2.6.2023

Apteekkien työntekijöiden palkankorotusohjeet 1.8.2023 alkaen

Päivitetty 21.6.2023

Apteekkien työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.8.2023 kolmen prosentin yleiskorotuksella. Yleiskorotuksen lisäksi työntekijöille maksetaan 400 € suuruinen kertakorvaus. Kertakorvauksen tarkempi maksamista koskeva ohjeistus on tämän ohjeen lopussa.

Tallenteen Tes-infosta voit katsoa tästä.

Apteekkien työntekijöiden työehtosopimus julkaistaan verkossa elokuussa. Tulemme myös painamaan työehtosopimuksesta paperiversion, joka tullaan postittamaan teille heti sen tultua painosta.

Sillä välin työehtosopimusmuutokset löytyvät Pamin verkkosivuilta, jonne olemme vieneet muutokset yhteistyössä.

1. Henkilökohtaiset palkat

Apteekin työntekijöiden 31.7.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korotetaan 1.8.2023 lukien 3,0 %:n yleiskorotuksella.

2. Palkkataulukot

1.8.2023 voimaan tulevia vähimmäispalkkataulukoita on korotettu 3,0 %:n yleiskorotuksella. 

Uudet palkkataulukot löytyvät työehtosopimuksesta sekä tämän ohjeen lopusta.

1. kohdan mukaisesti korotetun palkan tulee olla vähintään uuden palkkataulukon suuruinen.

3. Osa-aikatyöntekijän tuntipalkka

Osa-aikatyössä olevan tuntityöntekijän voimassa olevaa henkilökohtaista palkkaa korotetaan 3,0 % yleiskorotuksella.

Tuntipalkkaisen työntekijän vähimmäispalkka saadaan uudesta kuukausipalkkataulukosta jakajalla 160.

4. Korotuksen laskeminen

Palkankorotus lasketaan työntekijän henkilökohtaisesta palkasta. Tällä tarkoitetaan työntekijälle kuukausittain säännöllisesti maksettavaa kokonaispalkkaa. Henkilökohtainen palkka voi muodostua erilaisista palkanosista kuten kuukausipalkasta, euromääräisistä henkilökohtaisista ja työkohtaisuuslisistä ja apteekkikohtaisista eristä.

Mikäli työntekijälle on sovittu palkkataulukosta laskettava prosentuaalinen henkilökohtainen- tai työkohtaisuuslisä, (esim. taulukko + 10 %) käsitellään se erikseen. Lisä lasketaan entisellä prosentilla uudesta taulukosta.

Esimerkki

Usealla työntekijällä henkilökohtainen palkka on taulukkopalkkaa suurempi. Esimerkkitapauksessa työntekijän palkasta on sovittu ”könttäsumma” esim. 2 200 euroa/kk ja hänen tapauksessaan palkkataulukon palvelusvuosia vastaava uusi luku olisi 1 981 euroa/kk. Palkankorotuksen seurauksena työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 3,0 prosentilla. Työntekijän uusi palkka määräytyy siten seuraavasti: 2 200 €/kk + 3,0 % palkankorotus = 2 266 €/kk

Kun korotuksen suuruus, ja sitä kautta työntekijän uusi palkka on saatu laskettua, tarkistetaan viimeiseksi vielä se, ettei uusi palkka alita työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa (palkkataulukot). Jos korotettu uusi palkka ylittää palvelusvuosisidonnaisen vähimmäispalkan, tarkistus ei aiheuta jatkotoimenpiteitä. Jos tarkistuksessa havaittaisiin, että uusi palkka (3,0 % korotettu henkilökohtainen kokonaispalkka) alittaisi palkkataulukon mukaisen minimipalkan, työntekijälle maksetaan palkkataulukon mukaista palkkaa 1.8.2023 eteenpäin.

5. Apteekin työntekijöille maksettava kertakorvaus 2023

Kertakorvauksen suuruus on 400 euroa ja se maksetaan joulukuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertakorvaus voidaan maksaa kahdessa yhtä suuressa osassa, kuitenkin niin, että ensimmäinen osa maksetaan joulukuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja toinen osa viimeistään kesäkuun 2024 palkanmaksun yhteydessä.

Osa-aikaiselle työntekijälle euromääräisen kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.

Kertaerän maksuedellytykset:

  • työsuhteen tulee olla alkanut viimeistään 1.1.2023
  • työsuhteen tulee olla edelleen voimassa myös maksuajankohtana
  • huom! maksuedellytyksissä on eroja työehtosopimusten välillä

Kertakorvauksen maksuedellytyksistä (ohjeistuksen pdf-versio löytyy tästä)

Kertakorvaukseen ovat oikeutettuja vain apteekkien työntekijöiden työehtosopimuksen piirissä työskentelevät työsuhteiset työntekijät. Palkattoman harjoittelun ajalta kertakorvausta ei suoriteta.

Kertakorvaus maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde tämän työehtosopimuksen piirissä on alkanut viimeistään 1.1.2023 ja on edelleen voimassa kertakorvauksen maksupäivänä. Mikäli työnantaja on maksanut työntekijälle kertakorvauksen työntekijän työskennellessä samassa apteekissa farmaseuttisen henkilöstön työehtosopimuksen työehtojen mukaan, kertakorvausta ei tämän sopimuksen perusteella makseta.

Kokoaikaisen työntekijän kertakorvauksen suuruus on 400 euroa ja se maksetaan joulukuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertakorvaus voidaan maksaa kuitenkin myös kahdessa yhtä suuressa osassa, jolloin kertakorvauksen ensimmäinen osa (200 €) maksetaan joulukuun 2023 palkanmaksun yhteydessä ja toinen osa (200 €) viimeistään kesäkuun palkanmaksun yhteydessä 2024. Mikäli kertakorvaus jaetaan kahteen osaan, oikeus kertakorvaukseen määräytyy ensimmäisen maksuajankohdan mukaan.

Kertakorvausta ei makseta, jos työntekijän työsuhde päättyy tai on päättynyt ennen kertakorvauksen ensimmäistä maksuajankohtaa.

Kertakorvausta ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen kertakorvauksen ensimmäistä maksuajankohtaa.

Kertakorvausta ei myöskään makseta, mikäli työsuhde päätetään työntekijästä johtuvasta syystä joulukuussa.

Kertakorvausta ei oteta huomioon muita palkkaeriä maksettaessa, muun muassa vuosilomapalkkaa, ylityökorvausta tms. laskettaessa. 

Osa-aikaisen ja määräaikaisen kertakorvaus

Osa-aikaiselle työntekijälle euromääräisen kertakorvauksen määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa (työsopimustunnit / 3 viikossa:115 / 3 viikossa x kertakorvaus).

Jos työntekijän työaika vaihtelee tai työntekijän työaika on vaihtunut viikkojen 34–45 aikana, hänelle pitää määrittää em. tilanteissa sovellettava keskimääräinen työaika, joka saadaan laskemalla yhteen viikkojen 34–45 aikana tehdyt/suunnitellut työtunnit. Jos ajanjaksolle sijoittuu vuosilomia, niitä ei huomioida laskennassa.

Esim. Mikäli työntekijällä on syysloma viikolla 42, tunnit lasketaan lomaviikon ”ympäriltä” ja jakajana käytetään kahdentoista viikon sijaan 11 viikkoa.

Tilapäisiä ja ennalta määrättyjä enintään 4 kuukauden kestoisia (pois lukien sairauslomiin ja perhevapaisiin liittyvät) määräaikaisia työsopimustuntimuutoksia ei huomioida, vaan näissäkin tilanteissa kertakorvauksen suuruus määräytyy työntekijän normaalien tai keskimääräisten työsopimustuntien mukaisesti.

Osasairausvapaalla, osittaisella vanhempainvapaalla, osittaisella hoitovapaalla, osalomautettuna olevalle kertakorvauksen suuruus määräytyy työntekijän normaalien tai keskimääräisten työsopimustuntien mukaisesti. Näin ollen näistä osa-aikaisista vapaista aiheutuva työtuntien alenema ei alenna kertaerän määrää.

Mikäli työntekijän työsuhde on määräaikainen ja sen kesto enintään 4 kuukautta, kertakorvaus suhteutetaan työsuhteen keston suhteessa. Vajaat viikot pyöristetään täysiin kuukausiin seuraavasti:

Työntekijän määräaikaisuuden pituus kokonaisina kuukausina / 12 kk * 400 €.

Esimerkki 1: Kokoaikaisen työntekijän määräaikaisen työsuhteen kesto on 2 kuukautta ja 3 viikkoa. Kertaerän suuruus lasketaan määräaikaisuuden kokonaisten kuukausien lukumäärään suhteutettuna: (3 kk / 12 kk * 400 €) = 100 €.  

Esimerkki 2: Kokoaikaisen työntekijän määräaikaisen työsuhteen kesto on 2 kuukautta ja 1 viikkoa. Kertaerän suuruus lasketaan määräaikaisuuden kokonaisten kuukausien lukumäärään suhteutettuna: (2 kk / 12 kk * 400 €) = 66,67 €.   

Poissaolojen vaikutus kertakorvauksen maksamiseen

Mikäli työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta kertakorvauksen maksuajankohtana, ei kertakorvausta tarvitse suorittaa.

Jos työntekijä on kertakorvauksen maksuajankohtana poissa työstä hoitovapaalla, lomautettuna tai pitkällä sairauslomalla, jonka osalta ei ole enää palkanmaksuvelvoitetta, kertakorvaus maksetaan hänelle sen jälkeen, kun hän on palannut takaisin töihin.  Kertakorvaus maksetaan, jos työntekijä on maksuajankohtana lyhyellä enintään kahden viikon opintovapaalla tai muulla sovitulla palkattomalla vapaalla. Korvaus suoritetaan työhön paluuta seuraavan ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä. Osittaisella opintovapaalla olevaan työntekijään sovelletaan samoja maksusääntöjä kuin osa-aikaiseen työntekijään.

Kertakorvausta ei makseta, jos työntekijä on itse irtisanoutunut ennen ensimmäistä kertakorvauksen maksuajankohtaa.

Palkkataulukot 1.8.2023 lukien

PR/PV1.4.7.9.
I1781186019492027
II1832191120142091
III1898198120852165
IV2018209921962269

Alle 20 tuntia viikossa työskentelevän siivoojan tuntipalkka              12,06 €

Koululainen                                                                                           1282 €

Lähetti                                                                                                   1466 €

II palkkaryhmän harjoittelija                                                                 1557 €

Lääketeknikko-oppilas                                                                         1556 €

Työaikalisät 1.8.2023 lukien:

Iltalisä                                                                             3,94

Lauantai-, jouluaatto ja juhannusaattolisä                     4,21

Yölisä                                                                              5,06