24.6.2020

Määräaikaisille työlainsäädännön muutoksille jatkoa 31.12.2020 saakka

Eduskunta on hyväksynyt jatkoa toimille, joilla on tuotu turvaa ja joustoa työmarkkinoille korona-aikana. Tasavallan presidentti vahvistaa muutokset 26.6.2020, ja ne tulevat olemaan voimassa 31.12.2020 saakka. Muutokset ovat osa toimia, joilla hallitus vastaa koronaviruspandemiaan. Muutokset ovat olleet voimassa 1.4.2020 alkaen.

Väliaikaisten muutosten myötä lomautusilmoitusaika sekä lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kesto ovat lyhentyneet viiteen päivään. Lisäksi määräaikaisen työntekijän lomauttaminen ja työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella on tullut mahdolliseksi. Toisaalta aikaa, jona työnantajan on otettava taloudellisella tai tuotannollisella perusteella irtisanottu työntekijä takaisin töihin, on väliaikaisesti pidennetty yhdeksään kuukauteen. Ministeriön tiedote asiasta löytyy tästä.

Nämä lakimuutokset eivät poista YT-neuvotteluvelvoitetta niiltä yrityksiltä, jotka työllistävät vähintään 20 työntekijää.

Henkilöstönedustajilla, kuten luottamusmiehellä ja työsuojeluvaltuutetulla on samanlainen erityinen suoja lomautustilanteessa kuin on myös tuotannollisten ja taloudellisten irtisanomisten tilanteessa. Käytännössä heitä ei voi lomauttaa eikä myöskään irtisanoa elleivät he itse siihen suostu.

Mikäli arvelet, että apteekillasi on, tai tulee olemaan, lomautustarvetta tämän koronaepidemian ja siitä johtuvien seikkojen vuoksi, ota yhteyttä toimistoomme (lasse.johansson @ apta.fi).

Alla tarkempi kuvaus 1.4.-31.12.2020 voimassaolevista väliaikaisista työlainsäädännön muutoksista.

Tästä pääset myös katsomaan lyhyen videotallenteen asiasta.

1. Lomautusilmoitusaika lyheni 5 päivään

Työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin 5 päivään. Päivät ovat kalenteripäiviä.

Muita muutoksia lomautusprosessiin ei tehty, joten lomautuksen edellytykset ovat ennallaan.

Lomautuksen edellytykset

A. Ennakkoselvitys lomautuksen perusteista

Ennen lomautusta työnantajan on esitettävä työntekijöille tai luottamusmiehelle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista (mitkä syyt johtavat lomautustarpeeseen) sekä sen arvioidusta laajuudesta, toteuttamistavasta, alkamisajankohdasta ja kestosta.

B. Työntekijöillä oikeus tulla kuulluksi

Tämän jälkeen työnantajan on varattava työntekijöille tai luottamusmiehille tilaisuus tulla kuulluksi annetusta selvityksestä.

Vasta selvityksen antamisen, ja työntekijöiden kuulemisen jälkeen, työnantaja voi antaa lomautusilmoituksen. Lomautus tulee aikaisintaan voimaan viiden kalenteripäivän kuluttua. Esim. lomautusilmoitus annetaan 1.7., lomautus voi alkaa 6.7.

C. Lomautusilmoituksen antaminen

Lomautukset eivät voi kohdistua henkilöstönedustajiin (luottamusmies/työsuojeluvaltuutettu), elleivät he itse siihen suostu. Lomautukset eivät myöskään voi kohdistua perhevapaalla oleviin.

Lomautusilmoitus annetaan henkilökohtaisesti, jos se on mahdollista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen.  Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Esimerkki: työntekijä lomautetaan toistaiseksi, koska lomautuksen päättymisajankohta ei ole tiedossa. Tällöin lomakkeesta rastitetaan kohta ”toistaiseksi” ja merkitään lomautuksen arvioitu kesto, esim. 31.10.2020 saakka.

Lomake löytyy täältä: https://apta.fi/lomakkeet/ -> Irtisanominen/osa-aikaistus/lomautus tuotannollisista ja taloudellisista syistä (vähintään 20 tt:n apteekki)).

2. Yt-lain vähimmäisneuvotteluaika lyheni lomautusten osalta 5 päivään (ei koske irtisanomisia)

On tärkeä huomata, että neuvotteluajat koskevat vain ja ainoastaan lomautustilanteita. Mikäli toimenpiteet johtaisivat irtisanomiseen, noudatetaan normaaleja neuvotteluaikoja.

Neuvotteluprosessi on väliaikaisesti ns. 5+5+5 kalenteripäivää.

Seuraavassa on kerrattu yt-neuvottelun vaiheet (a-c):

A. Neuvottelukutsu annetaan 5 kalenteripäivää ennen neuvottelujen alkamista

Neuvottelukutsu (neuvotteluesitys) annetaan edelleen viisi kalenteripäivää ennen aiottujen yt-neuvottelujen käynnistymistä.

Lomake https://apta.fi/lomakkeet/ -> yt-neuvottelukutsumalli

B. Neuvotteluja käydään vähintään 5 päivän ajan

YT-neuvotteluja tulee käydä 5 päivän ajan (ei siis 14 päivää tai 6 viikkoa), jos toimenpiteet voivat johtaa vain lomautuksiin.

Jos yt-neuvottelut ovat käynnistyneet ennen lain voimaantuloa (ennen 1.4.2020), vähimmäisneuvotteluaika lyheni näissäkin tapauksissa lain voimaantultua 5 päivään, jollei yt-neuvotteluissa toisin sovittu. Neuvotteluaikaan lasketaan siis myös se aika, jolloin yt-neuvotteluja on käyty ennen lain voimaantuloa.

C. Lomautusilmoitus on annettava vähintään 5 kalenteripäivää ennen lomautuksen alkamista

YT-neuvottelujen päättymisen jälkeen työnantajan tulee antaa lomautettaville työntekijöille ja näiden luottamusmiehille lomautusilmoitus.

1.4.-31.12.2020 välisenä aikana alkaen lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 päivää (ei siis 14 päivää) ennen lomautuksen alkamista. Jos ilmoitusta ei voida toimittaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa kirjeitse tai sähköisesti samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Ilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, sen alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Lomake avuksi: https://apta.fi/lomakkeet/ -> Irtisanominen/osa-aikaistus/lomautus tuotannollisista ja taloudellisista syistä (vähintään 20 tt:n apteekki)).

3. Myös määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa

Työnantaja voi poikkeuksellisesti lomauttaa myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän 1.4.-31.12.2020 välisenä aikana.

Määräaikaisen työntekijän lomauttaminen on nyt väliaikaisesti mahdollista samoin perustein kuin toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella työskentelevä työntekijä voitaisiin lomauttaa. Lisäksi työnantaja ja työntekijä saavat sopia määräaikaisesta lomauttamisesta silloin, kun se on tarpeen työnantajan toiminnan tai taloudellisen tilan vuoksi.

Jos määräaikaisen työntekijän lomautus alkaa ennen lain voimassaoloajan päättymistä eli viimeistään 31.12.2020 ja jatkuu lain voimassaolon päätyttyä, tämä on sallittua niin kauan kuin yllä kerrotut lomauttamisen perusteet ovat olemassa kyseisen määräaikaisen työntekijän kohdalla.

4. Työsopimuksen saa purkaa koeajalla myös taloudellisella syyllä

Määräaikaisen sääntelyn voimassa ollessa työnantaja voi poikkeuksellisesti purkaa koeajalla olevan työntekijän työsuhteen myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella, eli jos työnantajan edellytykset tarjota työtä työntekijälle ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi.

Oikeutta koeaikapurkuun ei lain mukaan kuitenkaan ole, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Koeaikapurku ei ole sallittua myöskään silloin, kun työnantaja on ennen koeaikapurkua tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, jos työnantajan toimintaedellytykset eivät ole tänä aikana muuttuneet.

Koeaikapurkua ei koskaa saa tehdä syrjivin perustein.

5. Irtisanotun takaisinottovelvollisuus piteni määräajaksi

Jos työntekijä on irtisanottu taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä 1.4.-31.12.2020 välisenä aikana, työnantajan on palkattava työntekijä takaisin, jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä 9 kuukauden (ei siis 4 tai 6 kuukauden) kuluessa työsuhteen päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä oli tehnyt. Tästä säädetään työsopimuslain 6 luvun 6 §:ssä.

Työnantajan tulee noudattaa 9 kuukauden takaisinottoaikaa silloin, kun työnantaja on antanut työntekijälleen irtisanomisilmoituksen lain voimassaoloaikana eli 1.4. – 31.12. Työsuhde voi päättyä eli irtisanomisaika kulua umpeen vasta lain voimassaolon päättymisen jälkeen.

Esimerkki: Työnantaja irtisanoo lain voimassaollessa taloudellisesta syystä työntekijän, jolla on 4 kuukauden irtisanomisaika. Työnantaja antaa työntekijälle irtisanomisilmoituksen siten että työntekijän työsuhde päättyy 30.9.2020.  9 kuukauden takaisinottovelvollisuus alkaa 1.10.2020 ja jatkuu 30.6.2021 asti

Näiden lisäksi on hyvä muistaa, että työnantajalla on ilmoitusvelvollisuus TE-toimistolle lomauttamistaan työntekijöistä

Työnantajan on lähetettävä vähintään 10 hengen lomautuksista TE-toimistolle ryhmälomautusilmoitus.

Ilmoitus pitää sisällään lomautettavat työntekijät sekä lomautuksen alkamis- ja päättymispäivät. Ilmoituksessa mainittujen työntekijöiden katsottaisiin rekisteröityneen työttömäksi työnhakijoiksi.

Ilmoitus ei itsessään vielä oikeuta ketään lomautetuista työntekijöistä samaan työttömyysetuuksia, vaan työnantajan tekemän ilmoituksen lisäksi jokaisen lomautetun tulee itse hakea päivärahaa työttömyyskassansa tai Kelan ohjeiden mukaan.

EK:n tiedotteen asiasta voit lukea täältä.