4.2.2015

Jäsentiedote 2/2015

1. Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.4.2015
2. Nuorten Tutustu työelämään ja tienaa- harjoitteluohjelma kesällä 2015
3. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus
4. Uusi yhdenvertaisuuslaki

1. Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.4.2015

Farmaseuttisen henkilöstön voimassaolevia henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2015 alkaen 0,4 %.

Palkankorotusohjeet, taulukkopalkat ja työaikalisät löytyvät täältä.

Taulukkopalkat löytyvät myös painetusta työehtosopimuksesta.

2. Nuorten Tutustu työelämään ja tienaa- harjoitteluohjelma kesällä 2015

Apteekkialalla on voimassa tänäkin kesänä sopimus nuorten Tutustu työelämään ja tienaa –harjoitteluohjelmasta. Tänä vuonna nuorelle maksettava palkka kahden viikon (10 työpäivän) harjoittelusta on 345 euroa. Se sisältää lomakorvauksen.

Apta ja PAM ovat sopineet koululaisten kesäharjoitteluohjelmasta vuoteen 2016 asti. Ohjelman tarkoitus on tukea peruskoululaisten, kymppiluokkalaisten, ammattistarttilaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään.

Harjoittelujakso voidaan sijoittaa 1.6.-31.8. väliselle ajalle. Työvuorojen tulee olla yhdenjaksoisia ja ne sijoitetaan maanantaista perjantaihin klo 8-18. Harjoittelijan päivittäinen työaika on enintään 6 tuntia.

Sopimus kesäharjoitteluohjelmasta löytyy täältä.

Sopimuksen liitteenä on harjoittelusopimuspohja, jota Apta ja PAM suosittelevat käyttämään kesäharjoitteluohjelman mukaisissa työsuhteissa.

3. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus

Ennen kuin apteekkiin palkataan uutta työvoimaa, on otettava huomioon työsopimuslain määräykset, jotka koskevat lomautettuja, taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä irtisanottuja ja osa-aikaisia työntekijöitä. 

Muistio asiasta löytyy täältä.

4. Uusi yhdenvertaisuuslaki

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan vuoden alusta. Lakia sovelletaan entiseen tapaan muun muassa työelämässä. Uutta laissa on se, että syrjintäperusteita lisättiin ja lain kattavuutta laajennettiin. Yritykset ovat näin ollen lain soveltamisalan piirissä sekä työnantajina että elinkeinonharjoittajina.

Uuden lain mukaan työnantajan velvollisuus on edistää yhdenvertaisuutta työpaikalla. Yhdenvertaisuuden edistämisen tulisi olla osa työpaikan säännöllistä kehittämistoimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työpaikalla noudatettavien menettelytapojen mm. työhön otossa, tehtävien jaossa, koulutukseen pääsyssä, työsuhteen etuuksista päätettäessä on oltava aidosti syrjimättömiä.

Apteekeissa, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 30 henkeä, on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma, jossa kuvataan ne toimenpiteet, joilla yhdenvertaisuutta apteekissa edistetään.  Yhdenvertaisuussuunnitelma laaditaan yhteistyössä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Yhdenvertaisuussuunnitelma tulee olla laadittuna 1.1.2017 mennessä.

Yhdenvertaisuussuunnitelman ei tarvitse olla erillinen suunnitelma, vaan se voidaan liittää osaksi tasa-arvosuunnitelmaa, henkilöstösuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa. Suunnitelmalle ei ole olemassa mitään erillistä määrämuotoa tai sisältöä. Muutama lausekin voi olla riittävä.

Yhdenvertaisuuden edistämistoimia voivat olla esimerkiksi menettelytapaohjeiden luominen syrjintäepäilyjen selvittämisen varalle tai syrjintäasioiden esille ottaminen perehdytyksessä.

Yhdenvertaisuuslakiin lisättiin täsmennyksenä kiellettyjä syrjintäperusteita ja uusia syrjinnän muotoja. Uutena syrjinnän muotona lakiin kirjattiin vammaisia henkilöitä koskevien mukautusten epääminen. Lisäksi sinne otettiin säännökset läheissyrjinnästä ja oletussyrjinnästä (näistä enemmän liitteen sivulla 4). Laissa on myös säädetty syrjivän työpaikkailmoittelun kiellosta (liitteen sivu 5).

Tärkeintä on muistaa kohdella kaikkia yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti niin, ettei kukaan joudu eri asemaan jonkin ominaisuutensa tai läheisensä ominaisuuden johdosta.

EK:n muistio yhdenvertaisuuslain muutoksista löytyy täältä ja lakiteksti täältä.