14.1.2020

Uusien työehtosopimuskirjauksien voimaantuloajankohtia

Sairausajan palkanmaksujakson alimmainen porras muuttui

 • Sairausajan palkanmaksuvelvoitetta rajattiin. Uudet sairausajan palkkaa koskevat määräykset ovat voimassa 10.1.2020 alkaen.
 • Alle kuukauden kestäneissä työsuhteissa, palkanmaksujakso on edelleen 28 kalenterivuorokautta, mutta tältä ajalta maksetaan 50 %:sta palkkaa.

Koeaikaa voi jatkossa pidentää vähintään kuukauden pituisen työkyvyttömyysjakson johdosta

 • Jos työntekijä on koeaikana ollut työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi poissa työstä, työnantajalla on oikeus työsopimuslain mukaisesti pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoihin sisältyvää 30:tä kalenteripäivää kohden.
 • Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle koeajan pidentämisestä ennen koeajan päättymistä.
 • Määräys tulee voimaan heti. Jos työkyvyttömyys on alkanut ennen sopimuksen voimaantuloa 10.1., 30 kalenteripäivän laskenta aloitetaan 10.1. alkaen.

Pekkasjärjestelmä poistuu työehtosopimusmääräyksistä – järjestelmässä olevalla on oikeus säilyttää työaikakirjauksensa työsopimuksessa ennallaan

 • 120-tunnin työaikajärjestelmä (pekkasjärjestelmä) poistui nyt voimaan tulleesta työehtosopimuksesta. Uusia työsopimuksia, jotka perustuvat 120 t/3 viikossa tehtävään työaikaan, ei ole enää tarkoitus tehdä. Jatkossa, kokoaikaisella, käytetään 115 t/3 viikossa kirjausta.
 •  Nykyiset voimassa olevat, 120-tunnin työaikaan perustuvat työsopimukset säilyvät ennallaan, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.
 • Mikäli työntekijän työsopimuksen mukainen työaika on 120 t/3 viikossa ja hän on ollut esim. hoitovapaalla tehden 90 tuntia/3 viikossa, hoitovapaan jälkeen hän palaa takaisin 120-tuntiseksi, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.

Farmasiaoppilaan II-harjoittelun vähimmäispalkka

Farmasian oppilaiden osalta työehtosopimuksen uudet määräykset tulivat voimaan 10.1.2020. Mahdollisessa II harjoittelussa olevan oppilaan palkka nousee tästä päivästä lähtien. Uusien määräysten mukainen II harjoittelussa olevan oppilaan vähimmäispalkka on aikavälillä 10.1.-30.4.2020 on 1215 e/kk (50 % II palkkaryhmä 1. v.). Tammikuun osalta mahdolliset korjaukset maksettaviin tai maksettuihin palkkoihin tehdään kalenteripäivien suhteessa.

Esimerkki:

Palkanmaksukausi 1.1.2020-31.1.2020

Palkka ajanjaksolta 1.1.-9.1. 1094 e/kk x 9/31 = 317,61 e (45 % 1. vuoden palkkataulukosta)

Palkka ajanjaksolta 10.1.-31.1. 1215 e/kk x 22/31 = 862,26 e (50 % 1. vuoden palkkataulukosta)

Luottamusmieskorvaus muuttuu 1.5.2020 – siihen saakka sovelletaan aikaisempaa kirjausta

 • Luottamusmieskorvauksia koskevat muutokset astuvat voimaan 1.5.2020.
 • Siihen asti korvausta maksetaan, jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 9 Suomen Farmasialiittoon järjestäytynyttä farmaseuttia tai proviisoria. Korvauksen määrä on 38,05 €/kk.

Vuosilomansiirto-oikeus työkyvyttömyystilanteissa

 • Uuden työehtosopimuksen mukaiset vuosilomien siirtoja sairaustapauksissa koskevat määräykset tulevat voimaan heti.
 • Mikäli työntekijä sairastuu ennen jo sovitun lomansa alkamista, työntekijällä on oikeus loman siirtoon. Loman siirto-oikeus edellyttää nimenomaista siirtopyyntöä. Tämä siirto-oikeus koskee 10.1.2020 lähtien myös työehtosopimuksella sovittujen pidempien lomien siirtämistä.

Päivitetty 15.1.2020.