8.10.2020

Koronaepidemian toinen vaihe ja siihen varautuminen apteekkityössä

Päivitetty 30.10.2020

STM:n ja THL:n 8.10.2020 pitämän tiedotustilaisuuden mukaan koronaviruksen tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat alueellisesti jyrkässä kasvussa. Tämä voi johtaa siihen, että monissa apteekeissa joudutaan miettimään erilaisia turvaamistoimenpiteitä, jotta tartunnoilta ja altistumisilta vältytään parhaalla mahdollisella tavalla.

Karanteeni aikoja on lyhennetty

Altistuneiksi todettujen omaehtoinen karanteeni ja tartuntatautilääkärin määräämä karanteeni lyhenivät maanantaista 12.10. alkaen 14 päivästä 10 päivään. Muutos ei vaikuta sellaisen eristyksen tai karanteenin pituuteen, joka on alkanut ennen 12.10.

Lue THL:n tiedote asiasta tästä.

Riskien arviointi työpaikalla

Riskien arviointia kannattaa päivittää tautitilanteen vaihdellessa. Riskienarvioinnissa voidaan huomioida alueelliset erot tartuntojen esiintyvyyden perusteella. Vaarojen arvioinnissa huomioidaan myös työntekijöiden mahdollinen kuuluminen riskiryhmiin. 

Työnantajan velvollisuus on riskien arvioinnin perusteella arvioida, tarvitseeko työntekijöiden käyttää työpaikalla suojaimia, esimerkiksi hengityksensuojaimia, tai koronavirustilanteessa myös kasvomaskeja. Työntekijä on velvollinen käyttämään niitä suojavarusteita, jotka työnantaja katsoo tarpeelliseksi. Työnantaja vastaa suojavarusteiden hankkimisesta. Lue lisää täältä.

Työturvallisuuskeskuksen sivuilta voit lukea tarkemmin riskien arvioinnista tästä.

Työvuorolistan muuttamisen edellytykset

Pelkkä koronavirus tai sen olemassaolo ei vielä itsessään ole sellainen painava syy, joka oikeuttaisi julkaistun työvuorolistan muuttamiseen. Alueellisesti voi kuitenkin tulla vastaan tilanne, jossa äkilliset ja ennalta-arvaamattomat poissaolot voivat johtaa tarpeeseen muuttaa työvuoroja.  Tällöin kyse on työehtosopimusten tarkoittamasta työjärjestelyihin liittyvästä painavasta syystä. Poissaolot voivat tällöin johtua joko suoraan koronaan sairastumisesta tai siihen altistumisesta. Myös muut äkilliset sairauspoissaolot täyttävät painavan syyn edellytykset.

Työvuorolistan muuttaminen on mahdollista aina sopimalla.

Työvuorolistan muuttaminen tarkoittaa sitä, että jo julkaistu työvuorolista muuttuu. Toisin sanoen, julkaistut työvuorot lakkaavat olemasta ja tehdään uudet työvuorot. Listan muuttaminen painavan syyn vuoksi, voi esimerkiksi muuttaa vain yhden työntyöntekijän työvuoroa. Esim. poistetaan työvuoro jostain kohtaa ja lisätään se toisaalle. Samat tunnit on annettava kuitenkin tällä samalla periodilla. Tarvittaessa myös koko listaa voidaan tehdä uusiksi, jolloin muutos kohdistuu kaikkiin työntekijöihin.

Onko järkevää varautua asiaan henkilöstön jakamisella kahteen ryhmään?

Henkilöstön jakaminen kahteen ryhmään on hyvä ajatus silloin, kun se voidaan järkevästi toteuttaa. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista läheskään jokaisessa apteekissa. Keväällä monet apteekit kokeilivat tätä. Mikäli kokemukset ovat positiivisia, voi tämän vuoroon jakautumisen ottaa käyttöön myös nyt, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Tässäkin on huomioitava se, että työvuorot tulee työehtosopimuksen mukaan julkaista lähtökohtaisesti kaksi viikkoa ennen periodin alkua, ellei kyse ole tilanteesta, jossa työjärjestelyihin liittyvä painava syy oikeuttaisi siirtymään kesken listan tällaiseen vuorotteluun.

Mikäli tällainen vuorottelu katsottaisiin aiheelliseksi, esim. yhtenä keinona välttää altistumisia, jotka on riskien arvioinnin perusteella havaittu, voitaisiin asiasta sopia paikallisesti koko henkilökunnan kesken. Tällöin ei tarvitse punnita sitä, täyttyykö painavan syyn edellytys työvuorolistan muuttamisessa vaan voidaan kesken periodinkin siirtyä uusiin vuoroihin.

Huomioitavia asioita, kun asiasta keskustellaan:

  • onko apteekin aukiolojen puitteissa vuorottelu mahdollista
  • onko vuorottelu oikeasti mahdollista, jotta kaikkien työsopimustunnit täyttyvät
  • onko henkilökuntaa riittävästi, jotta vuorot toimivat
  • kannattaa sopia ylityörajojen siirtämisestä paikallisesti, esim. sovitaan siitä, että vuorokautinen ylityöraja on 10 tuntia ja viikkoylityönraja on 56 tuntia
  • on hyvä miettiä, mikä on periodin pituus tälle poikkeusajalle

Suurimmat ongelmat tässä vuoroihin jakautumisesta tulee siitä, että työvuororytmitys johtaa helposti siihen, että työntekijöiden työsopimustunnit jäävät vajaaksi. Ja mikäli tässä tilanteessa ei ole tarjota, esim. verkkokoulutuksia tai muuta työtä näille ”vajaille tunneille”, ei tämä ole toimiva tapa järjestää työvuoroja. Työntekijällä on kuitenkin oikeus saada palkkansa aivan normaalisti.

Mikäli apteekissa keksitään jokin muu tapa toteuttaa tätä jakoa, ja siitä sovitaan yhdessä henkilöstön kanssa esim. työaikapankin hyödyntäminen, emme näe sille estettä.

Emme suosittele, että lomautuksia käytettäisiin “vajaiden tuntien” tasaamiseen silloin, jos taustalla on ainoastaan työvuororyhmiin siirtyminen. Lomautuksia käytetään esimerkiksi silloin, jos apteekin asiakasmäärät laskevat syystä tai toisesta.