5.5.2015

Jäsentiedote 5/2015

1. Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet poissaolotilanteissa-koulutus siirtyy lokakuulle
2. Työsopimukset apteekkarin vaihtuessa
3. Sairastuminen vuosiloman yhteydessä

1. Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet poissaolotilanteissa-koulutus siirtyy lokakuulle

Kesäkuun 4. päivän koulutus työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista poissaolotilanteissa siirretään pidettäväksi tiistaina 20.10.2015 klo 10.00–16.00 Taitotalossa Helsingin Pitäjänmäellä.

Koulutuksessa käydään läpi keskeisimpiä poissaolotilanteita esimerkkeineen. Päivässä kerrotaan työterveyshuollon merkityksestä sekä niistä oikeuksista ja velvoitteista, joita työnantajalla on esim. sairauspoissaoloihin liittyen. Päivän alustava ohjelma on luettavissa tästä. 

Muut lisätiedot ja ilmoittautuminen https://apta.fi/koulutukset/.

2.  Työsopimukset apteekkarin vaihtuessa

 Apteekkarin vaihtuminen on lähes poikkeuksetta työsopimuslain mukainen liikkeen luovutus. Liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät ”vanhoina työntekijöinä” uuden apteekkarin palvelukseen. Työntekijöiden työsuhteet eivät katkea – vain työnantaja vaihtuu. Työsopimusten ehdot säilyvät ennallaan, koska työsuhteet eivät pääty.

Työntekijöiden työsopimukset saattavat olla hyvinkin vanhoja eivätkä niiden ehdot enää vastaa nykytilannetta. Esim. ammattinimike tai työaika ovat saattaneet muuttua, mutta työsopimusta ei ole muutettu ajan tasalle.

Tämän vuoksi uuden apteekkarin on hyvä käydä työsopimukset läpi ja päivittää ne vastaamaan nykyisiä työsopimuksen ehtoja. Työntekijälle kannattaa selvittää, että kysymys ei ole uudesta työsopimuksesta vaan asioiden laittamisesta ajan tasalle.

Farmasialiitto neuvoo luottamusmiehiä ja jäseniään esittämään apteekistaan luopuvalle apteekkarille, että työsopimukseen, sen liitteeseen tai erilliseen sopimukseen kirjattaisiin erilaisia apteekin käytäntöjä tai henkilöstöetuja.

Tähän ei tule suostua, sillä näin tehtäessä ne muuttuvat työsuhteen ehdoiksi, joiden muuttaminen edellyttää irtisanomisperustetta.

Esimerkkejä henkilöstöetuuksista ja käytännöistä, jotka eivät ole työsopimuksen ehtoja ellei niitä ole menty sinne kirjaamaan:

– henkilökunnan ostoalennukset, liikunta-, kulttuuri- tai lounassetelit, lakisääteistä laajempi työterveyshuolto, pikkujoulut, jouluraha, bonukset ym. 

– työkyvyttömyydestä vaadittava selvitys sairastuttaessa, ruoka- ja kahvitauot, niillä tarjottava ruoka, kahvit, pullat, viikoittaiset työpäivät, työvuorojen alkaminen ja päättyminen, su-vuorojen ylimääräiset vapaat, päivärahakäytäntö, ym.

Myös uuden apteekkarin kannattaa olla tarkkana työsopimuksia päivittäessään. Vähänkään epäselvissä tilanteissa sekä vanhan että uuden apteekkarin on hyvä olla yhteydessä Aptaan.

3. Sairastuminen vuosiloman yhteydessä

Työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirrettyä loman ajankohtaan sijoittuvan sairausloman alle jäävät lakisääteiset lomapäivät jo ensimmäisestä sairauspäivästä lukien.

Vuosiloman siirto-oikeus tarkoittaa, että työntekijällä on oikeus saada omasta pyynnöstään siirretyksi se loman osa, jonka aikana työntekijä on synnytyksen, sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön. Muihin perusteisiin pohjautuva työkyvyttömyys ei oikeuta loman siirtämiseen. Työnantaja voi vaatia lisäselvitystä työkyvyttömyyden taustasta, jos työkyvyttömyyden aiheuttaja on epäselvä eikä käy ilmi lääkärintodistuksesta.

Siirto-oikeus koskee myös tilannetta, jossa työntekijä on sairas jo loman alkaessa, tai jos työntekijän tiedetään joutuvansa loman aikana sellaiseen sairaanhoitoon, jonka aikana hän on työkyvytön.

Siirtopyynnön lisäksi työntekijän tulee esittää luotettava selvitys työkyvyttömyytensä perusteista. Käytännössä tämä tarkoittaa lääkärintodistusta tai muuta työnantajan hyväksymää selvitystä. Nämä toimivat pohjana työnantajan päätökselle arvioidessaan työntekijän työkyvyttömyyttä suhteessa työntekijän tehtäviin. Kyse ei ole siitä vaikeuttaako sairaus työntekijän lomailua vaan työntekijä tulee olla työkyvytön työtehtäviinsä.

Mitä tarkoittaa, että siirto-oikeus koskee vain lakisääteistä vuosilomaa?

Lakisääteinen vuosiloma tarkoittaa vuosilomalain mukaan määräytyvää lomaa eli työsuhteen kestosta riippuen enintään joko 24 tai 30 lomapäivää vuodessa. Apteekkialan työehtosopimuksissa on sovittu vuosilomalaista pidemmistä lomista, joihin loman siirto-oikeus ei ulotu. Lakisääteisyysvaatimus tarkoittaa myös, että siirto-oikeus ei koske lomarahavapaita. Jos työntekijä sairastuu työehtosopimuksen perusteella ansaittujen pidempien vuosilomien aikana, tai vapaaksi vaihdettujen lomarahavapaiden aikana, ne kuluvat sairastumisesta huolimatta.

Tästä syystä on tärkeää, että työvuoroluetteloon merkitään erikseen työntekijän pitämät, vuosilomalain perusteella ansaitut lakisääteiset lomapäivät, lomarahavapaat, säästövapaat ja työehtosopimuksiin perustuvat vuosilomalain ylittävät lomapäivät.

Miten käytännössä tulee toimia?

Työntekijän sairastuessa ennen lomaa tai sen aikana, on ensin syytä selvittää, onko kyseessä lakisääteinen vuosiloma. Koska lain mukaan loman siirtämisen edellytyksenä on työntekijän nimenomainen siirtopyyntö, pelkkä työkyvyttömyys ei automaattisesti siirrä vuosilomaa. Työntekijän on itse pyydettävä siirtoa ilman aiheetonta viivytystä.

Apteekissa on hyvä luoda omat pelisäännöt vuosilomalla sairastumista silmällä pitäen. Ne voivat poiketa työssäoloaikana noudatetusta käytännöstä.

Ohjeissa on hyvä huomioida ainakin seuraavat asiat:

  • Kenelle ja miten vuosilomalla sairastuttaessa ilmoitetaan.
  • Kuinka loman siirtämistä pyydetään.
  • Minkälaista selvitystä työntekijältä edellytetään (lääkärintodistus, oma ilmoitus).
  • Kenelle ja milloin selvitykset toimitetaan.
  • Miten menetellään vuosiloman aikana ulkomailla sairastuttaessa (esim. missä ajassa ja millä tavalla siirtopyyntö esitetään, jos aikaero Suomeen on suuri tai missä ajassa lääkärintodistus toimitetaan).