29.1.2024

Kesälomakausi lähestyy – mitä työnantajan tulisi huomioida vuosilomien antamisessa?

Vuosilomien antaminen

Vuosiloman ansaintaa ja antamista koskevat säännöt tulevat vuosilomalaista. Nyt kun kesälomakausi lähestyy, on työnantajan selvitettävä työpaikalla loman antamista koskevat yleiset periaatteet.

Ennen lomien antamista, työnantajan on selvitettävä kunkin työntekijän lomatoive.

Lomasta tulee ilmoittaa työntekijälle viimeistään kuukautta ennen loma-ajankohtaa. Poikkeuksellisesti ilmoitusaika voi olla kaksi viikkoa.

Työnantajan selvitys vuosiloman antamisessa noudatettavista periaatteista

Työnantajan on selvitettävä työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisessa työpaikalla noudatettavat yleiset periaatteet.

Yleisiä periaatteita voivat olla esimerkiksi lomien sijoittamiskäytännöt:

  • porrastetaanko lomat eri kuukausille, vai voidaanko lomia pitää samanaikaisesti
  • milloin lomatoiveet tulee viimeistään esittää
  • miten loman pitämisestä sovitaan
  • miten toimintaan, jos kaikkien toive osuu samalle ajankohdalle
  • sijoitetaanko lomat vuoro vuosin -periaatteella, sijoitetaanko lomat eri vuosina eri kesälomakuukausille vai katsotaanko loma-ajankohdat vuosittain toiveisiin perustuen erikseen
  • voiko lomaa säästää pidettäväksi myöhempinä vuosina
  • voinko lomia pätkiä viikkoa lyhyempiin pätkiin vuosilomalain sallimissa rajoissa

Yleisten periaatteiden yhteydessä on hyvä kerrata myös lomalla sairastumisen pelisäännöt.

Työnantajan tulee selvittää työntekijöiden toiveet loma-ajankohdaksi

Lain mukaan työnantajan tulee varata työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi, toisin sanoen työntekijällä on oikeus esittää oma toiveensa vuosiloman ajankohdaksi. Työnantajan tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida toiveet. Viime kädessä työnantaja voi kuitenkin määrätä milloin loma pidetään.

Työnantajan on noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa. Tasapuolisuus voi merkitä esimerkiksi sitä, että samassa asemassa olevien työntekijöiden osalta vuosittainen lomakuukausi vaihtuu ja kiertää.

Kesälomakausi on 2.5.–30.9. Tänä aikana on annettava kesäloma. Kesäloma annetaan pääsääntöisesti yhdenjaksoisena, ellei työn käynnissä pitämiseksi ole välttämätöntä jakaa sitä osaa kesälomasta, joka ylittää 12 arkipäivää, pidettäväksi yhdessä tai useammassa osassa.

Vuosilomalain mukaan työnantaja ja työntekijä saavat sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa.

Kesälomakaudella pidetään pääsääntöisesti 24 vuosilomapäivää eli 4 viikkoa lomaa. Mikäli työntekijä on ansainnut työehtosopimuksen mukaiset pidemmät lomat eli ansainta on 3 pv/kk, annetaan tästä ansaitusta 36 lomapäivästä 30 päivää, eli viisi viikkoa, kesälomakaudella.

Lomaa ei voi maksaa rahana, ellei kyse ole lakisääteisen (2,5 pv/kk) vuosiloman ylittävästä loman osasta, joka voidaan työntekijän ja työnantajan välisellä sopimuksella korvata rahassa. Kun rahakorvauksesta sovitaan, sovitaan myös laskutavasta.

Loma-ajankohdasta sopiminen

Laki mahdollistaa myös lomasta toisin sopimisen, kunhan kesälomakautena pidetään vähintään tuo 12 arkipäivän pituinen yhdenjaksoinen loma. Työnantaja ja työntekijä saavat sopia vuosiloman sijoittamisesta ajanjaksolle, joka alkaa sen kalenterivuoden alusta, jolle lomakausi sijoittuu, ja joka päättyy seuraavana vuonna ennen lomakauden alkua. Lisäksi saadaan sopia 12 arkipäivää ylittävän lomanosan pitämisestä viimeistään vuoden kuluessa lomakauden päättymisestä.

Työnantaja ja työntekijä saavat työntekijän aloitteesta sopia 24 arkipäivää ylittävän vuosiloman osan pitämisestä lyhennettynä työaikana. Sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Lomarahan vaihtaminen vapaaksi

Kun vuosilomien yleiset periaatteet käsitellään, samassa yhteydessä voi ilmoittaa, onko apteekissa mahdollista saada lomarahaa vapaana. Työnantajan tulee samalla ohjeistaa tarkemmin, kuinka paljon lomarahoja voi vaihtaa vapaaksi. Lomarahan vaihtamisesta voi lukea enemmän vuosilomaoppaasta, kohdasta 10 (s. 52).

Vuosilomaopas

Apteekkien vuosilomaopas on päivitetty. Oppaasta löydät tarkempia tietoja vuosilomiin liittyvistä asioista.