13.6.2024

Sairastuminen vuosiloman alkaessa ja aikana

Vuosilomalaissa työkyvyttömyystilanteita säännellään eri tavoin riippuen siitä, onko työntekijä sairastunut ennen vuosilomaa tai sen osan alkamista vai sairastuuko hän vasta vuosiloman tai sen osan jo alettua.

Työnantajan tulee selvittää henkilöstölle pelisäännöt ja menettelytavat, joita noudatetaan työntekijän sairastuessa loman yhteydessä. Paikallisesti on selkeintä kerrata lomalla sairastumisen pelisäännöt ennen pidettäviä vuosilomia. Tärkeää on ohjeistaa, miten tulee toimia esimerkiksi loman siirtopyynnön ja lääkärintodistusten kanssa.

On hyvä kerrata myös omavastuupäiviä koskevat ohjeistukset eli miten ja missä tilanteissa ne lasketaan ja että siirtopyyntö tulee tehdä viivytyksettä myös omavastuupäivien osalta.

Vaikka apteekissa olisi normaalisti poissaolo-oikeus omalla ilmoituksella, näissä tilanteissa voidaan vaatia lääkärintodistus. Loman siirto-oikeus ei koske sairaan lapsen tilapäistä hoitovapaata vaan ainoastaan työntekijän omaa sairastumista.

Voit lukea asioista tarkemmin myös vuosilomaoppaastamme.

Sairastuminen ennen loman alkamista

Työntekijällä on oikeus vuosiloman siirtoon, jos hän on ennen vuosilomansa alkamista työkyvytön. Työntekijällä on tällöin oikeus pyytää vuosiloma siirrettäväksi ilman omavastuupäiviä siltä osin kuin se menevät sairausloman kanssa päällekkäin.

Apteekeissa on molemmissa työehtosopimuksissa sovittu lakia pidemmästä lomaoikeudesta. Siirto-oikeus koskee lähtökohtaisesti vain lain mukaan ansaittuja lomia. Tässä kohtaa on kuitenkin huomioitava, että farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen mukainen siirto-oikeus on nykyään laajempi (10.1.2019 alkaen) kuin apteekin työtekijöiden työehtosopimuksessa. Apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksessa tämä siirto-oikeus koskee ainoastaan vuosilomalain mukaisia lomia, ei kesäloman ns. viidettä viikkoa. Toisin sanoen apteekkien työtekijöiden työehtosopimukseen perustuvat vuosilomalain ansaintaa pidemmät lomapäivät eivät siirry tapauksissa, joissa työntekijä sairastuu ennen vuosiloman alkua.

Joskus lomiin yhdistetään muita poissaoloja, kuten lomarahavapaata, työaikapankkitunteja tai palkatonta vapaata. Vuosilomalain mukainen siirto-oikeus ei koske muita kuin vuosilomapäiviä, ellei paikallisesti ole toisin sovittu.  

Sairausloman alle jäävä loma ei siirry automaattisesti tai työnantajan aloitteesta, vaan työntekijän on pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa. Siirtopyyntö on tehtävä viivytyksettä työntekijän sairastumisen jälkeen, ennen loman alkua. Tämä asia kannattaa kerrata menettelysäännöissä.

Työnantajan voi ohjeistaa työntekijöitä tekemään siirtoilmoituksen esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä ennen loman alkamista, jos loman alkamiseen on vain lyhyt aika, eikä työntekijä tavoita työnantajaa tai muuta esihenkilöä esim. puhelimitse.

Sairastuminen vuosiloman aikana – siirto-oikeus on vasta 6 omavastuupäivän jälkeen

Jos työntekijä sairastuu vuosiloman jo alettua, vuosiloman siirto-oikeutta koskee ns. 6 arkipäivän omavastuuaika. Tämä tarkoittaa sitä, että 6 ensimmäistä sairauspäivää kunkin lomanmääräytymisvuoden mukaisesta vuosilomasta ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta lomapäivien siirtoon.

Työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät päivät. Tämä omavastuu koskee työntekijöitä, joilla on oikeus yli neljän viikon eli 24 arkipäivän vuosilomaan. Omavastuupäiviä voivat olla 24 lomapäivää ylittävät päivät. Omavastuusäännökset soveltuvat myös työehtosopimuksilla sovittuihin pitempiin lomiin.