18.5.2015

Medlemsinfo 5/2015

1. Kursen arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro skjuts fram till oktober
2. Arbetsavtal när apotekaren byts
3. Insjuknande i samband med semestern
1. Kursen arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro skjuts fram till oktober
2. Arbetsavtal när apotekaren byts
3. Insjuknande i samband med semestern

1. Kursen arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro skjuts fram till oktober

Kursen om arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro som skulle hållas den 4 juni skjuts fram till tisdagen den 20 oktober 2015 klockan 10.00-16.00 i Taitotalo kongresscentrum i Sockenbacka, Helsingfors.

På kursen går vi igenom de viktigaste typerna av frånvaro med exempel. Vi berättar om företagshälsovårdens betydelse samt om de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har t.ex. i samband med sjukfrånvaro. Det preliminära kursprogrammet finns här.

Ytterligare uppgifter och anmälan www.apta.fi/koulutus.

2. Arbetsavtal när apotekaren byts

När apotekaren i ett apoteks byts är det enligt arbetsavtalslagen nästan utan undantag fråga  om överlåtelse av rörelse. Vid överlåtelse av rörelse övergår arbetstagarna som ”gamla arbetstagare” i den nya apotekarens tjänst. Arbetstagarnas anställning avbryts inte – det är bara arbetsgivaren som byts. Villkoren i arbetsavalen kvarstår oförändrade, eftersom anställningarna inte upphör.

Arbetstagarnas arbetsavtal kan vara verkligt gamla och villkoren motsvarar inte längre dagens läge. T.ex. yrkesbeteckningen eller arbetstiden kan ha ändrats, men arbetsavtalet har inte uppdaterats.

Därför är det skäl för den nya apotekaren att gå igenom arbetsavtalen och uppdatera dem så att de motsvarar dagens situation. Det lönar sig att för arbetstagaren förklara, att det inte är fråga om ett nytt arbetsavtal utan att det är en uppdatering av avtalet.

Farmaciförbundet råder förtroendemännen och sina medlemmar att för den apotekare som avgår föreslå, att man i arbetsavtalet, dess bilagor eller separatavtal skulle införa olika praxis och personalförmåner som finns i apoteket.

Man ska inte gå med på något sådant, då man gör det omvandlas de till villkor i arbetsavtalet, och för att ändra dem krävs uppsägningsgrund.

Exempel på personalförmåner och praxis som inte är villkor i arbetsavtal och vilka man inte ska skriva in i avtalet:

–      personalrabatter, motions-, kultur- och lunchsedlar, mera omfattande företagshälsovård än den lagstadgade, julfester, julpengar, bonus mm.

–      utredning över arbetsoförmåga vid insjuknande, mat- och kaffepauser, maten som bjuds, kaffe, kaffebröd, arbetsdagarna per vecka, när arbetsskiften börjar och slutar, extra ledighet för söndagsarbete, praxis i fråga om dagtraktamenten mm.

Den nya apotekaren på apoteket ska också vara noggrann när arbetsavtalen uppdateras. Både den gamla och den nya apotekaren har skäl att kontakta arbetsgivarförbundet vid minsta tvekan i någon fråga.

3. Insjuknade i samband med semestern

Arbetstagaren har på begäran rätt att flytta fram de lagstadgade semesterdagar som infaller under sjukledighet redan från och med den första sjukledighetsdagen.

Med rätten att flytta semester avses att arbetstagaren på begäran har rätt att flytta fram den del av semestern under vilken arbetstagaren är arbetsoförmögen på grund av barnafödsel, sjukdom eller olycksfall. Arbetsoförmåga på andra grunder ger inte rätt att flytta fram semestern. Arbetsgivaren kan kräva tilläggsutredning över orsaken till arbetsoförmågan, ifall det är oklart vad som förorsakat den och detta inte framgår av läkarintyget.

Rätten att flytta fram semestern gäller också situationer när arbetstagaren redan är sjuk när semestern börjar eller om man vet att arbetstagaren under semestern kommer att få sådan sjukvård som medför att arbetstagaren är arbetsoförmögen.

Utöver begäran att flytta semestern ska arbetstagaren lämna en tillförlitlig utredning över grunderna för sin arbetsoförmåga. I praktiken betyder det här läkarintyg eller annan utredning som arbetsgivaren godkänner. Utredningen är grund för arbetsgivarens beslut, när han bedömer arbetsgivarens arbetsoförmåga i förhållande till arbetstagarens uppgifter. Det är inte fråga om huruvida sjukdomen försvårar arbetstagarens semesterfirande utan arbetstagaren ska vara oförmögen att utföra sina arbetsuppgifter.

Vad betyder det att rätten att flytta fram semester gäller endast lagstadgad semester?

Lagstadgad semester betyder semester som fastställs enligt semesterlagen, dvs. antingen högst 24 eller 30 semesterdagar per år beroende på anställningens längd. I apoteksbranschens kollektivavtal finns bestämmelser om längre semester än den lagstadgade och rätten att flytta fram semester gäller inte dessa semesterdagar. Kravet på lagstadgad semester betyder också att rätten inte heller gäller semester som bytts ut mot semesterpremie. Om arbetstagaren insjuknar under den semester som intjänats på basis av bestämmelserna om längre ledighet i kollektivavtalet eller under dagar som bytts mot semesterpremien, löper semesterdagarna trots sjukdomen.

Därför är det viktigt att man i arbetsskiftsförteckningen separat antecknar de semesterdagar som hållits på basis av semesterlagen intjänad semester, dagar som bytts mot semesterpremien, sparad ledighet eller kollektivavtalsenliga semesterdagar som överstiger semestern i semesterlagen.

Vad ska man göra i praktiken?

När arbetstagaren insjuknar före semestern eller under den, är det först skäl att reda ut om det är fråga om lagstadgad semester. Eftersom förutsättningen för att semestern ska flyttas fram enligt lagen uttryckligen är att arbetstagaren ber om detta, flyttas semestern inte automatiskt fram på grund av arbetsoförmåga. Arbetstagaren ska själv, utan dröjsmål, begära att semestern flyttas fram.

Det är skäl att i apoteken göra upp egna spelregler med tanke på insjuknande under semestern. De kan avvika från den praxis som tillämpas under tid i arbete.

I anvisningarna är det bra att beakta åtminstone följande frågor:

  1. Till vem och hur meddelar man om insjuknande under semestern.
  2. Hur man begär flyttning av semestern.
  3. Vilken utredning som förutsätts av arbetstagaren (läkarintyg, eget meddelande)
  4. Till vem och när utredningen lämnas.
  5. Hur gör man då man insjuknar utomlands under semestern (t.ex. hur snabbt och på vilket sätt ska meddelandet lämnas, om tidsskillnaden till Finland är stor eller hur snabbt ska läkarintyget skickas).