19.2.2015

Medlemsinfo 2/2015

1. Lönehöjning till den farmaceutiska personalen 1.4.2015
2. Praktikprogrammet ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” för ungdomar sommaren 2015
3. Lön till praktikanter, studerande och sommarvikarier
4. Den nya diskrimineringslagen

1. Lönehöjning till den farmaceutiska personalen 1.4.2015

De gällande individuella lönerna och tabellönerna till den farmaceutiska personalen höjs från 1.4.2015 med 0,4 %.

Anvisningarna för hur lönerna ska höjas, tabellönerna och arbetstidstilläggen finns här. Tabellönerna finns också i det tryckta kollektivavtalet.

2. Praktikprogrammet ”Bekanta dig med arbetslivet och tjäna en slant” för ungdomar sommaren 2015

Också denna sommar tillämpas i apoteksbranschen sommarpraktikprogrammet för skolelever. Lönen som betalas för två veckor (eller tio arbetsdagar) är denna sommar 345 euro och innehåller semesterersättningen.

Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM har avtalat om sommarpraktikprogrammet för skolelever till och med år 2016. Avsikten med programmet är att ge grundskolelever, elever på tionde klassen, yrkesstartande och gymnasieelever att möjligheter att bekanta sig med arbetslivet.

 Praktikperioden kan inplaceras under tiden 1.6 – 31.8.  Arbetsskiften ska vara sammahängande och de inplaceras från måndag till fredag mellan klockan 8 och 18. Den dagliga arbetstiden för en praktikant är högst 6 timmar.

Avtalet om sommarpraktikprogrammet finns här.

Som bilaga till avtalet finns en avtalsblankett som förbundet och PAM rekommenderar för anställningar enligt sommarpraktikprogrammet.

3. Anställning av praktikanter, studerande och sommaranställda

Innan apoteken anställer ny arbetskraft, ska man beakta de bestämmelser i arbetsavtalslagen som gäller permitterade, arbetstagare uppsagda av ekonomiska orsaker och produktionsskäl samt deltidsanställda.

PM om denna fråga finns här.

4. Den nya diskrimineringslagen

Den nya diskrimineringslagen trädde i kraft från början av år 2015. Lagen tillämpas som tidigare bl.a. i arbetslivet. Nytt i lagen är att man har utökat grunderna för diskriminering och att lagens tillämpningsområde har utvidgats. Företagen omfattas alltså av lagens tillämpningsområde både som arbetsgivare och som näringsidkare.

Enligt den nya lagen är arbetsgivaren skyldig att främja likabehandling på arbetsplatsen. Främjande av likabehandling ska vara en del av den kontinuerliga utvecklingsverksamheten på en arbetsplats. Med detta avses att de förfaringssätt som tillämpas bl.a. då man fattar beslut om anställning av arbetskraft, fördelningen av uppgifterna, utbildning och om olika förmåner verkligen ska vara rättvisa.

I apotek som regelbundet har över 30 anställda ska det finnas en likabehandlingsplan, där man beskriver de åtgärder som vidtas för att garantera att alla behandlas likvärdigt i apoteket. Planen utarbetas i samarbete med personalen eller personalens företrädare och den ska vara klar till den 1.1.2017.

Likabehandlingsplanen behöver inte vara en separat plan utan den kan vara en del av jämställdhetsplanen, personalplanen eller handlingsprogrammet för arbetarskyddet. Det finns inte några bestämmelser om vilken form planen ska ha eller vad den ska innehålla. Det kan vara tillräckligt med några meningar.

Främjande av likabehandling kan vara t.ex. att skapa förfaringssätt då man reder ut diskrimineringsfall eller att ta upp diskrimineringsfrågor i introduktionen av en anställd.

Till diskrimineringslagen fogades som specifikation förbjudna diskrimineringsgrunder och nya former av diskrimination. Till lagen fogades som en ny form av diskriminering om att förvägra anpassning för funktionshindrade. Till lagen fogades också bestämmelser om diskrimination på grund av familjeanknytning och på förmodan grundad diskrimination (mera om detta på sida 4 i bilagan). I lagen finns också bestämmelser on diskriminerande platsannonsering (sidan 5 i bilagan).

Viktigast är att komma ihåg att behandla alla lika och rättvist så, att ingen kommer i annan ställning på grund av egendom eller närståendes egendom.

EK:s pro memoria (på finska) över ändringarna i diskrimineringslagen finns här och lagtexten här.