6.5.2014

Medlemsinfo 6/2014

1. Ändringar i hur man räknar ut semesterlönen för arbetstagare med månadslön
2. Insjuknande i samband med semestern
3. Det nya utbildningsavdraget kräver utbildningsplan
4. Arbetsmarknadsseminariet närmar sig – anmäl dig senast 8.5
5. Lönestatistik för oktober 2013
6. Stipendier ur APTA-fonden

1. Ändringar i hur man räknar ut semesterlönen för arbetstagare med månadslön

De nya uträkningsreglerna gäller situationer, där arbetstiden och på motsvande sätt lönen för en arbetstagare med månadslön har ändrats under kvalifikationsåret eller efter utgången av det, men innan semestern börjar. En heltidsanställd har t.ex. övergått till deltidsarbete eller tvärtemot. Ifall arbetstiden inte har ändrats, räknas semesterlönen för en arbetstagare med månadslön ut på samma sätt som tidigare.

Ändringarna gäller semesterar som har intjänats under perioden 1.4.2013 – 31.3.2014, dvs. semesterlönerna för årets semestrar.

Ändring under kvalifikationsåret

Arbetstiden och på motsvarande sätt lönen för en arbetstagare som får månadslön ändras under kvalifikationsåret. Även om lönen fortsätter att betalas ut som månadslön, räknas semesterlönen ut procentuellt, 9 % eller 11,5 % av lönesumman under kvalifikationsåret. Uträkningsregeln är den samma som då man räknar ut semesterlönen för timanställda enligt 35-timmarsregeln.

Ändring efter utgången av kvalifikationsåret innan semestern börjar

Om arbetstiden och lönen för en arbetstagare med månadslön har ändrats först efter det att kvalifikationsåret har löpt ut, men innan semestern börjar, räknas semesterlönen ut enligt den månadslön som senast har betalts ut före ändringen av arbetstiden (månadslönen : 25 x semesterdagarna).

För dessa ändringar och hur man räknar ut semesterlöner på procentbasis redogörs mera ingående i apotekens semesterhandbok (på finska) på sidorna 39-43, https://apta.fi/oppaat/

2. Insjuknande i samband med semestern

Arbetstagaren har rätt att på begäran få flytta tidpunkten för semestern i fråga om de lagstadgade semesterdagar som infaller under sjukledighet redan från den första sjukdagen. 

Rätten att flytta semestern betyder att arbetstagaren har rätt att på egen begäran få den del av semestern flyttad under vilken arbetstagaren på grund av förlossning, sjukdom eller olycksfall är arbetsoförmögen. Arbetsoförmåga som baserar sig på andra grunder ger inte rätt att flytta semestern. Arbetsgivaren kan kräva ytterligare utredningar om orsaken till arbetsoförmågan, ifall det som har orsakat arbetsoförmågan är oklart och inte framgår av läkarintyget.

Rätten att flytta semestern gäller också i sådana situationer då arbetstagaren har insjuknat redan innan semestern börjar eller om arbetstagaren vet att han/hon under semestern kommer att bli på en sådan sjukledighet som gör att han/hon blir arbetsoförmögen.

Utöver begäran om att semestern ska flyttas, ska arbetstagaren ge en tillförlitlig utredning om grunderna för sin arbetsoförmåga. I praktiken betyder detta läkarintyg eller annan utredning som arbetsgivaren godkänner. Utredningarna fungerar som grund för arbetsgivarens beslut då arbetsgivaren ska bedöma arbetstagarens arbetsoförmåga i förhållande till arbetsuppgiften. Det är inte fråga om huruvida sjukdomen försvårar arbetstagarens semester utan arbetstagaren ska vara

Vad avses med att rätten att flytta semester gäller enbart lagstadgad semester

Med lagstadgad semester avses den enligt semesterlagen fastställda semestern, dvs. antingen högst 24 eller 30 semesterdagar per år beroende på anställnings längd. I kollektivavtalen för apoteksbranschen har man avtalat om längre semestrar än dem i semesterlagen och rätten att flytta semestern omfattar inte dessa semesterdagar. Kravet på lagstadgad semester betyder också att rätten att flytta semestern inte gäller semester som bytts ut av semesterpremien.  Om arbetstagaren insjuknar under den längre semester som intjänats enligt kollektivavtalet, förbrukas semesterdagarna oberoende av om arbetstagaren har insjuknat.

Det är därför viktigt att man i semesterbokföringen antecknar de lagstadgade semesterdagarna som avbetstagaren har intjänat, semesterdagar som utbytts mot semesterpremien, sparad semester och de kollektivavtalsenliga semesterdagarna som överskrider semesterlagens semesterdagar.

Hur ska man göra i praktiken?

Då arbetstagaren insjuknar före eller under semestern, är det först skäl att reda ut om det är fråga om lagstadgad semester. Eftersom förutsättningen för att få flytta semester uttryckligen enligt lagen är att arbetstagaren ber om detta, flyttar enbart arbetsoförmåga inte automatiskt semestern. Arbetstagaren ska själv utan dröjsmål be om att semestern flyttas.

Det är bra att i apoteken göra upp egna spelregler för hur man ska göra när arbetstagare insjuknar under semestern. De kan avvika från den praxis som tillämpas för insjuknande under arbetstid. 

I direktiven är det bra att beakta följande:

 1. Till vem och hur man meddelar om insjuknande under semestern
 2. Hur man ber om att få semestern flyttad
 3. Hurudan utredning krävs av arbetstagaren (läkarintyg, egen anmälan)
 4. Till vem och när utredningen ska lämnas
 5. Hur man gör då man insjuknar utomlands under semester (t.ex. inom vilken tidsperiod och hur begäran om förflyttningen sker, om tidsskillnaden till Finland är stor och inom vilken tidsperiod läkarintyget lämnas).

3. Det nya utbildningsavdraget kräver utbildningsplan

Lagstiftningen om utveckling av kompetensen trädde i kraft i början av detta år. Den centrala tanken är att arbetsgivaren får skatteavdrag för utveckling av personalens yrkeskompetens, baserad på utbildningsplanen.

I apotek som omfattas av samarbetslagen har man redan tidigare varit tvungen att göra upp en personal- och utbildningsplan.

Utbildningsplanen görs upp för ett år i sänder och den uppdateras årligen. För att företaget ska få göra skatteavdrag krävs att planen har gjorts upp innan utbildningen av personalen inleds.

Avsikten med att göra upp en utbildningsplan är att utbildningsfrågorna behandlas i samarbete med personalen. 

Planen består av två delar:

– bedömning av hela personalens kompetensbehov och

– en på bedömningen baserad plan om utveckling av yrkeskompetensen

I planen konstateras vilket slag av utbildning man har planerat arrangera för respektive personalgrupp. Enskilda utbildningar behöver inte nämnas.

Arbetsgivaren fattar beslut om utveckling av kompetens, valda åtgärder och hur de fokuseras.

Skatteavdraget räknas ut på arbetstagarnas genomsnittliga daglön och avdraget kan göras för högst tre utbildningsdagar per arbetstagare. En utbildningsdag är minst sex timmar. Den kan fördelas på flera dagar, dock så att varje utbildningsperiod är minst en timme. Utbildningen kan också vara apotekets interna utbildning.

Ytterligare uppgifter om utveckling av kompetensen, uppgörande av utbildningsplan och hur man får skatteavdraget finns under följande länkar

http://ek.fi/wp-content/uploads/Ohje-osaamisen-kehittamista-koskevan-lainsaadannon-soveltamiseksi.pdf

https://www.tem.fi/files/39166/Henkilosto_ja_koulutussuunnitelma_yhteinen_malli_net.pdf

http://vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Elinkeinoverotus/Tyonantajan_koulutusvahennys(31685)

I november arrangeras en kurs om utbildningsplan och rätten till skatteavdrag, ytterligare information när datumet är klart.

4. Arbetsmarknadsseminariet närmar sig – anmäl dig senast 8.5

På seminariet som varar två dagar behandlas som vanligt olika tema. I år tar vi upp bl.a. följande frågor:

 • Vilka metoder behövs för att Finland har framgång och att återställa konkurrenskraften?
 • Hur klara sig från apoteksrån eller hotande kundsituationer?
 • Vilken betydelse har gott humör och arbetsglädje för utvecklingen av arbetshälsa?
 • Varför behöver vi en pensionsreform?
 • Hur lägger man ut placeringsverksamheten på entreprenad?
 • Vilka är apotekens utmaningar för valperioden 2015-2019?

Vi repeterar spelreglerna för rätten att flytta semestern och förfaringssättet vid insjuknande och ändringarna gällande alterneringsledighet.

Seminariet erbjuder goda möjligheter att träffa kolleger, till tankeutbyte och samvaro. Det är avsett för apotekare och provisorer som fungerar som arbetsledare i apoteken.

Anmäl dig senast 8.5! Program jämte anmälningsanvisningar finns här.

5. Lönestatistik för oktober 2014

Under adressen https://apta.fi/tilastot-ja-selvitykset/ finns statistikuppgifter för apotekens olika yrkesbeteckningar, statistik över månadslönen i EK:s olika avtalsbranscher samt ett eget statistikpaket för apoteken.

6. Stipendier ur APTA-fonden

Vi påminner om att man hela tiden kan ansöka om stipendier från APTA-fonden. Ansökningarna behandlas på följande styrelsemöte. Kriterierna för beviljande av stipendier, ansökningsanvisningar och blankett finns under adress https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/

Med vänlig hälsning 

Apotekens Arbetsgivarförbund

Jukka Koskipirtti