5.5.2023

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimusratkaisun tarkempi sisältö

Aptan ja Pamin hallinnot ovat hyväksyneet neuvottelutuloksen ja uusi työehtosopimus on voimassa 1.5.2023-30.4.2025 (24 kk). Sopimus on linjassa aiemmin saavutettujen sopimusten kanssa.

Uudet työehdot sisältävät palkkaratkaisut molemmille vuosille ja joitakin tekstimuutoksia.

Neuvotteluyhteistyö sujui rakentavassa hengessä. ”Kiitämme Pamin neuvottelijoita erinomaisesta yhteistyöstä ja sujuvista neuvotteluista”, sanoo toimitusjohtaja Kirsi Mäkinen.

Uudet palkkataulukot voit ladata täältä.

Tarkemmat palkankorotusohjeet lähetämme teille myöhemmin.

Palkankorotukset 1.8.2023

 • Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella
 • Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella.
 • Työaikalisiä korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella

Kertakorvaus

 • Kokoaikaisen kertakorvauksen suuruus on 400 euroa, josta vähintään 200 euroa maksetaan joulukuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja toinen puoli, 200 euroa, viimeistään kesäkuun 2024 palkanmaksun yhteydessä. Kertakorvaus voidaan maksaa kokonaisuudessaan joulukuussa 2023.
 • Osa-aikaiselle työntekijälle kertakorvaus maksetaan sopimustuntien suhteessa.
 • Edellytyksenä on, että työntekijän työsuhde on alkanut viimeistään 1.1.2023 ja työsuhde on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä.  
 • Tarkemmat kertakorvauksen maksamista koskevat edellytykset ja ohjeistukset laaditaan Aptan ja Pamin välillä ja niistä tiedotetaan myöhemmin palkankorotusohjeistuksen yhteydessä.

Palkankorotukset 1.8.2024 

 • Henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella
 • Vähimmäistaulukkopalkkoja korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella.
 • Työaikalisiä korotetaan 3,0 prosentin yleiskorotuksella

Tekstimuutokset

Perhevapaiden palkalliseen jaksoon pidennys, tulee voimaan 1.6.2023

Ei-synnyttävien vanhempien palkallisia perhevapaita pidennetään 1.6.2023 alkaen kuudesta päivästä 36 päivään. (HUOM! Tämä kohta tulee voimaan 1 kk työehtosopimuksen voimaan tulon jälkeen).

Palkalliset perhevapaat määräytyvät jatkossa seuraavasti:  

 • Raskausrahaan oikeutettu synnyttävä vanhempi: raskausvapaan palkka raskausvapaan alusta lukien yhdenjaksoisen 40 raskausrahapäivän ajalta ja vanhempainvapaan palkka 36 ensimmäisen vanhempainrahaan oikeuttavan arkipäivän ajalta.  
 • Vanhempainrahaan oikeutettu ei-synnyttävä vanhempi: vanhempainvapaan palkka 36 ensimmäisen arkipäivän ajalta. 

Työntekijän irtisanomisaika pitenee

TES 4 § 2. Työntekijän noudattama irtisanomisaika on 1 kuukausi, ellei muusta ole sovittu.

– poistetaan taulukko

Huom! Voimaantulo 1.6.2023

Yhteistoimintalaista poikkeava neuvotteluaika 

Tes 4 § 13. Työnantajan harkitessa irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia tuotannollisista, taloudellisista tai toimintojen uudelleen järjestelyistä johtuvista syistä, yhteistoimintalain (1333/2021) soveltamisalan piiriin kuuluvan työnantajan on noudatettava yhteistoimintalain säännöksiä tässä määräyksessä sovituin poikkeuksin. Yhteistoimintalaki ei ole työehtosopimuksen osa. 

Yhteistoimintalaista poiketen lasketaan yhteistoimintalain 23 §:n mukainen muutosneuvotteluja koskeva neuvotteluaika alkavaksi siitä päivästä, jona yhteistoimintalain 19 §:n mukainen kirjallinen neuvotteluesitys annetaan tiedoksi. 


 Voimaantulo: edellä mainittuja muutoksia sovelletaan niihin tilanteisiin, joissa yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys annetaan uuden työehtosopimuksen tultua voimaan. 

21 § Erinäiset määräykset: Työpaikalla tapahtuva oppiminen

18. lisätään lause: Työpaikkaohjaajalle maksettavasta korvauksesta voidaan sopia paikallisesti.

Tutustu työelämään ja tienaa kesäharjoitteluohjelma liitetään osaksi työehtosopimusta.

Tekstimuutokset pdf-tiedostona aukeaa tästä.