Työmarkkinajärjestöjen aloitteesta työlakeihin on tulossa 1.4.2020 määräaikaisia muutoksia. Muutosten tarkoituksena on mahdollistaa yritysten toiminnan sopeuttaminen nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen kysynnän heikentymiseen. Muutokset ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Koska alamme työehtosopimuksissa ei ole asiasta erikoissääntelyä, noudatamme näitä voimaan tulevia lain säännöksiä. Olemme lisäksi Palvelualojen Ammattiliiton kanssa sopineet erikseen näiden muutosten voimassaolosta tes-tasolla.

Nämä lakimuutokset eivät poista YT-neuvotteluvelvoitetta niiltä yrityksiltä, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää.

Mikäli arvelet, että apteekillasi on, tai tulee olemaan, lomautustarvetta tämän koronaepidemian, ja siitä johtuvien seikkojen vuoksi, ota yhteyttä toimistoomme (lasse.johansson@apta.fi).

1. Lomautusilmoitusaika lyhenee 5 päivään

Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennetään 5 päivään. Päivät ovat kalenteripäiviä.

Lomautuksen edellytykset

A. Ennakkoselvitys lomautuksen perusteista

Ennen lomautusta työnantajan on esitettävä työntekijöille tai luottamusmiehelle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista (mitkä syyt johtavat lomautustarpeeseen) sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta.

B. Työntekijöillä oikeus tulla kuulluksi

Tämän jälkeen työnantajan on varattava työntekijöille tai luottamusmiehille tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.

Vasta selvityksen antamisen, ja työntekijöiden kuulemisen jälkeen, työnantaja voi antaa lomautusilmoituksen. Lomautus tulee aikaisintaan voimaan viiden kalenteripäivän kuluttua. Esim. lomautusilmoitus annetaan 1.4., lomautus voi alkaa 6.4.

C. Lomautusilmoituksen antaminen

Lomautukset eivät voi kohdistua henkilöstönedustajiin (luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu), elleivät he itse siihen suostu. Lomautukset eivät myöskään voi kohdistua perhevapaalla oleviin.

Lomautusilmoitus annetaan henkilökohtaisesti, jos se on mahdollista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen.  Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Esimerkki: työntekijä lomautetaan toistaiseksi, koska lomautuksen päättymisajankohta ei ole tiedossa. Tällöin lomakkeesta rastitetaan kohta ”toistaiseksi” ja merkitään lomautuksen arvioitu kesto, esim. 31.7.2020 saakka.

Loma löytyy täältä: https://apta.fi/lomakkeet/ -> Irtisanominen/osa-aikaistus/lomautus tuotannollisista ja taloudellisista syistä (vähintään 20 tt:n apteekki)).

Jos työnantaja on antanut lomautusilmoituksen työntekijälleen ennen lain voimaantuloa eli 31.3. tai tätä aiemmin, ilmoitusaika lyhenee näissäkin tapauksissa 5 päivään. Vaikka työnantaja olisi siis ennen lain voimaantuloa antanut lomautusilmoitukset 14 päivän ilmoitusaikaa käyttäen, työnantaja voi lain voimaantultua lyhentää ilmoitusajan viiteen päivään. Työnantajan tulee kuitenkin kertoa työntekijälleen ilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä. 

2. Yt-lain vähimmäisneuvotteluaika lyhenee lomautusten osalta 5 päivään (ei koske irtisanomisia)

On tärkeä huomata, että neuvotteluajat koskevat vain ja ainoastaan lomautustilanteita. Mikäli toimenpiteet johtaisivat irtisanomiseen, noudatetaan normaaleja neuvotteluaikoja.

Neuvotteluprosessi on väliaikaisesti ns. 5+5+5 kalenteripäivää.

Seuraavassa on kerrattu yt-neuvottelun vaiheet (a-c):

A. Neuvottelukutsu annetaan 5 kalenteripäivää ennen neuvottelujen alkamista

Neuvottelukutsu (neuvotteluesitys) annetaan edelleen viisi kalenteripäivää ennen aiottujen yt-neuvottelujen käynnistymistä.

Lomake https://apta.fi/lomakkeet/ -> yt-neuvottelukutsumalli

B. Neuvotteluja käydään vähintään 5 päivän ajan

YT-neuvotteluja tulee käydä 5 päivän ajan (ei siis 14 päivää tai 6 viikkoa), jos toimenpiteet voivat johtaa vain lomautuksiin.

Jos yt-neuvottelut ovat käynnistyneet ennen lain voimaantuloa (ennen 1.4.2020), vähimmäisneuvotteluaika lyhenee näissäkin tapauksissa lain voimaantultua 5 päivään, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovita. Neuvotteluaikaan lasketaan siis myös se aika, jolloin yt-neuvotteluja on käyty ennen lain voimaantuloa.

C. Lomautusilmoitus on annettava vähintään 5 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkamista

YT-neuvottelujen päättymisen jälkeen työnantajan tulee antaa lomautettaville työntekijöille ja näiden luottamusmiehille lomautusilmoitus.

1.4. alkaen lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 päivää (ei siis 14 päivää) ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Lomake avuksi: https://apta.fi/lomakkeet/ -> Irtisanominen/osa-aikaistus/lomautus tuotannollisista ja taloudellisista syistä (vähintään 20 tt:n apteekki)).

Jos työnantaja on antanut lomautusilmoituksen työntekijälleen ennen lain voimaantuloa eli 31.3. tai tätä aiemmin, ilmoitusaika lyhenee näissäkin tapauksissa lain voimaantultua 5 päivään. Vaikka työnantaja olisi siis ennen lain voimaantuloa antanut lomautusilmoitukset 14 päivän ilmoitusaikaa käyttäen, työnantaja voi lain voimaantultua lyhentää ilmoitusajan viiteen päivään. Työnantajan tulee kuitenkin kertoa työntekijälleen ilmoitusajan lyhentämisestä viimeistään lomautuksen alkamista edeltävänä päivänä. 

Esimerkki: Työnantaja on antanut lomautusilmoituksen työntekijälleen 25.3. Lain voimaantullessa 1.4. ilmoitusaikaa on näin kulunut jo yli 5 päivää. Työnantaja ilmoittaa työntekijälleen 1.4. että lyhentää lomautusaikaa työntekijän lomautus voi alkaa 2.4.

3. Myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa

Työnantaja voi poikkeuksellisesti lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän 1.4.2020 alkaen.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on nyt väliaikaisesti mahdollista samoin perustein kuin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella työskentelevä työntekijä voitaisiin lomauttaa. Lisäksi työnantaja ja työntekijä saavat sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Jos määräaikaisen työntekijän lomautus alkaa ennen lain voimassaoloajan päättymistä eli viimeistään 30.6. ja jatkuu lain voimassaolon päätyttyä, tämä on sallittua niin kauan kuin yllä kerrotut lomauttamisen perusteet ovat olemassa kyseisen määräaikaisen työntekijän kohdalla.

4. Työsopimuksen saa purkaa koeajalla myös taloudellisella syyllä

Määräaikaisen sääntelyn voimassa ollessa työnantaja voi poikkeuksellisesti purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhteen myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, eli jos työnantajan edellytykset tarjota työtä työntekijälle ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.

Oikeutta koeaikapurkuun ei lain mukaan kuitenkaan ole, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Koeaikapurku ei ole sallittua myöskään silloin, kun työnantaja on ennen koeaikapurkua tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, jos työnantajan toimintaedellytykset eivät ole tänä aikana muuttuneet.

5. Irtisanotun takaisinottovelvollisuus pitenee

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä, työnantajan on palkattava työntekijä takaisin, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (ei siis 4 tai 6 kuukauden) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Tästä säädetään työsopimuslain 6 luvun 6 §:ssä.

Työnantajan tulee noudattaa 9 kuukauden takaisinottoaikaa silloin, kun työnantaja on antanut työntekijälleen irtisanomisilmoituksen lain voimassaoloaikana eli 1.4. – 30.6. Työsuhde voi päättyä eli irtisanomisaika kulua umpeen vasta lain voimassaolon päättymisen jälkeen.

Esimerkki: Työnantaja irtisanoo lain voimassaollessa taloudellisesta syystä työntekijän, jolla on 4 kuukauden irtisanomisaika. Työnantaja antaa työntekijälle irtisanomisilmoituksen siten että työntekijän työsuhde päättyy 30.9.2020.  9 kuukauden takaisinottovelvollisuus alkaa 1.10.2020 ja jatkuu 30.6.2021 asti

6. Työnantajan ilmoitusvelvollisuus lomauttamistaan työntekijöistä

Työnantajan on lähetettävä vähintään 10 hengen lomautuksista TE-toimistolle ryhmälomautusilmoitus.

Ilmoitus pitää sisällään lomautettavat työntekijät sekä lomautuksen alkamis- ja päättymispäivät. Ilmoituksessa mainittujen työntekijöiden katsottaisiin rekisteröityneen työttömäksi työnhakijoiksi.

Ilmoitus ei itsessään vielä oikeuta ketään lomautetuista työntekijöistä samaan työttömyysetuuksia, vaan työnantajan tekemän ilmoituksen lisäksi jokaisen lomautetun tulee itse hakea päivärahaa työttömyyskassansa tai Kelan ohjeiden mukaan.

EK:n tiedotteen asiasta voit lukea täältä.
https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/ek-suosittelee-yrityksia-varautumaan-koronaviruksen-mahdolliseen-laajamittaiseen-leviamiseen/

Muita pysyviä lain muutoksia

Vähintään 10 työntekijän irtisanomisista on ilmoitettava TE-toimistoon

Työsopimuslakiin on lisätty säännös, jonka mukaan työnantajan on ilmoitettava taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tehdyistä irtisanomisista työ- ja elinkeinotoimistolle. Ilmoittamisvelvollisuus koskee vähintään kymmenen työntekijän irtisanomisia. Tämä muutos säännöksiin on pysyvä ja se tulee voimaan 9.4.2020.

Ilmoituksesta on käytävä ilmi irtisanottavien työntekijöiden lukumäärä, ammatit tai työtehtävät sekä työsuhteiden päättymisajankohta.

Tämän lisäksi työnantajan pitää kertoa työntekijälle, että hänellä on oikeus työllistymissuunnitelmaan. Työllistymissuunnitelma tehdään työntekijän ja TE-toimiston asiantuntijan toimesta työntekijän ilmoittautuessa työttömäksi työnhakijaksi.