13.6.2012

Jäsentiedote 5/2012

1. Aptalle uusi ilme ja verkkosivut
2. Sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset 1.6.2012
3. Odotusajan palkan maksuvelvollisuus lopputilin viivästyessä
4. Työsuhteen ehdot ja henkilöstöedut apteekkarin vaihdoksen yhteydessä
5. Opas epäasiallisen kohtelun ehkäisystä
6. APTA-rahaston apurahat

1. Aptalle uusi ilme ja verkkosivut

Aptan uudet verkkosivut ovat auenneet. Verkkosivujen uudistuksen yhteydessä Apta uusi koko ilmeensä.

Uudistuksen yhteydessä lisäsimme saatavillenne uusia tulostettavia työsuhteen erivaiheissa tarpeellisia lomakkeita, jotka ovat täytettävissä tietokoneella ennen tulostusta. Lomakkeet on mahdollista myös tallentaa omalle koneelle.

Verkkosivujen uudistuksen myötä totutut linkit ja sivurakenteet muuttuivat. Suurin uudistus koskee siten navigoinnin ja sisällön uudelleen ryhmittelyä. Tällä muutoksella on pyritty selkeyttämään sisällön hahmottamista ja helpottamaan kävijän navigoimista sivustolla.

Toivomme palautetta uuden sivustomme toimivuudesta ja sisällöstä, jotta voimme korjata mahdollisia virheitä tai puutteita.

Uudistetun ilmeen päätavoitteena on antaa liitosta ajan mukainen, nuorekas, asiantunteva ja helposti lähestyttävä kuva. Apta.fi:n päävärit ovat valkoinen, raikas vihreä sekä harmaan eri sävyt. Kuvailmaisun osalta sivusto on melko niukka, koska tarkoituksena on muodostaa Aptan ilme värien ja typografian harkitusta käytöstä.

Aptan uuden tunnuksen on suunnitellut Dog Design. Tunnuksessa oleva pidennetty t-kirjain luo kattomaista vaikutelmaa, joka kuvastaa liiton jäsenilleen antamaa ”suojaa” tarkoituksenaan koota jäsenet yhteen. Kirjainmuotoilu saa vaikutteita kreikkalaisesta aakkostosta. Kirjainten toistuva pyöreä muoto luo logoon rytmiä ja toisaalta t:n poikkiviivan pidennys ryhdikkyyttä. Logon visuaalisen ilmeen on tarkoitus olla selkeä, kompakti ja raikas. Logon vihreä väri sopii liittomme viitekehykseen.

2. Sairausvakuutuslain ja työterveyshuoltolain muutokset 1.6.2012

A. Sairauspäivärahan hakuaika lyheni 1.6.2012 alkaen kahteen kuukauteen. Myös osasairauspäivärahaa on haettava kahden kuukauden kuluessa osa-aikatyön alkamisesta. Jos työntekijä sairastuu esim. 4.6., sairauspäivärahaa on haettava viimeistään 4.8.

B. Työnantajan on ilmoitettava työntekijän sairauspoissaolosta työterveyshuoltoon, kun työkyvyttömyys on jatkunut yhdenjaksoisesti tai lyhyemmissä jaksoissa kuukauden. Tämän jälkeen työterveyshuolto alkaa yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa selvittää työhön paluumahdollisuuksia ja tarvittavia tukitoimia.

C. Sairauspäivärahan maksaminen 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen edellyttää työterveyslääkärin lausuntoa työntekijän työssäjatkamismahdollisuuksista. Työterveyshuolto arvioi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn ja selvittää yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa työhönpaluun mahdollisuudet pitkissä tai usein toistuvissa sairauspoissaoloissa.

Lisätietoa muutoksista löytyy Kelan verkkosivuilta ja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.

3. Odotusajan palkan maksuvelvollisuus lopputilin viivästyessä

Työnantaja voi joutua maksamaan ns. odotusajan palkkaa työntekijälle, mikäli työntekijän lopputilin maksu viivästyy työsuhteen päättyessä.

Lain mukaan työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. Jos työsuhde päättyy irtisanomisen seurauksena, päättyy palkanmaksukausi irtisanomisajan päättyessä. Jos taas työsopimus päättyy määräaikaisuuden päättymisen johdosta, palkanmaksukausi päättyy työsopimuksen mukaisena viimeisenä päivänä. Lopputilin on oltava työntekijän käytettävissä työsuhteen viimeisenä päivänä.

Mikäli lopputilin maksaminen viivästyy työsuhteen päättyessä, on työntekijällä oi-keus täyteen palkkaan odotuspäiviltä eli niin sanottuun odotusajan palkkaan. Odotusajan palkkaa voi joutua maksamaan enintään kuudelta kalenteripäivältä.

  • Esim.
    Jos työnantaja maksaa lopputilin esimerkiksi kolme päivää myöhässä, hänen on maksettava työntekijälle kolmen päivän palkka.
  • Jos taas lopputilin maksaminen myöhästyy enemmän kuin kuusi päivää, työnantajan maksuvelvollisuus rajoittuu kuuteen päivään. Odotusajan palkka on maksettava kaikilta kalenteripäiviltä, eikä pelkästään työpäiviltä.

Jopa muutaman euron puuttuminen lopputilistä voi johtaa odotusajan palkan maksamisvelvollisuuteen. Myöskään sillä ei ole merkitystä, onko viivästynyt palkan osa varsinaista palkkaa tai esimerkiksi loma- tai ylityökorvauksia. Työnantajalla ei kuitenkaan ole odotusajan palkan maksuvelvollisuutta, jos maksun viivästyminen johtuu laskuvirheestä tai siihen rinnastettavasta erehdyksestä.

Apteekkien työehtosopimuksissa on SFL:n ja PAM:n kanssa sovittu työsopimuslomakemalli, jossa on varattu laskenta-aikaa purkamisesta johtuviin työsuhteen päättymistilanteisiin. Kirjauksen mukaan lopputili maksetaan kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä lukien, jos työsuhde on purettu. Tätä sopimusehtoa, joka koskee vain purkutilannetta, ei voida noudattaa silloin, kun työsuhde päättyy irtisanomiseen. Irtisanomistilanteessa lopputili maksetaan työsuhteen viimeisenä päivänä, ellei siitä ole erikseen muuta sovittu.

Työsopimuksella on mahdollista kuitenkin sopia lopputilin maksamisesta silloin, kun työsuhde päättyy irtisanomiseen. Tällöin työsopimukseen kirjataan esim: lopputili maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen apteekin seuraavana palkanmaksupäivänä. Myös muusta loppupalkan laskenta-ajasta voidaan sopia, esim: työsuhteen päättyessä irtisanomalla, lopputili maksetaan kahden viikon kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Odotusajan palkan maksuvelvollisuus lopputilin viivästyessä pdf-tiedostona.

4. Työsuhteen ehdot ja henkilöstöedut apteekkarin vaihdoksen yhteydessä

Apteekkikauppa on liikkeen luovutus

Apteekkarin vaihdoksessa työsuhteen ehdot siirtyvät sellaisenaan uudelle apteekkarille. Kysymyksessä on liikkeen luovutus ja liikkeen luovutuksessa työntekijät siirtyvät uuden työantajan palvelukseen vanhoina työntekijöinä, ja työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet säilyvät ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän työehtosopimusten mukaiset etuudet, kuten irtisanomisajan pituus, vuosilomaetuudet ja muutkin sellaiset ansaintaperiaatteen mukaan karttuvat etuudet säilyvät.

Työsopimus sitoo uutta apteekkaria

Kaikki, mitä työsopimuksessa lukee, sitoo myös uutta apteekkaria. Tämän vuoksi on tärkeää erottaa toisistaan ne edut, jotka ovat työsuhteen ehtoja ja ne, jotka perustuvat apteekin vapaaehtoiseen, ehkä vuosittain vaihtuvaan käytäntöön. Näitä vapaaehtoisia työnantajan työntekijöilleen tarjoamia henkilöstöetuja ei kirjata työsopimuksiin.

Luontoisedut

Työntekijän palkka voi muodostua rahapalkasta ja luontoiseduista. Yleisimpiä verotettavia etuuksia ovat asunto- ja puhelinetuudet sekä työntekijän saama ”ilmainen ateria”. Luontoisetuna annettavat ja verotettavat etuudet ovat osa palkkaa ja sitovat liikkeen luovutuksessa uutta apteekkaria. Mikäli etu poistetaan, on se korvattava työntekijälle rahapalkan korotuksena.

Apteekkikohtaiset henkilöstöedut liikkeen luovutuksessa ja niiden muuttuminen työsuhteen ehdoksi

Työsuhteen ehdoista kannattaa pitää erillään kaikki ne työantajakohtaiset henkilöstöetuudet, joita kukin työnantaja voi harkintansa mukaan työntekijöilleen antaa. Usein työnantajat haluavat palkita työntekijöitään erilaisin tavoin ja nämä palkitsemiskäytännöt vaihtelevat työpaikan mukaan. Henkilöstöetuuksien kirjo on laaja, sillä palkan lisäksi työntekijä voi saada esimerkiksi liikuntaseteleitä, lounasseteleitä, joista työntekijä maksaa verotusarvon, alennuksia työnantajan tuotteista ja palveluista, lääkäripalvelut kattavan työterveyshuollon, joulurahan, bonuksen, ylimääräisiä vapaapäiviä, ylimääräisiä tai pidempiä kahvi – ja ruokataukoja jne.

Työsuhde-etujen tarjoaminen on työantajalle vapaaehtoista. Työnantajan tarjoamat henkilöstöetuudet eivät muodostu työsuhteen ehdoksi, vaikka ne annettaisiin vuosittain, jos työnantaja päättää niiden jakamisesta erikseen joka vuosi.

Oikeuskirjallisuudessa on pohdittu sitä, pitääkö kaikkien työntekijän etujen säilyä luovutuksessa vai voidaanko joitain merkitykseltään vähäisiä henkilöstöetuja poistaa tai heikentää luovutuksen yhteydessä. Ongelma voidaan useimmiten ratkaista kysymällä olisiko luopuva apteekkari voinut poistaa nämä etuudet yksipuolisella päätöksellään. Mikäli luovuttavalla apteekkarilla olisi ollut mahdollisuus tähän, ei työntekijöiden asema uuden apteekkarin palveluksessa periaatteessa heikenny, vaikka uusi apteekkari poistaisikin työntekijöiltä oikeuden kyseisiin etuuksiin. Tällaiset lisäetuudet ovat usein syntyneet juuri yrityskäytännön kautta. Tällainenkin vapaaehtoinen henkilöstöetuus muuttuu helposti työsuhteen ehdoksi, jos se kirjataan työsopimukseen.

Työsuhteen ehdot ja henkilöstöedut apteekkarin vaihdoksen yhteydessä pdf-tiedostona aukeaa tästä.

5. Opas epäasiallisen kohtelun ehkäisystä

Epäasiallisen kohtelun ehkäisystä ja käsittelystä työpaikalla on ilmestynyt uudistettu painos. Julkaisun tarkoituksena on tukea työpaikkoja häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja syrjinnän ehkäisyssä ja käsittelyssä sekä näihin liittyvien toimintamallien ja -ohjeiden laatimisessa. Julkaisua voi tilata Työturvallisuuskeskuksen verkkosivuilta.

6. APTA-rahaston apurahat

Apurahojen seuraava hakuaika päättyy 30.6.2012. Hakemukset käsitellään elokuussa. Hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteesta www.apta.fi/APTA-rahasto.