21.9.2021

Työturvallisuuskeskus tarjoaa tietoa työturvallisuudesta työpaikoille

Työturvallisuuskeskus tarjoaa palveluja työpaikoille työturvallisuuden kehittämiseen ja työsuojelun yhteistoiminnan parantamiseen. TTK järjestää koulutuksia, tuottaa julkaisuja ja videoita sekä tarjoaa konkreettisia työkaluja työpaikkojen kehittämistyöhön.  

Työturvallisuuskeskus julkaisee monia hyödyllisiä oppaita ja julkaisuja omilla verkkosivuillaan

Verkkosivuilta löytyy mm. seuraavia digijulkaisuja: 

Apteekin työympäristö ja ergonomia 

Hyvä työ­ym­pä­ris­tö tu­kee työ­ky­kyä sekä hy­vin­voin­tia ja luo edel­ly­tyk­set työn tu­lok­sel­li­suu­del­le. Työ­ym­pä­ris­tö koos­tuu fyy­si­ses­tä, tek­ni­ses­tä, toi­min­nal­li­ses­ta ja psy­ko­so­si­aa­li­ses­ta osa-alu­ees­ta. Er­go­no­mi­an hal­lin­ta on tär­keä osa jo­kai­sen am­mat­ti­tai­toa. Täs­sä jul­kai­sus­sa on pe­rus­tie­toa ap­tee­kin työ­ym­pä­ris­tö­te­ki­jöis­tä: ääni­ym­pä­ris­tös­tä, va­lais­tuk­ses­ta, läm­pö­olo­suh­teis­ta ja sisä­il­mas­ta. 

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/apteekin_tyoymparisto_ja_ergonomia

Työsuojeluvaltuutettu uudelle toimikaudelle  

Työ­tur­val­li­suu­den ja työ­hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sen kan­nal­ta on tär­ke­ää, että työ­pai­kal­la työn­an­ta­ja ja työn­te­ki­jät toi­mi­vat kes­ke­nään yh­teis­työs­sä. Työn­an­ta­jan edun mu­kais­ta on ot­taa huo­mi­oon työn­te­ki­jöi­den oman työn­sä tun­te­mus ja työn tur­val­li­suu­den ja ter­veel­li­syy­den pa­ran­ta­mis­ta kos­ke­vat eh­do­tuk­set. 

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/tyosuojeluvaltuutettu_uudelle_toimikaudelle

Haastavan asiakkaan kohtaaminen puhelin- ja verkkopalvelutyössä 

Tämän julkaisun tarkoituksena on tukea puhelin- ja verkkopalvelutyötä tekeviä psykososiaalisen kuormituksen hallinnassa ja antaa ohjeita erilaisiin haastavan asiakkaan kohtaamistilanteisiin. 

Opasta voi soveltaa myös muihin haastaviin asiakastilanteisiin. 

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/haastavan_asiakkaan_kohtaaminen_puhelin-_ja_verkkopalvelutyossa_-_tyosuojelunakokulma

Yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikan arjessa 

Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää henkilöstöjohtamisen ja kehittämisen päämäärien toteutumista sekä parantaa työyhteisön toimintaa ja työoloja. Yhteistoimintamenettelyiden merkitys korostuu erityisesti työelämän muutostilanteissa. Oppaassa kerrotaan yhteistoiminnasta ja työyhteisöviestinnästä. 

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/yhteistoiminta_ja_vuorovaikutus_tyopaikan_arjessa

Osatyökykyisyys työyhteisössä 

Julkaisun tarkoituksena on tukea työpaikkoja työkyvyn hallinnassa ja erityisesti osatyökykyisten työntekijöiden työllistymisen ja hyvinvoinnin tukemisessa. Julkaisu on suunnattu johdolle, esimiehille, työsuojeluhenkilöstölle, luottamushenkilöille, henkilöstön kehittämistehtävissä toimiville sekä osatyökykyisille itselleen. 

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/osatyokykyisyys_tyoyhteisossa

Keinoja työn kuormittavuuden hallintaan 

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/keinoja_tyon_kuormittavuuden_hallintaan

Luottamuksen rakentaminen työyhteisön vuorovaikutuksessa 

Tämän aineiston tavoitteena on auttaa työyhteisöjä, tiimejä ja yhteistyöryhmiä rakentamaan luottamusta työn vuorovaikutustilanteissa. 

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/luottamuksen_rakentaminen_tyoyhteison_vuorovaikutuksessa