19.4.2018

Jäsentiedote 6/2018

1. Muistutus apteekkierän jakosääntöjen määrittämisestä
2. Tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018 – muista laatia tietosuojaselosteet
3. Aptan jäsenneuvonta on suljettu perjantaina 11.5.
4. Aika hakea työterveyshuollon korvauksia
5. Ennakkotieto: Aptan liittokokous pidetään 11.10.2018

1. Muistutus apteekkierän jakosääntöjen määrittämisestä

Farmaseuttisen henkilöstön palkkoja korotetaan 1.1.2019 0,9 % yleiskorotuksella. Tämän lisäksi 1.1.2019 jaettavaksi tulee 0,8 %:n suuruinen paikallisesti jaettava palkankorotus eli ns. apteekkierä. Neuvottelut erän jakamisesta tulisi olla käytynä 30.11.2018 mennessä.

Tätä silmällä pitäen, nyt on viimeistään aika päättää ne jakoperusteet, joiden perusteella erä tullaan jakamaan. Erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän työsuorituksen palkitsemiseen ja sen tarkoitus on nimenomaan huomioida ne työntekijät, jotka yltävät parhaiten asetettuihin tavoitteisiin.

Erä jaetaan noin puolelle apteekin farmaseuttisesta henkilöstöstä. Jos apteekissa työskentelee vain yksi farmaseuttiseen henkilöstöön kuuluva työntekijä, hän saa silloin 0,8 % suuruisen apteekkierän. Tämä lasketaan silloin hänen lokakuun palkkasummasta.

Mikäli haluat vielä katsoa asiasta 7.3. pidetyn webinaarin tallenteen, on se mahdollista täältä: http://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/pc4lmyd5tuw1/ . Linkki on auki elokuun loppuun eikä tallenteen katsominen vaadi salasanaa.

Kirjalliset ohjeistukset löytyvät työehtosopimuksen sivuilta 55-58.

2. Tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018 – tietosuojaselosteet on laadittava pian

EU:n tietosuojauudistukseen liittyvä tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa 25.5.2018. Tähän liittyen tietosuojaselosteiden laatiminen on viimeistään nyt ajankohtaista.

Tähän mennessä työnantajan ja työntekijän välinen tietojenvaihto ja siihen liittyvä tietosuoja on perustunut työelämän tietosuojalakiin. EU:n tietosuojauudistus mahdollistaa tulevaisuudessakin kansallisen sääntelyn työelämän tietosuoja-asioissa, joten työelämän tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä ei tämän hetkisen tiedon valossa olla kumoamassa, vaan säännökset jatkavat voimassaoloaan pääpiirteissään samankaltaisina kuin tähänkin asti. Jotain muutoksia kansalliseen sääntelyyn kuitenkin on tulossa. Muutokset tulevat pohjautumaan todennäköisesti työ- ja elinkeinoministeriön alaisen työryhmän selvitykseen, jonka oletetaan valmistuvan lähiaikoina.

Tässä vaiheessa on selvää, että tietosuojaa koskevia tulevaisuuden toimintamalleja ja tietosuojaselosteita laadittaessa, työnantajan tulee perustella myös työntekijöiden ja työnhakijoiden henkilötietojen käsittelyn tarkoitus apteekissa. Tällaisia tietoja ovat mm. seuraavat:

 • Yhteystiedot (osoite tiedot jne.)
 • Pankkiyhteystiedot
 • Eläketiedot
 • Verotiedot
 • Palkkaustiedot
 • Vuosilomatiedot
 • Sairaslomia ja terveydentilaa koskevat tiedot
 • Varoitukset yms.
 • Yhteystiedot
 • Suositukset
 • Työhistoria
 • Työhakemukset

Kaikkia edellä mainittuja tietoja yhdistää se, että niitä käsitellään, jotta työsuhteesta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia voidaan toteuttaa. Erilaisten tietoryhmien olemassaolo, ja toisistaan eroavat käsittelyperusteiden yksityiskohdat, on kuitenkin hyvä kirjoittaa tietosuojaselosteeseen. Kun tietosuojaselostetta laaditaan, sitä koskevassa toiminnan suunnitellussa ja sen toteutuksessa tulee käsitellä nämä yksityiskohdat ja määritellä kutakin tietoryhmää koskevat seuraavat asiat:

 • Käsittelyn tarkoitukset
 • Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot
 • Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä (kenen tiedoista on kysymys, työntekijän/työnhakijan?)
 • Kuka tietoja käyttää ja vastaanottaa
 • Onko käsittelyä ulkoistettu (esim. palkanlaskenta tai tilitoimisto)
 • Onko tietoa tarkoitus luovuttaa käsiteltäväksi joihinkin toisiin maihin?
 • Jos tietoa aiotaan jakaa valtiorajojen yli, tulee tehdä selvitys asianmukaisista suojatoimista
 • Tietojen säilytysajat, tai sen määrittämisen kriteerit
 • Kuvaus teknisistä ja organisaation käytäntöihin perustuvista turvatoimista, joilla pyritään estämään väärinkäytökset ja tietomurrot (tietojen suojaaminen).

Tässä linkki tietosuojavaltuutetun laatiman mallipohjan perusteella laadittuun esimerkkiselosteeseen, jota voi hyödyntää. 

Jos esimerkiksi palkkahallinto on ulkoistettu, on tärkeää varmistaa tarvittaessa uudella kirjallisella sopimuksella, että käytetty yhteistyötaho (käsittelijä) noudattaa samoja ohjeita kuin apteekki eli ei edelleen ulkoista tietojen käsittelyä ilman lupaa, noudattaa salassapitoa, huomioi tietoturvavaatimukset sekä tekee yhteistyötä, ja avustaa työnantajaa silloin, kun rekisteröityjen oikeuksia toteutetaan tai vastataan viranomaisten pyyntöihin tms.

Tämä on hyvä muistaa etenkin silloin, jos tarkoituksena on käyttää rekrytoineissa apuvälineenä nettilomakkeita tai muita apuvälineitä, joilla hakijoiden tietoja voidaan käsitellä automaattisesti. Työnantajan on hyvä itse laatia oma tietosuojaseloste työnhakijoita koskien.

Työnantaja saa edelleen toteuttaa kameravalvontaa tiloissaan, jos kyse on työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden varmistamisesta, omaisuuden suojaamisesta, tuotantoprosessien asianmukaisen toiminnan valvomisesta tai turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemisestä tai selvittämisestä.

Kameravalvontaa ei saa olla wc-tiloissa, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muissa henkilöstötiloissa tai työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa.

Kameravalvontaa ja tallenteita ei tule käyttää muutoin kuin edellä mainitun tarkoituksensa mukaisesti. Työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja valvonnassa käytettävät menetelmät kuuluvat yhteistoiminnasta yrityksissä annetussa laissa tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn piiriin. Muissa kuin yhteistoimintalainsäädännön piiriin kuuluvissa yrityksissä ja julkisoikeudellisissa yhteisöissä työnantajan on ennen päätöksentekoa varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluiksi edellä mainituista asioista. Valvotaan liittyvät periaatteet ja tallenteiden säilytysajat voi järkevää käydä läpi osana edellä kuvatuin menettelyn työntekijöiden kanssa samassa yhteydessä, kun tietosuoja-asioiden ajankohtaisuuden takia muitakin tietosuojakäytäntöjä päivitetään.

3. Aptan jäsenneuvonta on suljettu perjantaina 11.5.

Aptan jäsenneuvonta on suljettu helatorstain jälkeisenä perjantaina 11.5. Voit kuitenkin jättää kysymyksesi tai mahdollisen soittopyynnön sähköpostilla, ja palaamme asiaan maanantaina 14.5. 

4. Aika hakea työterveyshuollon korvauksia Kelasta

Työnantajalla on tilikauden päättymisen jälkeen 6 kuukautta aikaa hakea korvauksia työterveyshuollon kustannuksista. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2017, korvaushakemus tulee lähettää Kelaan viimeistään kesäkuun 2018 loppuun mennessä.

Lue lisää

5. Ennakkotieto: Aptan liittokokous pidetään torstaina 11.10.2018

Apteekkien työnantajaliiton liittokokous pidetään Helsingissä Teollisuuskeskuksen auditoriossa (ns. Palacen talo), osoitteessa Eteläranta 10, torstaina lokakuun 11. päivänä 2018 kello 14.00.

Kokouskutsut ja kokousmateriaalit lähetetään syyskuussa.