26.11.2014

Jäsentiedote 12/2013

1. Jäsenten tyytyväisyys Aptan toimintaan erinomaisella tasolla
2. Osaamisen kehittämistä koskevan lainsäädännön soveltaminen
3. Lomien merkitseminen työvuoroluetteloon
4. APTA-rahaston apurahat
5. Vähittäismyymälöiden aukioloajat vuonna 2014
6. Farmasialiiton luottamusmieskurssit 2014
7. PAM:n luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2014

1. Jäsenten tyytyväisyys Aptan toimintaan erinomaisella tasolla

Jäsentyytyväisyystutkimuksen tuloksia

Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille! Tutkimukseen vastasi 255 apteekkaria. Vastausprosentti oli 40.

Kysely toteutettiin Promenade Research Oy:n suorittamalla sähköpostikyselyllä 11.9. – 30.9.2013 välisenä aikana. Kyselyssä kartoitettiin jäsenten mielikuvia ja kokemuksia Aptan toiminnasta, palveluista ja niiden kehittämisestä. Jäsentyytyväisyyttä mitattiin asteikolla 1 (hyvin tyytymätön)-5 (hyvin tyytyväinen).

Aptan jäsentyytyväisyys erinomaisella tasolla

Tutkimuksen tulosten mukaan 87 % kyselyyn vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä Aptan toimintaan. Kokonaisarvosanaksi tuli 4,13. Promenade Researchin tutkimuspäällikkö Pekka Harjunkosken mukaan tulos on heidän vuosina 2008-2013 suorittamien jäsentutkimusten parhaimmistoa.

Kiitettäviä arvosanoja liiton palveluksista saivat palvelujen saatavuus, nopeus ja asiantuntemus. Kokonaisuutena palvelut koettiin erittäin hyödyllisiksi.

Eniten käytettyjä palveluitamme olivat puhelin- ja sähköpostineuvonta. Tämän lisäksi lähes yhtä käytettyä olivat lomakkeet, oppaat sekä jäsentiedote.

Vapaamuotoisissa palautteissa kaivattiin alueellista koulutusta

Myös koulutustarjonta koettiin riittäväksi ja monipuoliseksi. Kehittämisehdotuksena toivottiin koulutusten järjestämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Huomioimme jäsenten toiveet ja järjestämme koulutuksia jatkossa myös muualla kuin Helsingin seudulla. Suunnittelemme myös koulutustarjonnan monipuolistamista.

 Työehtosopimustavoitteet

Tulevien neuvottelukierrosten tavoitteista nousivat rahan osalta selväksi ykköseksi maltilliset palkankorotukset ja pitkä sopimuskausi sekä tekstien osalta sairausajan palkan karenssi ja ”pekkas”-päivien poistaminen.  Äskettäin solmitut työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset neuvotteluratkaisut vastannevat jäsenten toiveita maltillisista palkankorotuksista. Tekstimuutoksiin palaamme seuraavalla neuvottelukierroksella.

Jäsentyytyväisyyskyselyn yhteenveto löytyy täältä.

2. Osaamisen kehittämistä koskevan lainsäädännön soveltaminen

EK on laatinut ohjeen, miten uutta lainsäädäntöä osaamisen kehittämisestä sovelletaan. Ohje löytyy täältä.

Lakiesitykset ovat eduskunnan käsittelyssä ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 2014 alusta.

Keskeinen sisältö on, että työnantaja saa ylimääräisen koulutuskorvauksen / verovähennyksen apteekin koulutussuunnitelmaan perustuvasta henkilöstön osaamisen kehittämisestä.

Yhteistoimintalain piirissä olevissa apteekeissa koulutussuunnitelma on osa yt-lain jo nyt edellyttämää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Alle 20 työntekijän apteekeissa, joissa yt-lakia ei sovelleta, koulutussuunnitelma on laadittava vain siinä tapauksessa, että apteekkari haluaa saada hyväkseen koulutukseen liittyvät koulutuskorvauksen/ verovähennyksen.

EK:n ohjeessa käydään läpi verovähennykseen oikeuttavaa osaamisen kehittämistä, koulutussuunnitelman sisältöä ja verovähennyksen määrää.

3. Loman merkitseminen työvuoroluetteloon

Vuosilomalain säännökset, jotka koskevat työkyvyttömyyttä ennen loman alkua tai sen aikana, muuttuivat 1.10.2013. Edellytysten täyttyessä työntekijällä on oikeus saada työkyvyttömyysjaksoon sisältyvät lakisääteiset lomapäivät siirretyksi myöhempään ajankohtaan.

Kesälomasta on lakisääteistä enintään 24 arkipäivää ja talvilomasta enintään 6 arkipäivää. Viides kesälomaviikko ja farmaseuttisen henkilöstön talviloman pidennys (max. 3 pv) jäävät sairausloman alle.

Lomaa työvuoroluetteloon merkittäessä on tärkeää, että luettelosta ilmenee, mikä osa lomasta on lakisääteistä ja mikä ei. Siten pystytään ratkaisemaan, siirtyvätkö sairausloman alle jääneet lomapäivät vai eivät. Loogista on tehdä merkinnät niin, että ensin pidetään lakisääteinen loma ja sen jälkeen tämän ylittävät lomapäivät.               

4. APTA-rahaston apurahat

Muistutamme siitä, että APTA-rahaston apurahat ovat jatkuvasti haettavissa. Hakemukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. Apurahojen myöntämiskriteerit, hakuohjeet ja -lomake löytyvät osoitteesta https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/.

5. Vähittäismyymälöiden aukioloajat vuonna 2014   

Luettelo vähittäismyymälöiden sunnuntai- ja aattopäivien aukioloajoista vuonna 2014 löytyy täältä.

Aukiolorajoitukset eivät koske apteekkeja, mutta niitä voidaan käyttää hyväksi apteekkien aukioloja ja työvuoroja suunniteltaessa.

6. Farmasialiiton luottamusmieskurssit 2014

APTA:n ja SFL:n koulutustyöryhmä on hyväksynyt seuraavat luottamusmieskurssit vuodelle 2014:

Alueelliset luottamusmiespäivät:

14.1. Turku                                                    

22.1. Kouvola                                               

23.1. Kuopio                                                

24.1. Jyväskylä                                                                  

28.1. Tampere

29.1. Seinäjoki

30.1. Oulu

4.2.  Helsinki

Luottamusmiesten peruskurssi (2 pv), 5.- 16.5.2014

Luottamusmiesten jatkokurssi (2 pv), 6.-7.11.2014

Osallistuminen

Työnantaja ja luottamusmies sopivat kursseista kalenterivuodeksi kerrallaan. Luottamusmiehen on keskusteltava työnantajan kanssa aikomuksestaan osallistua kurssille mahdollisimman aikaisin, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua ja niin, että osallistuminen voidaan ottaa huomioon muiden työvuoroja suunniteltaessa.

Luottamusmiehen osallistuminen koulutukseen edellyttää, ettei se tuota apteekille tuntuvaa haittaa. Mainituin edellytyksin luottamusmies voi osallistua kalenterivuoden aikana luottamusmiespäivälle sekä perus- tai jatkokurssille. Jatkokurssille voi osallistua aikaisintaan peruskurssin suorittamista seuraavana vuonna. Osallistumisesta useammalle kurssille voidaan sopia työnantajan kanssa.

Työnantajan on ilmoitettava luottamusmiehelle mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, miksi osallistuminen aiheuttaisi apteekille tuntuvaa haittaa.

Työnantaja voi peruuttaa kurssille/kurssijaksolle osallistumisen apteekin töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi muun työntekijän sairastuminen juuri ennen kurssin alkua.

Korvaukset

Luottamusmiehen osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta.

7. PAM:n luottamusmies- ja työsuojelukurssit 2014

Apteekkien Työnantajaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet työnantajan tuen piiriin kuuluvat ay-kurssit vuodeksi 2014. PAM:n ensi vuoden kurssitarjonnasta erityisesti apteekkilaisille tarkoitettuja kursseja ovat seuraavat:

Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv)
14.-16.1. ja 12.-13.2., Helsinki

Luottamusmiesten peruskurssi (5 pv)             
2.-4.9. ja  8.-9.10., Turku  

Työsuojelun peruskurssi (5 pv)                        
4.-6.2. ja 5.-6.3., Tampere

Apteekkien alakohtainen täydennyskurssi                            

luottamusmiehille (3 pv), 4.-6.11., Tampere

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osallistuminen koulutukseen edellyttää, että apteekin työtilanne sen sallii. Kurssille osallistumisesta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa. Tällöin kuukausipalkkaa ei vähennetä. Muita korvauksia ei makseta.

Terveisin

APTEEKKIEN TYÖNANTAJALIITTO

Jukka Koskipirtti