14.12.2017

Medlemsinfo 10/2017

1. Utbildningar 2018
2. EK:s medlemsavgift sjunker med 25 procent 2018
3. Glöm inte att ansöka om FPA:s familjeledighetsersättning på 2 500 euro
4. Prövotiden för farmaceutisk personal förlängdes till 6 månader
5. Löneförhöjningsanvisningar från och med 1.1.2018

1. Utbildningar 2018

Välkommen till utbildningarna som Apotekens arbetsgivarförbund ordnar 2018. Vi ordnar utbildningar i semesterfrågor, utdelningen av apotekspotten och lokala avtal, anställningsförhållanden och arbetstider samt frånvaron och löneräkning. Utbildningarna ordnas på finska.

Vi ordnar också ett årligt tvådagarsseminarium om aktuella frågor för apotekens personalledning.

Ytterligare information om utbildningarna nästa år

2. EK:s medlemsavgift sjunker med 25 procent 2018

EK:s delegation beslöt att sänka medlemsavgiften med 25 procent för 2018. Minimimedlemsavgiften är dock alltid 50 euro. Rabatten beräknas utifrån EK:s normala medlemsavgift.

Medlemsavgift för EK:s småföretag 2018 (<150 tusen) 0,0540 % – 25 %
Medlemsavgift för EK:s stora företag 2018 (<150 tusen) 0,0240 % av lönesumman – 25 %
och 0,0225 % av förädlingsvärdet – 25 %

3. Glöm inte att ansöka om FPA:s familjeledighetsersättning på 2 500 euro

Arbetsgivare kan få familjeledighetsersättning på 2 500 euro för en kvinnlig anställds moderskapsledighet, om den börjat 1.4.2017 eller därefter. Ersättningen förutsätter att arbetsgivaren har betalat lön för moderskapsledigheten i minst en månad. Läs mer här

4. Prövotiden för farmaceutisk personal förlängdes till 6 månader

Enligt det nya kollektivavtalet för den farmaceutiska personalen som trädde i kraft 1.11.2017 kan man i början av anställningsförhållandet avtala om en prövotid på högst 6 månader. Tidigare var prövotiden 4 månader. Den nu gällande bestämmelsen om en prövotid på 6 månader motsvarar bestämmelsen om prövotidens längd i arbetsavtalslagen.

På denna punkt är det bra att notera att rätten att enligt arbetsavtalslagen förlänga
prövotiden i situationer där arbetstagaren under prövotiden är frånvarande från arbetet på grund av arbetsoförmåga eller familjeledighet i minst 30 kalenderdagar inte gäller i situationer där man ursprungligen avtalat om en prövotid på 6 månader. Prövotiden kan med andra ord i alla situationer vara högst 6 månader lång. I ett anställningsförhållande för viss tid får prövotiden vara högst hälften av den tid arbetsavtalet gäller, dock inte längre än 6 månader.

5. Löneförhöjningsanvisningar från och med 1.1.2018

Vi har utarbetat löneförhöjningsanvisningar avseende den farmaceutiska personalen. Du kan ta del av dem här