11.11.2015

Jäsentiedote 14/2015

1. Apta ja Farmasialiitto saavuttivat Tykan kolmannen vuoden palkkaratkaisusta neuvottelutuloksen
2. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 7 §:n 10 kohdan kirjauksen korjaus
3. Vuorotteluvapaalakiin muutoksia 1.1.2016 alkaen
4. Aluehallintovirasto suorittaa apteekkeihin tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen liittyviä työsuojelutarkastuksia
5. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat päivittäneet työpaikan tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan
6. Vähittäiskauppojen aukiolot 2016

1. Apta ja Farmasialiitto saavuttivat Tykan kolmannen vuoden palkkaratkaisusta neuvottelutuloksen

Apta ja Farmasialiitto ovat saavuttaneet Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen Tykan 2. jakson 3. vuoden palkkaratkaisussa. Aptan hallitus on hyväksynyt neuvotteluratkaisun.

Sopimuksen mukaan farmaseuttisen henkilöstön henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.12.2015 alkaen 14,67 euroa kuitenkin vähintään 0,39 %. Leikkauspiste on 3762 €/kk, jota alempiin pakkoihin sovelletaan euromääräistä korotusta ja ylempiin prosenttimääräistä korotusta.

Laadimme palkankorotusohjeet lähipäivinä.

2. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen 7 §:n 10 kohdan kirjauksen korjaus

Työehtosopimuksen sanamuoto 7 §:n 10 kohdassa koskien osa-aikaisten arkipyhälyhennystä on virheellinen. Sanamuoto ei vastaa osapuolten työehtosopimusneuvotteluissa tarkoittamaa. Kohdan kolmatta kappaletta on tulkittava kuten aiemmin voimassa olleen työehtosopimuksen aikana.

Nykyinen sanamuoto antaa ymmärtää, että saadakseen arkipyhälyhennyksen työntekijän vähimmäistyöajan tulisi olla keskimäärin 12 tuntia viikossa ja hänen olisi työskenneltävät tuolla arkipyhän sisältämällä viikolla. Tämän tulkinnan mukaan alle 12 tuntia tekevä ei saisi arkipyhälyhennyksiä vaikka työskentelisikin kyseisellä viikolla. Tätä osapuolet eivät ole tarkoittaneet.

Kohta on muutettu Aptan ja SFL:n yhteisellä sopimuksella. Uusi kirjaus 7 §:n 10 kohdan kolmannen kappaleen osalta on seuraava:

Osa-aikaisen tuntipalkkaisen arkipyhälyhennys edellyttää työskentelyä kyseisellä viikolla, mikäli keskimääräinen viikkotyöaika on alle 12 tuntia viikossa.

3. Vuorotteluvapaalakiin muutoksia 1.1.2016 alkaen

Vuorotteluvapaalakiin on tulossa muutoksia ensivuoden alusta. Taustalla on hallitusohjelman edellyttämät 50 miljoonan euron säästöt.

  • Työhistoriaedellytys pitenee 20 vuoteen (nykyisin 16)
  • Enimmäiskesto lyhenee 180 päivään (nykyisin 360)
  • Korkeampi vuorottelukorvaus poistetaan, jatkossa kaikilla 70 % työttömyyspäivärahasta (nykyisin pitkän työuran tehneillä 80 %)
  • Mahdollisuus jaksottaa vuorotteluvapaa poistuu
  • HE 52/2015 vp, voimaantulo 1.1.2016
  • Muutokset eivät kuitenkaan vaikuta vuorotteluvapaan pitämiseen, jos vuorottelusopimus on tehty vuonna 2015 ja vuorotteluvapaa alkaa viimeistään 31.3.2016

 4. Aluehallintovirasto suorittaa apteekkeihin tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen liittyviä työsuojelutarkastuksia

Aluehallintovirastot suorittavat tilaajavastuulain selvitysvelvollisuuteen liittyviä työsuojelutarkastuksia apteekeissa. Tarkastuksessa selvitetään, onko tilaaja noudattanut tilaajavastuulakia hankkimalla lain edellyttämät selvitykset sellaisilta yrityksiltä/yhteisöiltä, joiden kanssa tilaaja on tehnyt vuokratyövoiman tai alihankintasopimukseen perustuvat työvoiman käyttämisestä.

Tarkastuksessa läsnä tulee olla työnantajan edustaja/edustajat, luottamusmies /-valtuutettu ja työsuojeluvaltuutettu.

Tarkastajat pyytävät toimittamaan luettelon niistä sopimuskumppaneista, joiden kanssa tilaajalla on ollut 2014–2015 voimassa oleva sopimus alihankintasopimukseen perustuvan työvoiman käytöstä tai vuokratyövoiman käyttämisestä. Tämän lisäksi tarkastajat haluavat nähtäväksi edellä yksilöityjen sopimuskumppaneiden osalta tilaajavastuulain 5 §:n edellyttämät selvitykset (mm. onko sopimuskumppani ennakkoperintärekisterissä, työnantajarekisterissä, arvonlisäverovelvollisten rekisterissä jne.)

Lisätietoa tästä. 

5. Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat päivittäneet työpaikan tasa-arvosuunnittelun tarkistuslistan

Vuoden 2015 alussa uudistetun tasa-arvolain mukaan vähintään 30 henkilöä säännöllisesti työllistävän työnantajan on laadittava tasa-arvosuunnitelma joka toinen vuosi. Tasa-arvosuunnitelma on tehtävä, vaikka koko henkilöstö tai suurin osa henkilöstöstä edustaisi samaa sukupuolta. Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta, kartoituksen nais- ja miestyöntekijöiden työtehtävistä sekä palkoista. Suunnitelmassa mainitaan myös tarpeellisiksi arvioidut toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvio aikaisempaan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimenpiteiden toteutumisesta ja tuloksista.

Tasa-arvosuunnitelman tarkistuslista löytyy tästä.

6. Vähittäiskauppojen aukiolot 2016

Luettelo vähittäismyymälöiden sunnuntai- ja aattopäivien aukioloajoista vuonna 2016 löytyy tästä.

Aukiolorajoitukset eivät koske apteekkeja, mutta niitä voidaan käyttää hyväksi apteekkien aukioloja ja työvuoroja suunniteltaessa.