26.4.2018

Medlemsinfo 4/2018

1. Apoteksanställdas löneförhöjningsanvisningar är klara
2. Utbildning i löneberäkning ordnas ännu under våren
3. Semesterrelaterade tips till arbetsgivare
4. Sommarpraktikantprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna gäller sommaren 2018
5. Påminnelse om fastställandet av delningsreglerna för apotekspotten
6. Dataskyddsförordningen träder i kraft 25.5.2018 – dataskyddsbeskrivningarna bör utarbetas snart
7. Aptas medlemsrådgivning är stängd fredagen 11.5
8. Dags att ansöka om ersättning för företagshälsovård hos FPA
9. Preliminär uppgift: Aptas förbundsmöte ordnas torsdagen 11.10.2018

1. Apoteksanställdas löneförhöjningsanvisningar är klara

Apoteksanställdas detaljerade löneförhöjningsanvisningar finns här.

De nya lönetabellerna finns också på vår webbplats.

Det nya kollektivavtalet postas till apoteken i två exemplar när det kommit från tryckeriet.

2. Utbildning i löneberäkning ordnas ännu under våren

Tisdagen 29.5 ordnar vi utbildning i löneberäkning på kongresscentret på Helsingin Taitotalo kl. 10.15–16.00 (Apotekens löneräkningsdag).

 • Utbildningen fokuserar på centrala frågor relaterade till fastställandet och beräkningen av löner (bl.a. byte av anställningsårstrappa och minimilön).
 • Vi repeterar också olika löneförhöjningssituationer (bl.a. beräkning av semesterlön och apotekspottens beteende) etc.

Läs mer och anmäl dig här.

3. Semesterrelaterade tips till arbetsgivare

Eftersom semesterperioden närmar sig är det bra att ge anvisningar för bl.a. frånvaropraxis under semestern. 

På vår webbplats finns anvisningar som arbetsgivare gärna kan ta del av innan semesterperioden börjar. Här finns bland annat information om vad man bör göra vid sjukdomsfall under semestern. På arbetsplatsen är det bra att i god tid gå igenom spelreglerna för frånvaro under semesterperioden. Läs mer här.

4. Sommarpraktikantprogrammet Bekanta dig med arbetslivet och förtjäna gäller sommaren 2018

Aptas och Pams förvaltning har godkänt sommarpraktikantprogrammet för skolelever sommaren 2018 och 2019.

Du kan läsa mer om detta i vårt föregående medlemsmeddelande 4/2018.

5. Påminnelse om fastställandet av delningsreglerna för apotekspotten

Lönerna för den farmaceutiska personalen höjs 1.1.2019 med en allmän förhöjning på 0,9 %. Dessutom kommer en lokalt utdelad löneförhöjning 1.1.2019 på 0,8 %, dvs. en apotekspott. Förhandlingarna om fördelningen av potten borde vara klara fram till 30.11.2018.

Med tanke på detta är det nu senast dags att besluta om fördelningsgrunderna för potten. Potten är avsedd som belöning för goda arbetsprestationer, och dess uttryckliga syfte är att beakta de medarbetare som bäst uppnår målen.

Potten utdelas till ca hälften av apotekens farmaceutiska personal. Om ett apotek endast har en anställd som hör till den farmaceutiska personalen får personen en apotekspott på 0,8 %. Beloppet inräknas då i personens lönesumma för oktober.

Om någon vill ta del av webbinariet 7.3 kan han eller hon göra det via denna länk http://tjs-opintokeskus.adobeconnect.com/pc4lmyd5tuw1/ . Länken fungerar till slutet av augusti och kräver inte lösenord.

Skriftliga anvisningar för samma frågor finns i kollektivavtalet på sidorna 55–58.

6. Dataskyddsförordningen träder i kraft 25.5.2018 – dataskyddsbeskrivningarna bör utarbetas snart

Dataskyddsförordningen relaterad till EU:s reform av dataskyddet börjar tillämpas 25.5.2018. Därför är det aktuellt att utarbeta dataskyddsförordningar senast nu.

Hittills har informationsutbytet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren samt det relaterade dataskyddet baserat sig på lagen om integritetsskydd i arbetslivet. EU:s reform av dataskyddet möjliggör även framöver nationell reglering av dataskyddet i arbetslivet, och därför kommer lagstiftningen om dataskyddet i arbetslivet inte att upphävas enligt tillgänglig information, utan bestämmelserna fortsätter att vara i kraft ungefär på samma sätt som hittills. Vissa ändringar av den nationella regleringen blir dock aktuella. Ändringarna kommer sannolikt att basera sig på en utredning av en arbetsgrupp vid arbets- och näringsministeriet, och den väntas snart vara klar.

I detta skede är det klart att arbetsgivaren vid utarbetandet av operativa modeller för och beskrivningar av dataskyddet framöver även bör motivera syftet med hanteringen av anställdas och arbetssökandes personuppgifter. Sådana uppgifter är bl.a.:

 • Kontaktuppgifter (adress etc.)
 • Bankförbindelse
 • Pension
 • Beskattning
 • Avlöning
 • Semester
 • Sjukledighet och hälsotillstånd
 • Varningar etc.
 • Kontaktuppgifter
 • Rekommendationer
 • Arbetshistoria
 • Arbetsansökningar

Det som förenar alla ovan nämnda uppgifter är att de hanteras för att fullgöra rättigheter och skyldigheter som beror på anställningsförhållandet. Det är dock bra att nedteckna olika slags befintliga datagrupper och detaljer för hanteringsgrunder som avviker från varandra i dataskyddsbeskrivningen. När dataskyddsbeskrivningen utarbetas ska man behandla dessa detaljer i planeringen och genomförandet av den relaterade verksamheten samt fastställa följande ärenden för respektive datagrupp:

 • Syfte med hanteringen
 • Registeransvariges namn och kontaktuppgifter
 • Beskrivning av registrerade grupper (vem uppgifter är det fråga om, arbetstagarens/arbetsgivarens?)
 • Vem som använder och mottar uppgifter
 • Om hanteringen lagts ut på entreprenad (t.ex. löneräkning eller bokföringsbyrå)
 • Om syftet är att överlämna uppgifter för hantering i andra länder
 • Om uppgifter kommer att delas över statsgränser ska man utarbeta en utredning av adekvata skyddsåtgärder
 • Förvaringstider för uppgifter eller kriterier för fastställandet av dem
 • Beskrivning av skyddsåtgärder som baserar sig på teknik och organisationens rutiner samt som syftar till att förhindra missbruk och dataintrång (dataskydd).

Här följer en länk till dataombudsmannens mall för redogörelsen som kan användas.

Om t.ex. löneadministrationen har lagts ut är det viktigt att vid behov med ett nytt skriftligt avtal säkerställa att den anlitade samarbetspartnern (behandlaren) iakttar samma anvisningar som apoteket, dvs. att den inte outsourcar hanteringen av uppgifter utan tillstånd, iakttar sekretess, beaktar dataskyddskraven samt samarbetar med och bistår arbetsgivaren när man fullgör registrerades rättigheter eller svarar på myndigheternas förfrågningar etc.

Det är bra att komma ihåg detta i synnerhet om man som hjälpmedel vid rekrytering tänker använda webblanketter eller andra automatiska rekryteringsmetoder. Arbetsgivare bör utarbeta en egen dataskyddsbeskrivning avseende arbetssökande.
Arbetsgivare får fortfarande ha kameraövervakning i sina lokaler om det är fråga om att säkerställa den personliga säkerheten för anställda och andra som vistas i lokalerna, att skydda egendom, att övervaka produktionsprocessers ändamålsenlighet eller säkerhet eller att förebygga eller utreda situationer som äventyrar egendomen eller produktionsprocessen.

Kameraövervakning får inte förekomma på toaletter, i omklädningsrum eller på andra motsvarande ställen eller i andra personallokaler eller anställdas personliga arbetsrum.

Kameraövervakning och inspelningar får inte användas för andra än ovan nämnda syften. Syftet med kameraövervakning av anställda, införandet av den och dess metoder utgör en del av samarbetsförfarandet enligt lagen om samarbete inom företag. I företag och offentligrättsliga samfund som inte omfattas av lagen om samarbete inom företag ska arbetsgivaren innan beslut fattas ge anställda eller deras representanter en möjlighet att bli hörda om ovan nämnda frågor. Det är bra att gå igenom principerna för övervakning och förvaringstiderna för inspelningar tillsammans med anställda när andra dataskyddsrutiner uppdateras.

7. Aptas medlemsrådgivning är stängd fredagen 11.5

Aptas medlemsrådgivning är stängd fredagen 11.5 efter Kristi himmelsfärdsdag. Du kan dock skicka e-post eller lämna kontaktförfrågan så återkommer vi till ärendet måndagen 14.5.

8. Dags att ansöka om ersättning för företagshälsovård hos FPA

Efter utgången av räkenskapsperioden har arbetsgivaren 6 månader tid på sig att ansöka om ersättning för kostnaderna för företagshälsovård. Om räkenskapsperioden har gått ut 31.12.2017 ska ansökan om ersättning lämnas in till FPA före utgången av juni 2018.
Läs mer

9. Preliminär uppgift: Aptas förbundsmöte ordnas torsdagen 11.10.2018

Apotekens arbetsgivarförbunds förbundsmöte ordnas i Industricentrets auditorium i Helsingfors (Palaces hus) vid Södra kajen 10 torsdagen den 11 oktober 2018 kl. 14.00.
Mötesinkallelsen och mötesmaterialet skickas i september.