24.3.2020

Lomautus ei ole suositeltava vaihtoehto, kun varaudutaan epidemian aiheuttamaan työvoimatarpeeseen (päivitetty)

Artikkelia on päivitetty 27.3.2020 klo 14.59.

Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoa, jotka koskevat apteekkien työvuorosuunnittelua tässä poikkeuksellisessa epidemiatilanteessa. Osa kysymyksistä liittyy apteekin varautumissuunnitelmaan ja ennakoivaan varautumiseen epidemian pahentuessa. Osa kysymyksistä koskee tilanteita, joissa apteekkien asiakasvirrat ovat vähentyneet voimassa olevien matkustuskieltojen, liikkumisrajoitusten tms. toimenpiteiden takia.

Mitä ikinä tehdäänkin, tulee työnantajan huolehtia työntekijän työturvallisuudesta ja terveydestä! Mikään toimenpide ei saa sitä vaarantaa. Valmiuslain antamista mahdollisuuksista huolimatta, työnantajan tulee mahdollistaa työntekijälle riittävät lepo- ja taukoajat sekä huolehdittava työstä aiheutuvan kuormituksen tasaisesta jakautumisesta sekä työntekijän mahdollisuudesta palautua.

Työvuorolistojen muuttaminen ja henkilöstön jakaminen ryhmiin

Henkilöstön jakaminen kahteen ryhmään on hyvä ajatus silloin, kun se voidaan järkevästi toteuttaa. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista kuin muutamissa apteekeissa.

Toimenpiteellä pyritään siihen, että henkilöstön työvuorot suunnitellaan siten, että nämä ryhmät eivät kohtaa, vaan ryhmät työskentelevät vuoropäivinä tai muulla ns. kiertävällä tavalla. Kun tällainen ryhmiin jakaminen toteutetaan työvuorolistojen muuttamisen kautta, se edellyttää aina töiden järjestelyyn liittyvää painavaa syystä. Elämme hyvin poikkeuksellista aikaa, ja näissä olosuhteissa, listojen muuttamiseen on olemassa painava syy. Kyseessä on aina väliaikainen toimenpide, joka voi kestää enintään tämän koronaepidemian ajan.

Tätä menettelytapaa ei voi suositella toteutettavaksi, jos se johtaa automaattisesti lomautuksiin.

Miksi ryhmiin jakaminen ei toimi jokaisessa apteekissa?

Vaikka henkilöstön jakaminen ryhmiin kuulostaa järkevältä tavalta vähentää koronaan sairastumisen vuoksi riskiä, että koko henkilökunta olisi karanteenissa ja apteekki suljettu, ei tämä tapa toimi joka apteekissa.

Kun henkilöstö jaetaan kahteen ryhmään, ja sovitaan esim. 10 tunnin ylityörajasta ja lähdetään tekemään töitä vuoropäivinä, tai muulla rytmityksellä, johtaa tämä helposti tilanteeseen, jossa työntekijöiden työsopimustunnit jäävät vajaaksi. Ja mikäli tässä tilanteessa ei ole tarjota, esim. verkkokoulutuksia tai muuta työtä näille ”vajaille tunneille”, ei tämä ole toimiva tapa järjestää työvuoroja.

Mikäli apteekissa keksitään jokin muu tapa toteuttaa tätä jakoa, ja sovitaan yhdessä henkilöstön kanssa esim. työaikapankin tai pekkasten hyödyntämisestä, emme näe sille estettä.  

Emme suosittele lomautusta tällä perusteella

Lomautukset ja irtisanomiset ovat aina vasta viimeinen vaihtoehto. Ensisijaisesti on pyrittävä katsomaan, pystytäänkö vaihtoehtona tarjoamaan muuta työtä tai koulutusta. Työvuorolistojen muuttaminen yllä kuvatun kaltaisissa tilanteissa sellaiseksi, että se johtaisi lomautustarpeeseen, ei ole suositeltavaa.

Lomauttaminen määräajaksi edellyttää aina sitä, että työn tarjoamisedellytykset ovat vähentyneet tilapäisesti ja tiedetään milloin lomautustarve päättyy. Esim.

  • asiakasmäärät ovat laskeneet merkittävästi
  • tilat, jossa apteekki sijaitsee, suljetaan

Mikäli tiedossa ei ole lomautuksen päättymisajankohta, kannattaa lomautus tehdä toistaiseksi, ja arvioida mahdollinen päättymisaika. Kun työ vähentyy olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijälle voida tarjota muuta työtä tai koulutusta, työnantaja voi lomauttaa työntekijän toistaiseksi. Tällä hetkellä voi olla vaikea arvioida sitä, kuinka pitkäkestoinen tästä koronaepidemiasta tulee. Parhainkaan arvio ei voi taata sitä, että tästä selvittäisiin parissa kolmessa kuukaudessa.

Äkillinen työn väheneminen ja lomautus

Koronatilanne saattaa kuitenkin johtaa apteekeissa tilanteeseen, jossa työ vähenee yllättäen. Osa apteekeista on ruuhkautunut koronaviruksen aiheuttaman kysynnän vuoksi, mutta osa apteekeista on kuitenkin joutunut tai voi joutua tilanteeseen, jossa asiakkaiden määrä vähenee eikä työtä enää riitä kaikille. Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen myös silloin, jos suuri osa apteekin työntekijöistä sairastuu, ja apteekin aukioloja pitää tilapäisesti supistaa.

Lomautusta pidetään tilapäisenä, jos sen voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Näissä tilanteissa lomautus on mahdollista. Lomautustarve vallitsevassa koronatilanteessa voi olla määräaikainen, myöskään toistaiseksi voimassa oleva lomautusvaihto ehto ei ole poissuljettu. Lomauttaa voi toistaiseksi, jos työt ovat vähentyneet olennaisesti ja pysyvästi, emmekä tarkemmin voi ennakoida, milloin tilanne mahdollisesti paranee. Toistaiseksi lomautettu työntekijä voidaan kutsua takaisin töihin 7 päivän ilmoitusaikaa noudattaen.

Lomautusten toteuttaminen

Lomautuksesta on ilmoitettava 14 päivää ennen lomautuksen alkamista (muuttuu 5 päivään todennäköisesti 1.4.).

Apteekkialan työehtosopimusten mukaan paikallisesti voidaan sopia myös jo ilmoitetun lomautusajankohdan siirtämisestä ilman uutta lomautusilmoitusaikaa. Sopimus lomautuksen siirtämisestä tehdään kirjallisesti.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia kerran myös meneillään olevan lomautuksen keskeyttämisestä ilman uutta lomautusilmoitusaikaa, mikäli lomautuksen on tarkoitus jatkua välittömästi työntekemisen jälkeen. 

Työlainsääntöön on tulossa nopealla aikatauluja väliaikaisia muutoksia. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tehneet ehdotuksen maan hallitukselle, joka tulee käsittelemään nämä todennäköisesti maaliskuun aikana. Muutokset koskevat mm. lomautusilmoitusaikojen lyhentämisestä (muuttunee 14 päivästä 5 päivään), määräaikaisen työntekijän lomauttamista jne. Muutokset tulevat voimaan todennäköisesti 1.4.2020 alkaen.

EK: tiedote asiasta löytyy täältä.

Lomautuksesta on käytävä yt-neuvottelut

Lomautustilanteessa tulee noudattaa yhteistoimintalain säännöksiä, jos yrityksessä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Lomautusilmoituksen täyttäminen

Työnantajan pitää antaa lomautusilmoitus työntekijälle henkilökohtaisesti. Jos se ei ole mahdollista, ilmoituksen voi toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti.

Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste, alkamisaika sekä sen kesto tai arvioitu kesto. Määräaikaisen lomautuksen kestoaika on ilmoitettava täsmällisesti, ja se voi olla enintään 90 päivää. Toistaiseksi lomautetun kohdalla voidaan lomautuksen kesto arvioida, ja se merkitään lomautusilmoitukseen, esim. lomautuksen arvioitu kesto on 31.8.2020 saakka.