto- ja juhannusaattolisä on 5,63 euroa tunnilta ja yölisä on 5,99 euroa tunnilta.

7. Luottamushenkilökorvausta korotettiin 3,0 %

Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 5 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 33,59 €/kk.

Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 14 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 44,08 €/kk.

Korvaus maksetaan ajalta, jolta työnantaja maksaa tehdyn työajan palkkaa.

8. Kertakorvaus

Kertakorvauksen suuruus on 450 euroa ja se maksetaan heinäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä.

Paikallisesti voidaan työnantajan ja henkilöstönedustajan/työntekijöiden kanssa sopia kertakorvauksen maksuajankohdan jakamisesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti. Kertakorvaus voidaan tällöin sopia maksettavaksi kahdessa erässä niin, että ensimmäinen osa erästä maksetaan heinäkuussa ja toinen osa erästä viimeistään lokakuussa.

Heinäkuussa maksettava osa on tällaisessa tapauksessa suuruudeltaan vähintään 200 euroa.

Kertakorvaus maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 30.4.2023 ja on edelleen voimassa kertakorvauksen maksupäivänä.

Osa-aikaisen kertakorvaus

Osa-aikaiselle työntekijälle euromääräisen kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa, työsopimustunnit :115 x 450 € = xxx €.

Esimerkki

 • Työaika 90 t/3 viikossa, saa 352,17 €
 • Työaika 60 t/3 viikossa, saa 234,78 €
 • Työaika 57,5 t/3 viikkoa, saa 225,00 €

Työajan muutokset ja kertakorvaus

Kertakorvauksen määrää tarkastellaan 1.6.2023. Mikäli työaika on muuttunut edeltävän 12 viikon aikana, kertakorvauksen määrä suhteutetaan työaikaan.

Esimerkki

Työaika muuttuu kokoaikaisesta osa-aikaiseksi. Työaika 1.5.2023 lähtien on 90 t/3 viikossa.

Kertakorvauksen tarkastelujaksolla (12 viikkoa x 7) on 84 kalenteripäivää. Näistä 53 kalenteripäivää tehdään täyttä työaikaa, 115 t/3 viikossa ja osa-aikaa, 90 t/3 viikossa ajalla 1.5.–31.5.23, joka sisältää 31 kalenteripäivää.

Suhteutettu kertakorvaus lasketaan seuraavasti:

(0,78 x 31 + 1,0 x 53) : 84 = (24,18 + 53) : 84 = 77,18: 84 = 0,92 eli 92 %

Kertakorvauksen suuruus on 450 € x 0,92 = 414,00 €

Jos osa-aikaisen työntekijän työaika vaihtelee hänelle pitää määrittää em. tilanteissa sovellettava keskimääräinen työaika, joka lasketaan 1.6.2023 edeltävien 12 täyden viikon tehtyjen työtuntien perusteella.   

Esimerkki

Farmaseutti tekee tunteja tarpeen mukaan

 • Maaliskuussa tehnyt 20 tuntia
  • Huhtikuussa tehnyt 120 tuntia
  • Toukokuussa tehnyt 66 tuntia
  • Yhteensä työtä tehty 206 tuntia 12 viikon aikana.
  • Keskimääräinen periodityöaika 3-viikkoisilla jaksoilla on 206 t/4 = 51,5 t eli 51,5 t/3vko
  • Kertakorvauksen suuruus on 51,5 : 115 x 450 euroa = 201,52 euroa.

Kertakorvausta ei makseta, jos työntekijän työsuhde päättyy tai on päättynyt ennen kertakorvauksen maksuajankohtaa. Kertakorvausta ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ja irtisanomisaikaa on jäljellä enintään yksi kuukausi ennen kertakorvauksen maksuajankohtaa.

Kertakorvausta ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, hoitolisää, ylityökorvausta tms. laskettaessa. 

Jos työntekijä on kertakorvauksen maksuajankohtana poissa työstä palkattomasti (esimerkiksi hoitovapaalla, opintovapaalla, pitkällä sairauslomalla, jonka osalta ei ole enää palkanmaksuvelvoitetta, tms.), kertakorvaus maksetaan hänelle sen jälkeen, kun hän on palannut takaisin töihin. Korvaus suoritetaan työhön paluuta seuraavan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Kertakorvausta ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ja irtisanomisaikaa on jäljellä enintään yksi kuukausi ennen kertakorvauksen maksuajankohtaa.

FARMASEUTTIEN JA PROVIISORIEN VÄHIMMÄISPALKAT 1.5.2023 ALKAEN

FARMASEUTIT
UUSI VÄHIMMÄISPALKKATAULUKKO1.5.2023
PR/PV1.–2.3.–5.6.-89.-1112.- 
II26042693279629543166
III27122817292430963298
IV28292941305432333447
V29523067318633723600
VI30773199331935123746
PROVIISORIT1.5.2023
2.1. UUSI VÄHIMMÄISPALKKATAULUKKO
PR/PV1.–2.3.–5.6.-89.-
I3775393440964458
III4154433045044904
IV4340452147095127
V4528472249145347
VI4719491751205570

Farmasiaoppilaan vähimmäispalkka 1.5.2023 alkaen

I harjoittelu 1172 euroa kuukaudessa.

II harjoittelu 1302 euroa kuukaudessa

Työaikalisät 1.5.2023 alkaen

Iltalisä                                 5,27 €

Lauantai- ja aattolisä          5,63 €

Yölisä                                   5,99 €