1.3.2024

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.5.2024 alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan 2,5 % yleiskorotuksella 1.5.2024 alkaen.

Toukokuussa jaetaan myös 0,5 % apteekkierä.

1. Henkilökohtaiset palkat

Yleiskorotus 1.5.2024

Farmaseuttisen henkilöstön 30.4.2024 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausi ja tuntipalkkoja sekä taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2024 alkaen 2,5 %.

Mikäli apteekkierän jakoperusteita ei päätetty eikä tiedotettu henkilöstölle viimeistään 31.8.2023 mennessä, erää ei voida jakaa. Näissä apteekeissa farmaseuttisen henkilöstön 30.4.2024 voimassa olevia henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja korotetaan 1.5.2024 alkaen 3 %:n yleiskorotuksella.

Apteekkikohtainen erä 1.5.2024

Yleiskorotuksen lisäksi palkkojen korottamiseen käytetään 0,5 % apteekkikohtainen erä. Suosituksena on, että erä jaetaan noin puolelle apteekin farmaseuttisesta henkilöstöstä.

Erän saajat ja määrät on päätettävä ja tiedotettava luottamushenkilölle 31.3.2024 mennessä.

2. Farmasiaoppilaat

Pakollisessa harjoittelussa olevien farmasiaoppilaiden henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.5.2024 alkaen 2,5 %.

Farmasiaoppilaan vähimmäispalkka 1.5.2024 alkaen I harjoittelussa on 1201 euroa kuukaudessa ja II harjoittelussa 1335 euroa kuukaudessa.

3. Osa-aikaiset ja tuntipalkkaiset

Osa-aikaisen työntekijän vähimmäiskuukausipalkka määräytyy sovitun keskimääräisen viikkotyöajan ja 38 tunnin 20 minuutin suhteessa uudesta taulukkopalkasta laskettuna. Jakaja on 38,33.

Esimerkki

Proviisori on palkkaryhmässä I, palkka 9. vuotena on 30.4.2024 voimassa olevan vähimmäispalkkataulukon mukainen eli 4458 euroa. Proviisori tekee keskimäärin 30 tuntia viikossa, joten hänen palkkansa on 30:38,33 x 4458 = 3489,17 euroa kuukaudessa.

1.5.2024 voimaan tuleva yleiskorotus lasketaan hänelle seuraavasti:

Koska proviisorille maksetaan osa-aikatyöhön suhteutettua vähimmäispalkkaa, laskennan pohjaksi otetaan uusi 2,5 % korotettu vähimmäistaulukkopalkka. Uusi vähimmäistaulukkopalkka on 4569 euroa kuukaudessa.

Uusi osa-aikakuukausipalkka lasketaan TES 12 §:n kaavalla, kuten edellä. Proviisorin uusi palkka suhteutuu kokoaikaisen taulukkopalkkaan ja on 1.5.2024 alkaen (30:38,33 x 4569 =) 3 576,05 euroa kuukaudessa.

Uuden tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160.

Mikäli työntekijä on ollut tuntipalkkainen jo ennen korotusajankohtaa, korotus tehdään prosenttiperusteisesti kuten kuukausipalkkaisellakin.

4. Vähimmäispalkkataulukot

1.5.2024 voimaan tulevia vähimmäistaulukkopalkoja on korotettu 2,5 %:n yleiskorotuksella.

Uudet vähimmäispalkkataulukot löytyvät tämän ohjeen lopusta sekä työehtosopimuksesta. Niitä on korotettu 2,5 %.

Yleiskorotuksen mukaisesti korotetun palkan tulee olla vähintään uuden vähimmäistaulukkopalkan suuruinen. Tuntipalkka ei voi alittaa vähimmäistaulukkopalkasta laskettua tuntipalkkaa.

5. Korotuksen laskeminen

Palkankorotus lasketaan henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa.

Henkilökohtainen palkka muodostuu kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä sekä apteekkikohtaisista eristä.

Prosentuaalinen henkilökohtainen tai työkohtaisuuslisä (esim. taulukko + 10 %) käsitellään erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on vähimmäispalkkataulukkoa suurempi. Se voi olla sovittu ”könttäsummana” esim. 3016 euroa tai 2 796 euroa (= vähimmäispalkkataulukon suuruinen summa) + 220 euroa henkilökohtaisena lisänä. Kummassakin tapauksessa työntekijän henkilökohtainen palkka, johon 2,5 %:n korotus lasketaan, on 3016 euroa. Korotuksen jälkeen työntekijän uusi palkka on 3 091,40 euroa.

Samalla tavalla käsitellään aiemmin saatuja apteekkikohtaisia eriä, myös ne korottuvat yleiskorotuksella osana henkilökohtaista palkkaa. Tässä kohtaa on myös hyvä muistaa, että korotettua palkkaa ei pyöristetä tasaluvuksi.

6. Työaikalisät 1.5.2024 alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön iltalisä on 5,40 euroa tunnilta, lauantai-, jouluaatto- ja juhannusaattolisä on 5,77 euroa tunnilta ja yölisä on 6,14 euroa tunnilta.

7. Luottamushenkilökorvaukset 1.5.2024

Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 5 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 34,60 €/kk.

Jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 14 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria, korvauksen määrä on 45,40 €/kk.

Korvaus maksetaan ajalta, jolta työnantaja maksaa tehdyn työajan palkkaa.

Farmaseuttien ja proviisorien vähimmäispalkat 1.5.2024 alkaen

Farmaseuttien vähimmäispalkat 1.5.2024

Proviisorien vähimmäispalkat 1.5.2024 alkaen

Farmasiaoppilaan vähimmäispalkka 1.5.2024 alkaen

I harjoittelu 1201 euroa kuukaudessa.

II harjoittelu 1335 euroa kuukaudessa

Työaikalisät 1.5.2024 alkaen

Iltalisä                                 5,40 €

Lauantai- ja aattolisä          5,77 €

Yölisä                                  6,14 €