5.6.2015

Medlemsinfo 6/2015

1. JM Lasse Johansson har valts till expert vid Apotekarnas Arbetsgivarförfund
2. Arbetsgivarens 9 månader långa återanställningsskyldighet, dvs. skyldighet att erbjuda arbete
3. Nätversionen av frånvarohandboken har uppdaterats
4. Välbefinnande på arbetsplatsen genom ledning – kurs för apotekare och chefer i apotek
5. Förbundets medlemsrådgivning stängd 13–31.7

1. JM Lasse Johansson har valts till expert vid Apotekarnas Arbetsgivarförbund

Juris magister Lasse Johansson (34) har valts till arbetsgivarförbundets nya expert. Han tillträder sin tjänst den 24 augusti 2015. Lasse Johansson har under en lång tid varit jurist i anställningsfrågor vid förbundet Finlands Ekonomer.

2. Arbetsgivarens 9 månader långa återanställningsskyldighet, dvs. skyldighet att erbjuda arbete

Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda arbete åt en anställd som sagts upp av ekonomiska och produktionsmässiga skäl om arbetsgivaren behöver personal inom 9 månader från det att uppsägningstiden har löpt ut för uppgifter som är de samma eller liknande som de uppgifter vilka den uppsagda arbetstagaren skötte före uppsägningen.

Skyldigheten att återanställa gäller inte situationer, då personen har sagts upp av individorsaker. Återanställningskravet gäller inte heller situationer, då grunden för uppsägningen har varit hävning av arbetsavtalet, att arbetstagaren har sagt upp sig eller att ett tidsbundet arbetsavtal har löpt ut.

Läs mera här.

3. Nätversionen av frånvarohandboken har uppdaterats

Den nätversion av frånvarohandboken som finns på förbundets webbplats har uppdaterats. I den förnyade versionen har man fört in de ändringar som gäller partiell sjukdagpenning och alterneringsledighet samt ändringar i kollektivavtalet som gäller praxis i fråga om uppvisande av läkarintyg. Den uppdaterade versionen finns här.

4. Välbefinnande på arbetsplatsen genom ledning – kurs för apotekare och chefer i apotek

Apotekarnas Pensionskassa ordnar regionala kurser om hur man leder välbefinnande på arbetsplatserna för chefer på apotek. Temat för kursen är hur vi lyckas öka välbefinnandet genom ledning, hur vi utnyttjar företagshälsovården och hur vi klarar av utmanande situationer på arbetsplatsen.

Dessa kurser, som är avgiftsfria, är en del av det arbete som Apotekens Pensionskassa gör för att främja välbefinnandet på arbetsplatser. Föreläsare är experter från Arbetarskyddscentralen.  Uppgifter om kursdagar och var kurserna hålls samt program finns här.

5. Förbundets medlemsrådgivning stängd 13–31.7

Förbundets medlemsrådgivning är stängd 13–17.7. Under semestern kan du få hjälp med lösning av anställningsproblem på vår webbplats under rubriken ”usein kysyttyjä kysymyksiä”. Man kan bekanta sig med frågor och svar här. Våra handböcker om semester, frånvaro och arbetstider ger även svar på frågor. Handböckerna finns här.

Det lönar sig också att här bekanta sig med anvisningar om givande av varning då anställning ska avslutas liksom om förutsättningarna för uppsägning här. Det är skäl att komma ihåg att man ska ge varning och avsluta en anställning inom skälig tid från den händelse som leder till dessa åtgärder. Man ska också komma ihåg att hävning av arbetsavtal är allvarligare än uppsägning av arbetsavtal och att hävning alltid förutsätter synnerligen vägande skäl. Man kan läsa mera om hävning här.

Ifall du inte får svar på dina frågor via länkarna ovan och ditt problem är akut kan du skicka e-post fornamn.efternamn@apta.fi. Vi besvarar frågorna enligt möjlighet och senast när vi har återvänt från semestern.

Soliga sommarhälsningar!