13.9.2016

Jäsentiedote 10/2016

1. Vuosityöajan pidentäminen toteutetaan 1.1.2017 alkaen
2. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.11.2016–31.10.2017
3. Apteekin työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2017–31.1.2018
4. Syksyn 2016 ylimääräinen luottamusmieskoulutus
5. Työnantajatuen piiriin vuodelle 2017 sovitut ay-kurssit
6. Yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee olla laadittuna 1.1.2017

1. Vuosityöajan pidentäminen toteutetaan 1.1.2017 alkaen

Apteekkialan työehtosopimusneuvotteluissa on sovittu kilpailukykysopimuksen mukaisesti, että farmaseuttisen henkilöstön ja apteekin työntekijöiden säännöllistä työaikaa pidennetään 24 tunnilla 1.1.2017 alkaen ansiotasoa muuttamatta. Osa-aikaisen työajan pidennys suhteutetaan työsopimustunteihin. Vuosityöajan pidennys ei koske tuntipalkkaisia työntekijöitä.

Vuosityöajanpidennys toteutetaan ensisijaisesti paikallisesti sopimalla. Vuosityöajan pidentämisen toteuttamistapa seuraavalle vuodelle sovitaan kirjallisesti jokaisen kalenterivuoden marraskuun loppuun mennessä.  Vuosiyöajan pidentämisen työpaikkakohtaiset periaatteet sovitaan apteekin luottamusmiehen kanssa. Jos apteekissa ei ole luottamusmiestä, periaatteet sovitaan koko henkilöstön kanssa.

Kun työpaikkakohtaiset periaatteet vuosityöajanpidentämisestä on sovittu, toteutetaan pidennys alla olevilla elementeillä tai niitä yhdistäen:

 • päivittäisen työajan pidentäminen
 • viikoittaisen työajan pidentäminen
 • jakson työajan pidentäminen
 • työajan ulkopuolella suoritettuihin koulutuksiin käytetty aika, joka yhteisesti erikseen sovitaan
 • työajan ulkopuolella työhyvinvointiin käytetty aika, joka yhteisesti erikseen sovitaan
 • yksi valinnainen arkipyhä/kalenterivuosi (7 § 9.)
 • 120 tunnin työaikajärjestelmässä olevan kokonaisten ansaittujen vapaapäivien vähentäminen enintään kahdella (pekkaspäivä = 8 t)
 • miinustuntien (1-24 t) siirtäminen työaikapankkiin (edellyttää työaikapankin käyttöön ottoa 20 §:n mukaisesti)
 • työajan pidennys voidaan toteuttaa myös työaikapankin plustunteja hyödyntämällä

Mikäli sopimukseen vuosityöajan pidentämisestä ei päästä paikallisesti, toteutetaan se sovitusta työajasta riippuen seuraavasti:

 • Niillä, joilla sovittu työaika on 115 t/3 viikossa, vuosityöajan pidentäminen toteutetaan apteekin työntekijöiden osalta lisäämällä tilapäisesti työtunteja työnantajan ennalta ilmoittamissa jaksoissa ja farmaseuttisen henkilöstön osalta lisäämällä 1,5 tuntia tasaisesti 16 jaksoon (16 jaksoa x 1,5 t =24 t).
  • Niillä, joilla sovittu työaika on 120 t/3 viikossa, vuosityöajan pidentäminen toteutetaan vähentämällä kolme vapaapäivää / vuosi (pekkaspäivät; 1 pv= 8 t, 2 pv= 16 t, 3 pv = 24 t).

Apta laatii yhteistyössä PAMin ja Farmasialiiton kanssa vuosityöajan pidentämistä koskevat tarkemmat soveltamisohjeet sekä lomakkeen. Ne toimitetaan apteekkeihin sähköpostitse mahdollisimman pian.

2. Farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimus 1.11.2016–31.10.2017

Kilpailukykysopimuksen mukainen uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.11.2016 ja se jatkuu 31.10.2017 saakka. Työehtosopimukseen ei tehty kilpailukykysopimuksen yhteydessä merkittäviä sisällöllisiä muutoksia.

Palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia ei uudessa sopimuksessa ole.

Uusi työehtosopimus julkaistaan pdf-versiona verkkosivuillamme marraskuun alkuun mennessä.  Työehtosopimuksen tekstimuutokset on merkitty sivun reunaan pystyviivalla.

Apta ja Farmasialiitto ovat sopineet seuraavista työehtosopimuksen tekstimuutoksista, jotka ovat voimassa seuraavalla työehtosopimuskaudella. Tekstimuutokset koskevat työaikapankkia.

Työaikapankkipöytäkirjaan lisätään kohtaan 3. seuraavat kohdat:

 • työajan ulkopuolella suoritettuihin koulutuksiin käytetty aika, joka erikseen sovitaan
 • työajan ulkopuolella työhyvinvointiin käytetty aika, joka erikseen sovitaan

Muut, vuosityöajan pidentämispöytäkirjan voimassaoloon sidotut tekstimuutokset, ovat seuraavat:

Lisätään kohtaan TES 5 §:ään (Säännöllinen työaika):

Uusi kohta 1 (sekä muutetaan numerointi)

Työmarkkinajärjestöjen vuonna 2016 tekemän kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidentämisestä sopimusalalla on tehty työehtosopimuksen liitteenä oleva pöytäkirja. Pöytäkirja on erillinen liitepöytäkirja. Se ei ole työehtosopimuksen osa.

Lisätään koulutussopimukseen, kohtaan osallistumisoikeuskolmas kappale:

Edellä mainittujen kurssien lisäksi luottamusmiehellä on oikeus osallistua yhden (1) päivän paikallista sopimista ja apteekkitalouden perusteita käsittelevälle kurssille.

Yksi kurssipäivä voi koostua myös enintään neljästä webinaarista (verkkokurssista), joiden yhteiskesto on keskimäärin 8 tuntia.

Lisätään neljänteen kappaleeseen viimeiseksi kohdaksi

 • Paikallista sopimista ja apteekkitalouden perusteita käsittelevälle kurssille voi osallistua uudestaan aikaisintaan 5 vuoden kuluttua edellisen paikallista sopimista ja apteekkitalouden perusteita käsittelevän kurssin suorittamisesta.

Muutokset työaikapankkipöytäkirjaan

Muutetaan kohdan 3. otsikko:Työaikapankin tunnit

Lisätään kohtaan 3.

 • kilpailukykysopimuksen mukaisia vuosityöajan pidennystunteja ns. miinussaldo ja niitä korvaavia tunteja (max -24 t)

Nämä kohdat ovat voimassa ainakin vuoden 2019 loppuun saakka. Mikäli vuosityöajan pidentämispöytäkirjaa ei irtisanota, sovittujen tekstit pysyvät voimassa.

3. Apteekin työntekijöiden työehtosopimus 1.2.2017–31.1.2018

Kilpailukykysopimuksen mukainen apteekkien työntekijöiden uusi työehtosopimus tulee voimaan 1.2.2017. Sopimuskausi kestää 31.1.2018 saakka.

Tässä yhteydessä työehtosopimukseen ei tehty palkkaa tai muita kustannusvaikutteisia työehtoja koskevia muutoksia.

Uusi työehtosopimus julkaistaan pdf-versiona verkkosivuillamme helmikuun alkuun mennessä.  Työehtosopimuksen tekstimuutokset on merkitty sivun reunaan pystyviivalla.

Apta ja PAM ovat sopineet seuraavista työehtosopimuksen tekstimuutoksista, jotka ovat voimassa seuraavalla työehtosopimuskaudella:

4 § Työsuhteen päättyminen ja lomautus

Korvataan kohdan 11. teksti seuraavaksi:

Toistaiseksi voimassa olevaan tai määräaikaiseen työsuhteeseen otettu työntekijä voidaan lomauttaa työsopimuslain mukaisesti. Paikallisesti voidaan 20 §:n mukaisesti sopia meneillään olevan lomautuksen tilapäisestä keskeyttämisestä ja sen jälkeen lomautuksen jatkamisesta ilman uutta lomautusilmoitusaikaa.

14 § Sairastuminen

Ilmoitusvelvollisuus

2. Lisätään 1. kappaleen jälkeen:

Sairauspoissaoloista aiheutuvien kustannusten ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi apteekissa voidaan paikallisesti 20 §:n mukaisesti sopia oma ilmoitus – menettelyn käyttöönotosta. Oma ilmoitus – menettely tarkoittaa työntekijän mahdollisuutta ilmoittaa omasta työkyvyttömyydestään työnantajalle ilman työkyvyttömyyden todentavaa lääkärin- tai terveydenhoitajan todistusta. Sopimus voi koskea enintään kolme kalenterivuorokautta kestäviä työntekijän omia sairauspoissaoloja ja vain lyhytkestoisia sairauksia, jotka eivät vaadi lääkärinhoitoa (esim. flunssa, vatsatauti).

21§ Erinäiset määräykset

Luottamusmies

Muutetaan TES 21§ kohta 5. seuraavaksi:

Luottamusmiehelle maksetaan luottamusmiestehtävien hoitamisesta luottamusmieskorvausta, jos apteekissa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa vähintään 9 Palvelualojen ammattiliittoon järjestäytynyttä työntekijää. Korvauksen määrä on 23 euroa kuukaudessa. Korvaus maksetaan ajalta, jolta työnantaja maksaa tehdyn työajan palkkaa.

Lisätään työaikapankkipöytäkirjaan:

Kohtaan 3.

 • Työajan ulkopuolella suoritettuihin koulutuksiin käytetty aika, joka erikseen sovitaan
 • Työajan ulkopuolella työhyvinvointiin käytetty aika, joka erikseen sovitaan

Muut, vuosityöajan pidentämispöytäkirjan voimassaoloon sidotut tekstimuutokset, ovat seuraavat:

Lisätään kohtaan TES 5 §:ään (Säännöllinen työaika)

Uusi kohta 1 (muutetaan numerointi):

Työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 tekemän kilpailukykysopimuksen mukaisesta vuosityöajan pidentämisestä sopimusalalla on tehty työehtosopimuksen liitteenä oleva erillinen liitepöytäkirja. Se ei ole työehtosopimuksen osa.

Työaikapankkipöytäkirja

Muutetaan 3. kohdan otsikko: Työaikapankin tunnit

Lisätään kohtaan 3.

 • kilpailukykysopimukseen perustuvia vuosityöajan pidennystunteja ns. miinussaldo (1-24 tuntia)

Työnantajatuen piirissä oleva koulutus

Lisätään työnantajatuen piirissä olevaa koulutusta yhdellä päivällä paikallisen sopimisen osaamisen lisäämiseksi. Koulutuspäivä on sidottu vuosityöajanpidentämispöytäkirjan voimassaoloon.

Nämä kohdat ovat voimassa ainakin vuoden 2019 loppuun saakka. Mikäli vuosityöajan pidentämispöytäkirjaa ei irtisanota, sovittujen tekstit pysyvät voimassa.

4. Syksyn 2016 ylimääräinen luottamusmieskoulutus

Aptan ja Farmasialiiton koulutustyöryhmä on sopinut ylimääräisen luottamusmieskoulutuksen lukemisesta ay-tuen piiriin. Sopimus perustuu kilpailukykysopimuksen neuvotteluratkaisuun. Koulutuksessa käsitellään vuosityöajan pidentämistä, jonka toteuttamisen edellytyksenä on työpaikkakohtaisten periaatteiden sopiminen luottamusmiehen kanssa, mikäli apteekkiin on valittu luottamusmies.

Luottamusmies voi osallistua yhdelle seuraavista kursseista.

viikko
39 Helsinki ma 26.9 lm-kulutus klo 12.30-16
Helsinki ke 28.9 lm-koulutus klo 12:30-16
Webinaari to 29.9 lm:lle klo 13-16
40 Turku ma 10.10 klo 12:30-16
Tampere to 6.10. klo 12.30-16 (tässä yhteydessä järjestetään luottamusmiesten jatkokurssi)
41 Seinäjoki ke 12.10 klo 12:30-16
Oulu to 13.10 klo 12:30-16
43  Jyväskylä ti 25.10 klo 12:30-16
Kuopio ke 26.10 klo 12:30-16

Mikäli luottamusmies osallistuu jo aiemmin sovittuun täydennyskurssiin 22.–24.9 tai jatkokurssiin 6.–7.10, tämä ylimääräinen koulutus katsotaan suoritetuksi. Kurssit pitävät sisällään osion vuosityöajan pidentämisestä.

Työnantaja voi peruuttaa luottamusmiehen osallistumisen kurssille/kurssijaksolle apteekin töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi muun työntekijän sairastuminen juuri ennen kurssin alkua.

Jos luottamusmiehen osallistuminen kurssille aiheuttaa apteekille tuntuvaa haittaa, on työnantajan ilmoitettava luottamusmiehelle asiasta mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua.

Luottamusmiehen osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta.

5. Työnantajatuen piiriin vuodelle 2017 sovitut ay-kurssit

Apta ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ovat sopineet vuodelle 2017  sovitut kurssit:

Luottamusmiesten peruskurssit, 5 pv

 • 4.–6.4. ja 3.–4.5. Oulu
 • 26.–28.9. ja 25.–26.10. Pääkaupunkiseutu

Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

 • 4.–6.4. ja 3.–4.5. Oulu                                               

Täydennyskoulutus apteekin luottamushenkilöille, 5 pv

 • 4.–5.10. sovittu koulutus siirtyy pidettäväksi 11.-12.10 ja toinen jakso on alun perin sovittuna aikana 24.–26.10. Tampere          

Suomen Farmasialiiton kanssa sovitut kurssit

Alueelliset luottamusmiespäivät

 • Kouvola 24.1.2017
 • Kuopio 25.1.2017
 • Jyväskylä 26.1.2017
 • Tampere 8.2.2017
 • Seinäjoki 9.2.2017
 • Oulu 10.2.2017
 • Turku 14.2.2017
 • Helsinki 16.2.2017

 Luottamusmiesten peruskurssit

 • 22.-24.3.2017, 3 pv (sisältää neuvottelutaidon)
 • 8.-10.11.2017, 3 pv (sisältää neuvottelutaidon)

 Neuvottelutaidon koulutus, 1 pv

 • 10.5.2017

 Paikallinen sopiminen ja talouskoulutus, 1 pv

 • 17.5.2017
 • 20.9.2017
 • 23.11.2017, siirretty aiemmin ilmoitetusta ajankohdasta (22.11.2017)

Osallistuminen

Työnantaja ja luottamusmies sopivat kursseista kalenterivuodeksi kerrallaan. Luottamusmiehen on keskusteltava työnantajan kanssa aikomuksestaan osallistua kurssille mahdollisimman aikaisin, kuitenkin vähintään 4 viikkoa ennen kurssin alkua ja niin, että osallistuminen voidaan ottaa huomioon muiden työntekijöiden työvuoroja suunniteltaessa.

Luottamusmiehen osallistuminen koulutukseen edellyttää, ettei se tuota apteekille tuntuvaa haittaa. Luottamusmies voi osallistua kalenterivuoden aikana luottamusmiespäivään sekä peruskurssille.

Vuonna 2017 Farmasialiitto järjestää neuvottelutaitoa koskevan koulutuksen myös erillisenä päivänä. Ne luottamusmiehet, joilta neuvottelutaidon osuus puuttuu eivätkä ole sitä peruskurssin yhteydessä vielä käyneet, voivat osallistua tälle yhden päivän kurssille.  Tarkoituksena on, että neuvottelutaidon kurssille osallistutaan vain kerran.

Työnantajan on ilmoitettava luottamusmiehelle mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 10 päivää ennen kurssin alkua syy, miksi osallistuminen aiheuttaisi apteekille tuntuvaa haittaa.

Työnantaja voi peruuttaa kurssille/kurssijaksolle osallistumisen apteekin töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä. Tällaisen tilanteen voi aiheuttaa esimerkiksi muun työntekijän sairastuminen juuri ennen kurssin alkua.

Korvaukset

Luottamusmiehen osallistuessa koulutustyöryhmän hyväksymälle ja työnantajan kanssa sovitulle kurssille korvataan ns. säännöllisen työajan ansionmenetys. Toisin sanoen normaalia kuukausipalkkaa työkohtaisuuslisineen tai henkilökohtaisine lisineen ei vähennetä. Työaikalisiä tai sunnuntaityökorvauksia ei makseta. Matka-, majoitus-, ateriointikuluja tai päivärahoja ei myöskään makseta.

6. Yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma tulee olla laadittuna 1.1.2017

Säännöllisesti vähintään 30 henkilöä työllistävillä työnantajilla on oltava yhdenvertaisuussuunnitelma. Suunnitelma tulee olla laadittuna vuoden 2017 alkuun mennessä.

Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla erillinen suunnitelma tai se voidaan sisällyttää muuhun työpaikalla laadittavaan suunnitelmaan, esimerkiksi tasa-arvolain mukaiseen tasa-arvosuunnitelmaan, yt-lain mukaiseen henkilöstösuunnitelmaan tai työturvallisuuslain mukaiseen työsuojelun toimintaohjelmaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelman sisältö ja laajuus määräytyvät työnantajan tekemän arvioinnin perusteella. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi ne konkreettiset toimenpiteet, jotka työpaikalla on tarpeen toteuttaa tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelmaan on lisäksi luontevaa sisällyttää arvio yhdenvertaisuuden toteutumisesta, ja siinä voi kuvata aikaisemmin toteutettuja edistämistoimia ja niiden vaikutuksia.

Yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla voidaan selvittää esimerkiksi tarkastuslistojen avulla ja henkilöstökyselyillä. Selvityksessä voidaan hyödyntää myös tietoa henkilöstön rakenteesta ja henkilöstön haastatteluja.

Yhdenvertaisuuden toteutumista pitää tarkastella kaikkien työpaikalla merkityksellisten kiellettyjen syrjintäperusteiden näkökulmasta. Kysymys siitä, mitkä syrjintäperusteet ovat työpaikalla merkityksellisiä, on käsiteltävä yhdessä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa.

Arvioinnin tulee kattaa kaikki työolot ja toimintatavat, joita noudatetaan työhönotossa ja henkilöstöratkaisuissa: ovatko työolot ja menettelytavat yhdenvertaisia erilaisten syrjinnän vaarassa olevien ryhmien näkökulmasta. Yhdenvertaisuutta arvioidessaan työnantajan tulee käydä läpi menettelytavat ainakin

 • työhönotossa
 • tehtäviä jaettaessa
 • koulutuksen pääsystä päätettäessä
 • palkasta ja työsuhteisiin liittyvistä etuuksista päätettäessä
 • työntekoon ja työsuhteisiin liittyviä velvollisuuksia määritettäessä.

Työnantajan tulee huomioida, että syrjintäperuste voi liittyä sellaisiin henkilön ominaisuuksiin, joita koskevat tiedot ovat arkaluonteisia ja joiden käsittelyä työpaikalla on sen vuoksi lailla rajoitettu.

Lisää tietoa sekä arviointityökaluja http://www.yhdenvertaisuus.fi/