9.11.2021

Farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmän uudistushankkeen työpajat käynnistyvät

Aptan ja Farmasialiiton yhteinen hanke on edennyt vaiheeseen, jossa konkreettisia keinoja palkkauksen kehittämiseksi kartoitetaan valikoitujen työnantajien ja työntekijöiden yhteisissä, palkitsemiskonsulttien vetämissä työpajoissa. Työpajoissa pyritään määrittämään mahdollisuudet henkilökohtaisen työsuorituksen arvioimiseen farmaseuttisessa työssä. Tuloksia hyödynnetään valikoiduissa apteekeissa ensi keväänä pilotoitavissa uusissa palkkausjärjestelmämalleissa, joista toivotaan nykyjärjestelmää kannustavampia.

Työpaikkojen osallistaminen on tärkeä osa hanketta, jossa pilottikokemuksia tullaan käyttämään mahdollisen uuden palkkausjärjestelmän pohjana. Työpajoihin on valikoitunut edustajia erikokoisista ja -tyyppisistä apteekeista. Mandatumin konsulttien kanssa tehdyssä otannassa on huomioitu apteekkien sijainnit ja erilaiset toimintamallit siten, että ne mahdollisimman kattavasti edustavat Suomen apteekkeja.

Elinikäinen oppiminen on apteekeissa arkipäivää, ja se halutaan tehdä näkyväksi myös palkkausjärjestelmässä. Työpajoissa pyritään selvittämään mahdollisuudet yksilökohtaisen työsuorituksen arvioimiseksi, joka mahdollisesti tulee osaksi uutta, hankkeen aikana luotavaa palkkausjärjestelmämallia tai -malleja.

Keväällä 2022 valikoiduissa apteekeissa toteutettavan pilotoinnin aikana ja sen jälkeen kootaan käytännön kokemuksia siitä, miten uudenlainen järjestelmä on toiminut kokeiluun osallistuneilla työpaikoilla.

Kannustavuus ja motivoivuus uudistamisperusteiden kärjessä

Molemmat työmarkkinaosapuolet ovat jo vuosia tiedostaneet tarpeen yhteiselle hankkeelle, jolla on pitkäjänteinen vaikutus alaan. Yhteistyössä konsultin kanssa toteutetun kyselytutkimuksen tulosten perusteella on selvää, että muutoksia tarvitaan. Vastauksia kyselyyn saatiin kaiken kaikkiaan 476, joista 46 % (218 vastausta) työntekijöiltä ja 54 % (258 vastausta) työnantajilta.

Esiin nousevia teemoja ovat oikeudenmukaisuus, kannustavuus ja työssä suoriutuminen, tuottavuus erilaiset työtehtävät huomioiden, työssä tapahtuva pätevöityminen sekä alan palkkakehityksen turvaaminen myös tulevaisuudessa.

Vastauksista ilmenee, ettei nykyinen järjestelmä huomioi riittävällä tasolla henkilökohtaista suoriutumista. Apteekkareista lähes 60 % ja työntekijöistäkin n. 43 % ajattelee, että sen tulisi olla keskeisessä asemassa järjestelmää uudistaessa.

”Työnantajien näkökulmasta lisäksi erityisesti henkilöstön kannustamisen ja motivoinnin sekä työn tuottavuuden parantamisen tulisi olla keskeisiä järjestelmän uudistamisen perusteita”, sanoo Aptan toimitusjohtaja Kirsi Mäkinen.

”Palkan perusteina toimivia elementtejä työnantajien mielestä ovat työn tuloksellisuus, tuottavuus ja hyvä työsuoritus”, hän kuvaa.

Henkilöstön kannustaminen ja motivointi uudistuksen perusteena nousee esille myös työntekijöiden vastauksissa: 46 % työntekijävastaajista piti näkökulmaa tärkeänä.

”Työntekijöiden mielestä kaikkein keskeisin kehittämiskohde on tehtävän vaativuuden huomioiminen palkkauksessa”, kertoo kyselytutkimuksen tuloksista Farmasialiiton työmarkkinajohtaja Minna Hälikkä.

”Jäsenistömme katsoo, että yksi nykyjärjestelmän heikkouksista on henkilökohtaisen panoksen huomioinnin puuttuminen. Pääasiassa kokemusvuosiin perustuva palkkakehitys ei ole työntekijöidenkään mielestä paras malli. Palvelusvuosiportaat päättyvät yhdeksännen tai kahdennentoista vuoden kohdalla ja palkkahuippu saavutetaan näin ollen liian varhain”, toteaa Hälikkä.

TYÖ2030-ohjelma tukee monivuotista hanketta

Suomen apteekkien farmaseuttisen henkilöstön palkkausjärjestelmä on pysynyt lähes muuttumattomana vuosikymmeniä, vaikka toimintaympäristöt, toimintatavat, työn luonne ja osaamistarpeet ovat ajan kuluessa muuttuneet.

Työterveyslaitoksen TYÖ2030-ohjelman rahoituksen tuella toteutettavassa hankkeessa pyritään uudistamaan farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen palkkausjärjestelmää nykytarpeita vastaavaksi; kannustavaksi niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Hankkeen lopputavoitteena on apteekkien arjessa toimiva järjestelmä.

Hanke käynnistyi kesäkuussa 2020 ja sille myönnettiin rahoitusta toukokuussa 2021. Työ pyritään saamaan päätökseen kahden työehtosopimuskauden aikana, joista ensimmäinen päättyy 30.1.2022. Tavoitteena on, että uusi palkkausjärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön vuosien 2023–2024 aikana, kuitenkin niin, että se tulisi voimaan samaan aikaan mahdollisen uuden työehtosopimuskauden kanssa.

Toimiva palkkausjärjestelmä lisää alan vetovoimaa ja kiinnostavuutta nuorten ja alanvaihtajien keskuudessa. Se tukee alalla jo toimivien työntekijöiden ja työnantajien arkea, jossa pitkälle digitalisoitunut lääkkeiden toimitus yhdistyy edelleen perinteisiin asiakaspalvelutaitoihin.

Lisätiedot:
Kirsi Mäkinen
toimitusjohtaja
Apteekkien työnantajaliitto ry
010 406 8100
kirsi.makinen@apta.fi