17.3.2020

Apteekin henkilöstön osalta mm. työaikoja koskevista määräyksistä voidaan tilapäisesti poiketa 13.4. saakka (päivitetty)

Työnantajalla on mahdollisuus poiketa väliaikaisesti työaikaa ja vuosilomaa koskevista järjestelyistä tietyin edellytyksin.

Koronavirustilanne elää jatkuvasti, ja siksi tästä ohjeistuksesta ei pystytä laatimaan kattavaa ja reaaliaikaista kuvaa kaikista mahdollisista tilanteista.

Päivitämme tähän artikkeliin mahdollisia lisätietoja tarpeen mukaan. Seuraathan verkkosivujamme.

Kriisitilanteita varten luotu valmiuslaki on voimassa. Valmiuslaki antaa viranomaisille todella vahvoja valtuuksia puuttua ihmisten ja organisaatioiden toimintaan. Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jossa määritellään tarkemmin valmiuslain antamia mahdollisuuksia.

Jokainen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen on velvollinen tekemään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi välttämätöntä työtä.

Apteekin henkilöstö kuuluu siihen kriittiseen henkilöstöön, johon sovelletaan valmiuslakia

Työlainsäädännön joustot koskevat koko lääkejakelua ja siten myös koko apteekin henkilöstöä. Näissä poikkeusoloissa tietyistä palvelussuhteen ehdoista voidaan poiketa.

Poikkeusoloissa saadaan tilapäisesti poiketa:

1) työaikalain lepoaikoja ja ylityötä koskevista säännöksistä, sama koskee työehtosopimuksella sovittuja lepoaikoja ja ylityösäännöksiä

2) vuosilomalain antamista koskevista säännöksistä.

Mitä palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen tarkoittaa?

Valmiuslaki antaa mahdollisuudesta poiketa palvelussuhteen ehdoista poikkeusolojen aikana. Työajoista voidaan poiketa tilanteissa, joissa terveydenhuollon turvaaminen välttämättä edellyttää esim. työajan pidentämistä tai työajan poikkeavaa sijoittelua.

Poikkeaminen voisi siis tarkoittaa esimerkiksi lepoaikojen lyhentämistä tai ylityön enimmäismäärien kasvattamista. Lisäksi työnantaja voi poiketa velvollisuudesta hankkia työntekijältä suostumus ylityön tekemiseen, jos se on välttämätöntä toiminnan turvaamiseksi.

Vuosiloman kohdalla säännöksistä poikkeaminen tarkoittaa:

  • vuosiloman antamisen ajankohdan myöhentämistä tai ilmoitusajasta poikkeamista
  • ilmoitetun vuosiloman siirtämismahdollisuutta
  • jo aloitetun vuosiloman keskeyttämisoikeutta

Edellytyksenä on, että toimenpiteet ovat tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että niillä ei vaaranneta työturvallisuutta eikä työntekijän terveyttä. Pitämättömäksi jääneet lomat on annettava työntekijälle niin pian kuin mahdollista.

Poikkeamisoikeus koskee myös työehtosopimusmääräyksiä.

Palvelussuhteen ehdoista poikkeaminen ei saa aiheuttaa vaaraa työturvallisuudelle tai työntekijän terveydelle!

Mitä työajoista poikkeaminen EI tarkoita?

Työnantaja ei voi määrätä

  • osa-aikaista palaamaan kokoaikatyöntekijäksi
  • opintovapaalla olevaa palaamaan työhön
  • äitiys-, adoptio-, vanhempainvapaalla-, tai hoitovapaalla olevaa palaamaan työhön

Näissäkin tilanteissa työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia työhön palaamisesta väliaikaisesti tai osa-aikaisen siirtymisestä kokoaikaiseksi tilapäisesti.

Apteekin työntekijöiden 1-3 luokkalaisella lapsella on oikeus koulussa järjestettävään perusopetukseen

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt (päiväkodit) ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään toiminnassa.

Kouluissa järjestetään esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Apteekkiala kokonaisuudessaan luetaan kriittiseen toimialaan.

Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville.

Näillä toimenpiteillä valtiovalta takaa sen, että kenenkään apteekin työntekijän työhön pääsy ei esty.

Voiko työntekijä jäädä kotiin hoitamaan päiväkoti-ikäistä lasta?

Työntekijällä ei ole oikeutta jäädä pois työstä päiväkoti-ikäisen lapsen kanssa. Kyseessä ei toistaiseksi ole pakottava perhesyy, koska päiväkodit ovat auki.

Työnantaja ja työntekijä voivat aina sopia keskenään siitä, että työntekijä jää palkattomasti kotiin hoitamaan päiväkoti-ikäistä lastaan, jos työtilanne sen sallii.

Mikäli työntekijä jää luvatta pois työstä, on työnantajalla mahdollisuus käyttää esim. varoitusta. Tässä kannattaa käytää myös harkintaa sen suhteen, millaiset puuttumiskeinot ovat välttämättömiä ja voisiko asiaa hoitaa jollain toisella tapaa.

Lapsen sairastuessa toimitaan kuten aikaisemminkin

Alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa, noudatetaan normaalisti työehtosopimuksen määräyksiä.

Päivitetty 18.3.2020 klo 12.19.