16.3.2020

Poikkeustilan vaikutukset apteekeille vielä epäselvät

Suomen hallituksen linjaus poikkeustilaa koskevista toimenpiteistä

Suomen hallituksen linjaamissa poikkeustilaa koskevissa toimenpiteissä on kaksi työsuhteisiin liittyvää kohtaa, jotka liittynevät nimenomaan tulevan valmiuslain käyttöönottoon. Kohdat ovat nämä:

”Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.”

”Varaudutaan velvoittamaan erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sisäisen turvallisuuden koulutettuja ammattihenkilöitä tarpeen mukaan töihin.”

Työoikeutta koskevat poikkeussäännökset kattavat valmiuslaissa tarkoitetut terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä pelastus- ja poliisitoimen (ei siis muita aloja).

Apteekin henkilöstö osa valmiuslain tarkoittamaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa?

Se, ovatko apteekit siinä määrin osa sosiaali- ja terveydenhuoltoa, ja siten osa arjen elintärkeitä toimintoja, että poikkeussäännökset tulevat koskemaan alamme, jää nähtäväksi.  On mahdollista, että näin tulee olemaan. Tulemme informoimaan tästä heti kun tilanne selkiytyy.

Poikkeaminen vuosilomalaista ja työaikalain lepoajoista sekä ylityösäännöksistä

Valmiuslain voimaantultua, sen piiriin kuuluvilla aloilla voidaan poiketa työaikalain lepoaikoja ja ylitöitä koskevista säännöksistä sekä vuosiloman antamista koskevista säännöksistä.