5.10.2017

Jäsentiedote 8/2017

1. Liittokokouksen päätökset 28.9.2017
2. Vuosityöajan pidentäminen (Kiky)
3. Työehtosopimusneuvottelut

1. Liittokokouksen päätökset 28.9.2017

Aptan liittokokous pidettiin Helsingissä 28.9.2017. Paikalla oli henkilökohtaisesti tai valtuutettujen välityksellä yhteensä 101 apteekkaria.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2017–2018 valittiin apteekkari Risto Kanerva Espoon 1. Tapiolan apteekista.

Hallituksen muiksi varsinaisiksi jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2018–2019 valittiin seuraavat apteekkarit:

Minna Collin, varajäsen Timo Heinonen
Timo Hännikäinen, varajäsen Anu Rasi-Leskinen
Stiina Piirainen, varajäsen Kirsi Rosenqvist

Varapuheenjohtajan varajäsenen tultua valituksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi, valittiin tästä vapautuvalle paikalle vuodeksi 2018 apteekkari Eija Kari Iisalmen 3. Priima apteekista.  Työnantajaliiton hallitus vuonna 2018 löytyy täältä.

EK:n edustajistoon apteekkialan edustajaksi vuodeksi 2018 valittiin apteekkari Risto Kanerva ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen apteekkari Merja Kahela. Kaupan liiton hallituksessa vuonna 2018 apteekkialaa edustaa puheenjohtaja Risto Kanerva.

Liiton tilintarkastajaksi vuodeksi 2018 valittiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Mikko Rytilahti.

Liittokokous vahvisti liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2018.

Liittokokous vahvisti ja hyväksyi hallituksen esityksen jäsenmaksuperusteen muutoksesta. Aptan omaksi työmarkkinajäsenmaksuksi liittokokous vahvisti 0,125 % edellisen vuoden palkkasummasta, kuitenkin vähintään 225 euroa. Jäsenmaksu tämän osalta pysyi ennallaan.  Jäsenmaksuperustetta laajennettiin siten, että jäsenmaksu peritään myös vuokratyövoiman arvonlisäverottomasta hinnasta. 

Liitto perii jäseniltään entiseen tapaan EK:n jäsenmaksun, joka vahvistetaan vuosittain EK:n edustajistossa.

Jäsenmaksulla katetaan Aptan henkilöstökulut, kaikki varsinaisen toiminnan kulut, hallituksen kokous- ja matkakulut sekä liiton jäsenpalvelujen kehittämiskulut.

2. Vuosityöajan pidentäminen (Kiky)

Apta ja Farmasialiitto sopivat yhteisesti viime syksynä vuosittaisen työajan pidentämisestä. Yhteisellä sopimuksella liitot päättivät tuolloin kumpikin sitoutua työajan pidentämiseen, jotta Suomen hallitus voisi toteuttaa lupaamansa ylimääräiset 100 miljoonan euron veronkevennykset. Toisin sanoen Apta ja Farmasialiitto osaltaan vaikuttivat siihen, että työmarkkinaosapuolten neuvottelema sopimus kattoi 90 prosenttia suomalaisista palkansaajista.

Apteekissa ei siis enää käydä keskustelua, tai sovita siitä, toteutetaanko pidennystä vai ei. Liitot ovat sopimuksellaan sitoutuneet pidennyksen toteuttamiseen. Nyt paikallisesti apteekeissa sovitaan vain se tapa, jolla pidennys toteutetaan. Sopimus ei tunne mahdollisuutta jättää pidennystä toteuttamatta, vaan pidennys toteutetaan jaksotyöaikaa pidentämällä, ellei muusta tavasta päästä sopimukseen.

Vuoden 2018 työajanpidennyksestä tulee sopia marraskuun loppuun mennessä. Työajan pidennystä koskeva ohjeet löytyvät täältä

3. Työehtosopimusneuvottelut

Aptan ja SFL:n työehtosopimusneuvottelut jatkuvat hyvässä hengessä edelleen. Neuvotteluja jatkettiin 5.10. aamupäivällä ja seuraava tapaaminen on sovittu pidettäväksi 23.10.