6.9.2016

Medlemsinfo 7/2016

1. Apoteksbranschen deltar i konkurrenskraftsavtalet
2. Förbundsmöte 27.9.2016
3. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet
4. Höstens utbildningar närmar sig – boka plats snart

1. Apoteksbranschen deltar i konkurrenskraftsavtalet

Apotekens Arbetsgivarförbund uppnådde förhandlingsresultat med både Farmaciförbundet och PAM avseende apotekens nya kollektivavtal.

I enlighet med konkurrenskraftsavtalet förlängs den farmaceutiska personalens och apoteksanställdas ordinarie arbetstid med 24 timmar från och med 1.1.2017 utan ändringar i inkomstnivån. Om modellen för förlängning av arbetstiden avtalas lokalt. Om avtal inte uppnås förlänger arbetsgivaren den årliga arbetstiden direkt för perioderna eller genom att avdra 3 pekkasdagar, beroende på arbetstidsperiod.

Enligt förhandlingsresultatet träder det nya 12 månader långa kollektivavtalet för den farmaceutiska personalen i kraft 1.11.2016 och gäller till 31.10.2017. Apoteksanställdas nya kollektivavtal träder i kraft 1.2.2017 och gäller till 31.1.2018.

Förlängningen av den årliga arbetstiden genomförs för bägge personalgrupperna från och med den första arbetstidsperioden som börjar efter 1.1.2017.

Parterna avtalade separat om förlängningen av den årliga arbetstiden och genomförandet av detta genom ett protokoll över förlängning av den årliga arbetstiden.  Protokollet kan sägas upp tidigast 31.12.2019. Uppsägning ska ske senast 30.9.2019. Därefter kan protokollet sägas upp årligen före utgången av september varefter det upphör att gälla i slutet av ifrågavarande kalenderår.

Enligt protokollet ska parterna årligen avtala om sättet för förlängningen av den årliga arbetstiden före utgången av november. Apotekaren och förtroendemannen ska avtala om de arbetsplatsspecifika principerna för förlängningen av den årliga arbetstiden. Om förtroendeman inte har valts avtalar apotekaren om principerna med den farmaceutiska personalen. Förlängningen kan genom lokala avtal genomföras på flera sätt, till exempel genom att förlänga arbetstiden per dag, vecka eller period, genom att slopa en söckenhelgsförkortning, överföra minustimmar till arbetstidsbanken eller använda plustimmar i arbetstidsbanken.

För deltidsanställda genomförs förlängningen av arbetstiden med 24 timmar så att den står i proportion till arbetstiden. För timanställda genomförs förlängningen inte.

Om anställningsförhållandet börjar eller slutar mitt under året förlänger endast anställningsmånaderna arbetstiden.

Förbundens gemensamma arbetsgrupp följer upp förlängningen av arbetstiden och dess konsekvenser under protokollets giltighetstid.

Parterna har avtalat om att tillsammans utarbeta anvisningar och blanketter för förlängningen av den årliga arbetstiden och genomförandet av den. Anvisningarna borde vara klara senast i oktober, och apoteken kommer att informeras om detta.

Apta ordnar utbildning i förlängningen av den årliga arbetstiden i anslutning till utbildningen i Uleåborg fredagen 7.10.2016. Dessutom planerar vi att ordna utbildning i södra Finland.

2. Förbundsmöte 27.9.2016

Apotekens Arbetsgivarförbunds förbundsmöte hålls i Apoteksförbundets mötesrum (ingång från Lilla Robertsgatan 14 C, 2 vån.) tisdagen den 27 september 2016 kl. 14.00. Den egentliga möteskallelsen inklusive fullmakter skickas till apoteken i början av september.

Välkommen!

3. Söckenhelger som förkortar arbetstiden kring årsskiftet

Kring årsskiftet förkortas den farmaceutiska personalens och apoteksanställdas ordinarie arbetstid av följande söckenhelger:

  • självständighetsdagen (tis 6.12)
  • annandag jul (mån 26.12)
  • trettondag (fre 6.1)

Julafton, juldagen och nyårsdagen förkortar inte arbetstiden, eftersom de infaller på lördag och söndag.

Ytterligare information om genomförandet av förkortningarna finns här (på finska).

4. Höstens utbildningar närmar sig – boka plats snart

Aptas utbildningar i anställningsförhållanden närmar sig. Du kan ta del av innehållet och anmäla dig på https://apta.fi/koulutus.

I anslutning till utbildningen i hur chefer kan lösa problem som ordnas i Uleåborg 7.10.2016 ordnas också utbildning i förlängningen av arbetstiden enligt konkurrenskraftsavtalet och hur den genomförs på apoteken. Vi planerar också att ordna en kort utbildning avseende detta i södra Finland så fort som möjligt.