26.11.2020

Riskien ja vaarojen arvioinnin päivitys on tarpeen kiihtyvässä koronvirustilanteessa

Koronavirustilanne on huonontunut lähes kaikkialla Suomessa. Tästä syystä on tärkeää, että erityisesti leviämisvaiheessa olevilla paikkakunnilla tehdään riskien arvioinnin päivitys, jotta voidaan varmistua siitä, että apteekissa on käytössä riittävät torjuntatoimet viruksen leviämistä vastaan. Tarkoituksena on suojata niin työntekijöitä kuin asiakkaitakin.

Työturvallisuuslain mukaan työnantaja vastaa aina työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tällä hetkellä on erityisen tärkeässä roolissa se, että työnantaja huolehtii   työpaikalla tarvittavista toimenpiteistä koronaviruksen altistumisvaaran rajoittamiseksi. 

Työnantajan on hyvä päivittää laatimansa riskien arviointi ja arvioida mahdollisten alueellisten muutosten merkitys työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Riskien arvioinnissa voi käyttää tukena työsuojelun ja työterveyshuollon asiantuntijoita. Riskinarvioinnin perusteella työpaikan ohjeita ja menettelytapoja täydennetään ja päätetään torjuntatoimista tai vaihtoehtoisesti voidaan todeta voimassa olevat keinot riittäviksi.

Työnantajan on tässä yhteydessä selvitettävä ja tunnistettava työssä esiintyvien biologisten tekijöiden aiheuttamat vaarat ja arvioitava niiden merkitys työntekijän turvallisuudelle ja terveydelle. Työnantajan on säilytettävä selvitys ja arviointi ja sen perustana olevat tiedot sekä pyynnöstä annettava ne työsuojeluviranomaiselle.

Aptan tiedote asiasta 30.9.2020

Ensisijaiset torjuntatoimet

Ensisijaiset torjuntatoimet koronaviruspandemian aikana ovat töiden järjestäminen uudella tavalla, tehostetusta hygieniasta ja turvaväleistä huolehtiminen sekä hengityksensuojainten tai kasvomaskien käyttö.

Työpaikan tulee olla puhdas ja hygieeninen, koska tartunnan voi saada likaisilta pinnoilta, joille on hiljattain päätynyt sairastuneen hengitystie-eritteitä. Myös laitteiden näppäimistöt ja muut työvälineet pitää puhdistaa säännöllisesti.

Myös taukokäytäntöihin ja riittäviin etäisyyksiin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota.

Torjuntatoimista ja tarkemmista ohjeistuksista voitte lukea lisää Apteekkariliiton Salkusta.

Työnantajalla on velvollisuus pitää luetteloa työssä altistuneista työntekijöistään

Valtioneuvoston asetuksen mukaan työnantajan tulee pitää luetteloa niistä henkilöistä, jotka ovat altistuneet koronavirukselle työssään.  Työturvallisuuslain 40 a §:ssä tarkoitettuun luetteloon biologisille tekijöille altistuneista työntekijöistä on merkittävä: 1) altistuneen työntekijän nimi ja ammatti; 2) työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu; 3) tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa; 4) kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemiseksi biologisilta tekijöiltä on muutettu

Valtioneuvosto on antanut edellä mainitun asetuksen 29.10.2020. Sillä muutettiin työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta annettua valtioneuvoston aikaisempaa asetusta. Asetus tuli voimaan 15.11.2020. Asetuksella on tarkennettu työnantajan velvollisuutta selvittää ja arvioida työssä esiintyvät biologiset vaarat. Uutena tekijänä luettelossa on SARS-CoV-2-virus, joka on luokiteltu vaararyhmään 3 kuuluvaksi virukseksi.

Luokittelu on otettava huomioon vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa, jonka perusteella työnantaja päättää toimenpiteistä altistumisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

STM:n tiedote uudesta asetuksesta löytyy tästä ja täältä.

Työterveyslaitoksen toimintaohjeita työnantajille kokonaisuudessaan löytyy täältä.