Työsuojelutarkastuksista

Työsuojelutarkastuksissa on yleensä kyse rutiininomaisesta valvonnasta, jota työsuojelutarkastajat tekevät. Tarkastuksissa valvotaan, että työsuojeluasiat on hoidettu lain vaatimalla tavalla. Tarkastus ei kuitenkaan ole pelkkää valvontaa, vaan sen tavoite on myös auttaa työpaikkaa kehittämään työsuojelutoimintaansa ja työolojaan.

Tyypillisimmät työsuojelutarkastuksen aikana läpikäytävät asiat:

1) työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyvät seikat sekä työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavat seikat

2) työaika- tai vuosilomakirjanpito tai muuta kirjaamisvelvoite

3) työterveyshuollon järjestäminen (miten järjestetty ja onko työterveyshuollon toimintasuunnitelma olemassa)

4) työsuojelun toimintaohjelma (malli)

5) yhdenvertaisuussuunnitelma (30 tai enemmän työntekijää)

Luettelo tärkeimmistä nähtävänä pidettävistä laeista (ilmoitus taulu tai linkit intrassa):

 • Työsopimuslaki (55/2001)
 •  Vuosilomalaki (162/2005)
 • Työaikalaki (605/1996)
 • Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007)
 • Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)
 • VNA nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä (475/2006)
 • TyöMp nuorille sopivista kevyistä töistä (1431/1993)
 • SosTMA nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta (188/2012)
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
 • Tapaturma- ja ammattitautilaki (459/2015)
 • Työterveyshuoltolaki (1383/2001)
 • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006)
 • Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004)
 • VNA työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008)

Lakien lisäksi työnantajan on pidettävä nähtävillä:

 • Sovellettavat työehtosopimukset
 • Työterveyshuoltoa koskeva sopimus tai työnantajan kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta
 • Työterveyshuoltolain mukainen työpaikkaselvitys, jonka työterveyshuoltopalvelut järjestävä taho on tehnyt
 • Tiedonanto tapaturmavakuutusyhtiöstä, jolta korvausta haetaan työtapaturmatapauksissa
 • Työvuoroluettelo
 • Tieto eläkelaitoksesta, missä työnantaja on järjestänyt työntekijöilleen eläkelainsäädännön mukaisen eläkkeen.

Lue lisää: Näin valmistaudut työsuojelutarkastukseen

Olemme havainneet, että työsuojelutarkastajat antavat edelleen huomautuksia apteekeille siitä, että alallemme sovituissa työsopimuspohjissa ei ole mainintaa sovellettavasta työehtosopimuksesta.

Työsopimuslaki säätää asiasta kuitenkin niin, että sen nimeäminen työsopimukseen ei ole tarpeen, jos asia selvitetään muulla tapaa.

Laissa todetaan (TSL 4 §) , että työnantajan on annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, jolleivat ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta.

Selvitys voidaan näin ollen antaa yhdellä tai useammalla asiakirjalla tai viittaamalla työsuhteessa sovellettavaan lakiin tai työehtosopimukseen.