11.8.2022

Perhevapaauudistusta koskeva lainsäädäntö on tullut voimaan

Uudistuksessa on pyritty ottamaan huomioon tasa-arvoisesti mm. monimuotoiset perheet. Tavoitteena on, että perhevapaat ja hoitovastuu jakaantuisivat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken ja yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuisivat. Uudistuksella on myös tavoiteltu sukupuolten välisten palkkaerojen pienentämistä. Lait tulivat voimaan 1.8.2022.

Uuden perhevapaamallin tarkoitus on antaa perheille enemmän mahdollisuuksia ja valinnanvapautta vapaiden pitämiseen. Merkittävä muutos on tapahtunut myös termistön osalta. Jatkossa termit äiti ja isä korvataan termeillä raskaana oleva tai synnyttänyt vanhempi ja ei-synnyttänyt vanhempi. Näillä muutoksilla tuetaan monimuotoisuutta ja korostetaan tasa-arvoa. Adoptiovanhemman termi on säilynyt ennallaan.   

Osa säännöksistä säilyy ennallaan. Esimerkiksi hoitovapaaseen liittyvät asiat pysyvät entisellään samoin kuin työntekijän ilmoitusajat aiotuista vapaista. 

Aptan webinaari asiasta on katsottavissa elokuun loppuun mennessä.  

Uudistuksen keskeisin sisältö 

Uudistuksen myötä synnyttävällä vanhemmalla on oikeus 40 päivän raskausvapaaseen ja sen lisäksi 160 arkipäivän vanhempainvapaaseen.  

Vanhempainvapaa korvaa nykyisen isyysvapaan ja sen myötä ei-synnyttävällä vanhemmalla, joka on samalla lapsen huoltaja, on oikeus sukupuolesta riippumatta 160 arkipäivän pituiseen vanhempainvapaaseen.  

Uudistuksen myötä vanhempainvapaa on sekä synnyttävälle että ei-synnyttävälle vanhemmalle saman pituinen.   

Merkitystä ei jatkossa ole myöskään sillä, onko vanhempi lapsen biologinen vai adoptiovanhempi eikä myöskään sillä, onko vanhempi ns. etä- vai lähivanhempi. Toinen vanhempi voi olla myös lapsen tunnustanut henkilö, jonka vanhemmuutta ei vielä ole vahvistettu, neljän kuukauden ajan lapsen syntymästä tai lapsen molempien vanhempien kuolemantapauksessa lapsen hoidosta vastaava henkilö.  

Yhteensä vanhemmilla on 320 vanhempainvapaapäivää. Monikkoperheissä, joissa lapsia syntyy kerralla useampia, saavat vanhemmat yhteensä 84 päivää toista ja jokaista sitä useampaa lasta kohden.   

Uudistuksen myötä vanhempi voi myös luovuttaa vanhempainpäivärahaa ja -vapaata yhteensä 1–63 arkipäivää seuraavasti:   

  • toiselle vanhemmalle,  
  • omalle puolisolle, joka ei ole lapsen vanhempi,   
  • toisen vanhemman puolisolle, joka ei ole lapsen vanhempi ja   
  • lapsen muulle huoltajalle, joka on vanhemman ohella lapsen huoltaja.  

Luovutettu vapaa on käytettävä ennen kuin lapsi täyttää kaksi vuotta ja vapaan voi jakaa enintään neljään jaksoon. Jakson vähimmäispituus on 12 arkipäivää.  

Mikäli oikeus vapaaseen on kahden tai useamman lapsen perusteella yhtä aikaa, voi vapaata pitää enintään neljä jaksoa kalenterivuodessa.  Kuten ennenkin, vanhemmat voivat käyttää saman lapsen osalta yhtä aikaa korkeintaan 18 päivää raskaus- tai vanhempainvapaata.  

Myös adoptiotilanteessa on oikeus vanhempainvapaaseen. Perheen sisäisen adoption tilanteessa voi toinen vanhempi saada vanhempainrahaa sen jälkeen, kun vanhemmuus on vahvistettu ja lapsi on alle 2-vuotias. 

Adoptiotilanteissa vanhempainvapaan pituus on 160 arkipäivää per vanhempi. Eli myös adoptiotilanteissa vapaan pituuden enimmäismäärä vanhempien osalta on yhteensä 320 päivää. Jos toinen vanhemmista olisi kuitenkin käyttänyt jo kaikki 320 päivää, ei adoptiovanhemmalla olisi enää mahdollisuutta pitää vanhempainvapaata.   

Milloin uutta lakia sovelletaan? 

Perhevapaauudistuksen uusia säännöksiä sovelletaan, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai myöhemmin. Sairausvakuutuslain mukaan uudistus tulee voimaan maanantaina 1.8.2022 ja se koskee perheitä, joiden ensimmäinen raskausrahapäivä olisi aikaisintaan kyseinen päivä. Jos lapsi syntyy kuitenkin etuajassa ennen uudistuksen voimaantuloa, sovelletaan vanhaa perhevapaajärjestelmää lasketusta syntymäajasta huolimatta.   

Mikäli lapsi syntyy viikonloppuna 30.–31.7.2022, oikeus raskauspäivärahaan alkaa vasta maanantaina 1.8.2022, joten tällöin vanhemmat saavat perhevapaata uuden perhevapaajärjestelmän mukaisesti.   

Adoptiolapsen kohdalla uusia säännöksiä sovelletaan, jos adoptiolapsen hoitoonottopäivä on 31.7.2022 tai myöhemmin, sillä tällöin vanhempainrahaa maksetaan aikaisintaan maanantaista 1.8.2022 alkaen.   

Vanhaa lakia sovelletaan edelleen kuitenkin niissä tilanteissa, joissa laskettuaika on 3.9. tai sitä ennen. 

Nykytila ja uudet perhevapaat. Kuva: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Työehtosopimusten määräykset  

Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus ja Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus sisältää perhevapaamääräyksiä ja niitä noudatetaan sellaisenaan myös uuden lain voimaan tullessa.  

Määräysten muutoksista neuvotellaan liittojen välisissä työehtosopimuskohtaisissa perhevapaatyöryhmissä.  

Työnantaja maksaa edelleen ensimmäisen kolmen kuukauden ajalta (raskausvapaa + vanhempainvapaa) synnyttävälle vanhemmalle palkkaa ja hakee itselleen päivärahat tai palkan ja päivärahan erotuksen. 

Maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde ennen vapaan alkua on kestänyt vähintään yhdeksän kuukautta ja että työntekijä palaa vapaan päättymisen jälkeen työhön, ellei työsuhde ole työntekijästä riippumattomista syistä päättynyt vapaiden aikana. 

Kelan sivuilta löytyy tarkempaa tietoa sekä laskurit 

Työnantajalle riittää tieto, kuten ennenkin, siitä että milloin työntekijän arvioitu raskausvapaa (ent. äitiysvapaa) alkaa ja arvio siitä, jatkuko perhevapaa vanhempainvapaana. 

Kela.fi/perhevapaauudistus