7.12.2022

Työsuojelun yhteistoiminta pähkinänkuoressa 

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Huolehtiminen on työn vaarojen tunnistamista ja toimintakäytäntöjä, joilla poistetaan ja vähennetään tunnistettuja vaaroja.   

Työsuojelun yhteistoimintavelvoite perustuu työturvallisuuslakiin. Työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä mahdollistaa työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin. Yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen palveluksessaan olevat työntekijät.  

Yhteistoiminnassa käsiteltävistä asioista ja niiden käsittelystä työnantajan ja työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa säädetään laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työ- suojeluyhteistoiminnasta. 

Työpaikan koko vaikuttaa siihen miten eri vastuuhenkilöitä pitää nimetä ja valita. 

Työsuojelupäällikkö on työnantajaa edustava työsuojelun yhteistoimintahenkilö. Apteekkari nimeää työsuojelupäällikön, ellei toimi itse työsuojelupäällikkönä. Työsuojelupäällikkö huolehtii työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistyön järjestämisestä, ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä tiedottaa työntekijöille työsuojeluvaltuutetun valinnasta. 

Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä käsiteltäessä työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttavia asioita. Työsuojeluvaltuutettu on valittava työpaikalla, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Työntekijät valitsevat vaalilla keskuudestaan valtuutetun ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmilläkin työpaikoilla valtuutettu ja varavaltuutetut voidaan valita, jos työntekijät pitävät sitä tarkoituksenmukaisena. 

Työsuojelutoimikunta käsittelee säännöllisin määräajoin yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat sekä suunnittelee ja seuraa työsuojelussa tarvittavia toimia. Työsuojelutoimikunta tulee perustaa apteekissa, jossa työskentelee vähintään 15 työntekijää. Työsuojelutoimikuntaan kuuluvat työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut. Muitakin jäseniä on mahdollisuus nimetä tarpeen mukaan, kuitenkin niin, että työnantajan edustajaa kohden on kolme työntekijää. Työsuojelutoimikunnan sijasta voidaan sopia sitä korvaavasta yhteistoimintajärjestelystä. Työterveyshuolto voidaan kutsua asiantuntijana työsuojelutoimikunnan kokouksiin, jotta yhteistyö ja tieto työpaikasta syvenevät. 

Oikeudellisesti työsuojelun toimintavelvoitteet kuuluvat työnantajalle ja tämän sijaiselle eli apteekissa apteekkarille tai mahdolliselle apteekin hoitajalle. 

Työsuojelun yhteistoimintatehtäviin nimettyjen ja valittujen henkilöiden yhteystiedot pitää ilmoittaa työsuojeluhenkilörekisteriin.

Työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun oikeus koulutukseen 

Työnantajan tulee huolehtia siitä, että työsuojeluvaltuutetulla ja varavaltuutetulla on mahdollisuus saada yhteistoimintatehtäviensä hoitamiseksi asianmukaista koulutusta työsuojelua koskevista säännöksistä ja ohjeista. Työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sekä varavaltuutetun on käsiteltävä koulutustarvetta ja -järjestelyjä kahden kuukauden kuluessa valinnasta. Koulutuksesta ei saa aiheutua kustannuksia eikä ansion menetystä työsuojeluvaltuutetulle eikä varavaltuutetulle. 

Jos apteekissa valittu työsuojeluvaltuutettu on järjestäytynyt Palvelualojen ammattiliittoon (Pam), työsuojeluvaltuutetun koulutusvelvoitteesta on erikseen työehtosopimuksen koulutussopimuksessa. Muissa tilanteissa koulutusvelvoite määräytyy yleiseen lakiin perustuvan velvoitteen mukaan (em. ”asianmukaista koulutusta”).

Tältä osin kannattaa tutustua esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen koulutustarjontaan: Erityisesti apteekeille ja muille yksityisen palvelualan toimijoille suunnattuna koulutuksen järjestetään ”Yksityisten palvelualojen työsuojelun perusteet” – nimistä kokonaisuutta. 

Lisätietoja 

Työturvallisuuskeskus on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima asiantuntijaorganisaatio, joka tekee yhteistyötä laajasti työelämän toimijoiden kanssa. Työturvallisuuskeskus tarjoaa tietoa, koulutusta ja välineitä turvallisten ja terveellisten työolojen kehittämiseen ja ylläpitämiseen.

Työsuojelun yhteistoiminta Työturvallisuuskeskuksen sivuilla

Esimerkkejä vapaasti käytettävistä aineistoista: 

Perehdyttämisen tarkistuslista

Yhteistoiminta ja vuorovaikutus työpaikan arjessa

Työsuojeluvaltuutettu uudelle toimikaudelle

Tutustu myös:

Työturvallisuuskeskuksen koulutuskalenteri