25.5.2016

Jäsentiedote 6/2016

1. Henkilöstöjohdon päivillä Haikossa ennätysmäärä osallistujia
2. Kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut jatkuvat
3. Työhyvinvointikortti-koulutus apteekkien henkilöstölle alkaa syyskuussa
4. Henkilöstöedut ja niiden muuttaminen
5. Koeaika ja sen merkitys työsopimuksessa
6. Aptan verkkosivuilla tuoreimmat apteekkialan ansiotilastot

1.  Henkilöstöjohdon päivillä Haikossa ennätysmäärä osallistujia

Apteekkien työnantajaliitto järjesti vuosittaisen seminaarin Haikon Kartanossa 19.–20.5. Seminaariin osallistui tänä vuonna ennätysmäärä osallistujia eli reilu 80 osanottajaa. Kahden päivän aikana kuulimme monia ajankohtaisia asioita yleisesti työmarkkinoilta ja työsopimuskirjauksista.  Saimme myös eväitä ristiriita- ja haasteellisten tilanteiden ratkaisemiseksi. Lisäksi kuulimme muun muassa työyhteisön erilaisista rooleista esimiehen näkökulmasta ja miten esimies voi varautua muutosten läpivientiin.  Kiitos kaikille osallistuneille!          

2. Kilpailukykysopimuksen soveltamisneuvottelut jatkuvat

Apta jatkaa Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Suomen Farmasialiiton kanssa käytäviä neuvotteluja kilpailukykysopimuksesta, jonka tavoitteena on pidentää työaikaa ja lisätä paikallista sopimista työehtosopimuksissa.

Olemme käyneet keskusteluja työajan pidentämisen erilaisista vaihtoehdoista ja toteuttamistavoista. Olemme käsitelleet kaikkia kilpailukykysopimukseen liittyviä asiakokonaisuuksia lyhyesti sekä käyneet keskustelua selviytymislausekkeen sisällöstä ja sen tarpeellisuudesta.

Alakohtaiset työehtosopimusneuvottelut tulee olla käytynä 31.5. klo 16 mennessä. Kilpailukykysopimuksen toteutuminen ratkeaa kesäkuun alussa, kun työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat sopimuksen kattavuutta.

3. Työhyvinvointikortti-koulutus apteekkien henkilöstölle alkaa syyskuussa

Apteekkien Eläkekassa järjestää yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen ja Apteekkialan työhyvinvointiryhmän kanssa Työhyvinvointikortti-koulutusta koko apteekin henkilöstölle. Koulutus on jatkoa Työhyvinvointia johtamalla koulutuskiertueelle, jossa koulutettiin apteekkareita ja apteekin esimiehiä. Koulutus on osallistujille maksuton. Kuhunkin tilaisuuteen mahtuu 30 henkilöä.

Tarkemmat ilmoittautumistiedot ja kiertuepaikkakunnat löytyvät täältä.

4. Henkilöstöedut ja niiden muuttaminen

Henkilöstöedut ovat työnantajakohtaisia etuja, joita jokainen voi harkintansa mukaan työntekijöilleen antaa. Henkilöstöedut eivät lähtökohtaisesti ole työsuhteen ehtoja, ja työnantaja voi niitä muuttaa, poistaa tai vaihtaa oman harkintansa mukaan.

Henkilöstöedut voivat toki muuttua helposti työsuhteen vakiintuneeksi ehdoksi, jos ne esimerkiksi kirjataan työsopimukseen tai niistä tehdään erikseen työnantajan ja esimerkiksi luottamusmiehen välillä allekirjoitettu sopimus.

Henkilöstöeduista ja niiden merkitysestä voit lukea lisää täältä.

5. Koeaika ja sen merkitys työsopimuksessa

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työsuhteen alussa noudatettavasta koeajasta. Koeaika on hyvin yleinen työsuhteen ehto, mutta se ei ole automaattisesti osapuolten käytössä, vaan asiasta tulee sopia työsopimuksella. Aptan verkkosivuilta löytyvässä työsopimuslomakepohjassa on valmiiksi oma kohtansa, johon voidaan merkitä koeajan pituus. Koeajan pituus voi olla enintään neljä (4) kuukautta. Koeaikaa voidaan käyttää sekä toistaiseksi voimassaolevissa työsuhteissa että määräaikaisissa työsopimuksissa. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

Koeajan tarkoitus on tarjota työsuhteen molemmille osapuolille mahdollisuus arvioida työsuhteen alussa, vastaako sopimussuhde sille asetettuja vaatimuksia. Koeaikana työsuhteen voi päättää niin työntekijä kuin työnantajakin. Sen kuluessa työnantajalla on mahdollisuus saada selville, onko palkattu henkilö soveltuva sovittuun tehtävään. Vastaavasti työntekijällä on mahdollisuus koeajan puitteissa arvioida sitä, vastaako työ hänen ennakkokäsityksiään.

Koeaikapurku tarkoittaa sitä, että työsopimuksen osapuolet voivat päättää työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa. Työsuhde päättyy sen päivän aikana, jolloin koeaikapurusta on ilmoitettu. Työsuhdetta ei voi päättää koeaikaehtoon vedoten ennen kun työnteko on alkanut. Koeaikapurku on tehtävä koeajan kuluessa. Ilmoitus työsuhteen päättymisestä on toimitettava työntekijälle henkilökohtaisesti.  Tilanteissa, joissa henkilökohtainen ilmoitus ei ole mahdollinen, voidaan ilmoitus toimittaa myös kirjeitse tai sähköpostitse. On myös hyvä muistaa, että työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä ennen kuin työsopimus voidaan purkaa.

Työnantajan on kuitenkin tärkeä muistaa, että edes koeajalla työsuhdetta ei voi purkaa ilman seurauksia, jos taustalla on epäasiallinen syy. Asiallinen peruste koeaikapurulle on tyypillisesti sellainen työntekijään tai hänen työsuoritukseensa liittyvä syy, joka antaa työnantajalle aihetta katsoa, että tehty työsopimus ei vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Oi­keus­käy­tän­nössä epä­asialli­sina perus­teina on pi­detty esi­mer­kiksi työn­anta­jan vir­hear­vioin­tiin perus­tunei­ta kä­sityk­siä työn­teki­jän työ­suori­tuk­sesta tai ter­vey­denti­lasta. On hyvä muistaa myös se, että talou­delli­set ja tuo­tan­nolli­set syyt eivät oikeu­ta työn­anta­jaa teke­mään koeai­ka­pur­kua. Kielto purkaa työsopimus koeaikaan nähden epäasiallisilla perusteilla koskee myös työntekijää. Korkein oikeus on eräässä tuomiossaan todennut, että pelkkä parempi palkka toisessa yrityksessä ei ollut asiallinen syy työsuhteen päättämiseen koeaikapurkuna.

Työnantajan on hyvä varautua esittämään näyttöä purkuperusteen asiallisuudesta, jos asia kaikesta huolimatta riitautuu.

6. Aptan verkkosivuilla tuoreimmat apteekkialan ansiotilastot

Aptan verkkosivuilla on julkaistu tuoreimmat tilastot apteekkialan kuukausiansioista, ansioiden hajonnasta ja kehityksestä. Tilastot löytyvät täältä.