24.7.2017

Medlemsinfo 4/2017

1. Lönedivisorn 21,5 för delmånad enligt 13 § i farmaceuternas kollektivavtal tillämpas också i situationer där semesterlön enligt 10 § 4 mom. i semesterlagen betalas för en del av månaden
2. Rekordantal deltagare på Personalledningsdagarna
3. Preliminär uppgift: Personalledningsdagarna 2018 ordnas 17–18.5.2018 i Långvik, Kyrkslätt.
4. Sammanfattning av konkurrenskraftsenkäten
5. Aptas utbildningar hösten 2017
6. De senaste publikationerna av Arbetarskyddscentralen (TTK)

1. Lönedivisorn 21,5 för delmånad enligt 13 § i farmaceuternas kollektivavtal tillämpas också i situationer där semesterlön enligt 10 § 4 mom. i semesterlagen betalas för en del av månaden

Apta och SFL har avtalat om att 13 § tillämpas på beräkningen av den farmaceutiska personalens löner för delmånader även i situationer där man för en del av månaden betalar semesterlön enligt 10 § 4 mom. i semesterlagen (t.ex. procentuell semesterlön). 13 § i kollektivavtalet kompletteras med en ny punkt 3:

”3. Denna paragraf tillämpas på beräkningen av lön för delmånad också när man för en del av månaden betalar procentuellt beräknad semesterlön (10 § 4 mom. i semesterlagen).

Om det i en sådan månad dock finns minst 13 arbetsdagar som berättigar till lön, beräknas frånvarodagarna från måndag till fredag, och en eventuell söckenhelg inom semestern som förkortar arbetstiden jämställs kalkylmässigt med en arbetsdag som berättigar till lön och avdras inte från månadslönen.”

Om semesterlönen och lönen för slutet av månaden redan har betalats för denna sommar t.ex. på basis av beräkning av kalenderdagar, behöver beräkningen inte korrigeras.  Med Farmaciförbundet har man avtalat om att dessa tre nya punkter i 13 § i kollektivavtalet tillämpas på kalkylerna framöver.

2. Rekordantal deltagare på Personalledningsdagarna

Tack till alla som deltog i Personalledningsdagarna. I år deltog över 100 apotekare och provisorer i seminariet.  Särskilt intresse på seminariedagarna väckte det aktuella och delvis även utmanande läget inom apoteksbranschen, besvärliga vardagliga situationer i anställningsförhållanden och tipsen för bättre ledarskap.

3. Preliminär uppgift: Personalledningsdagarna 2018 ordnas 17–18.5.2018 i Långvik, Kyrkslätt

Apta ordnar ett två dagar långt seminarium också nästa år, denna gång på kongress- och spahotellet Långvik i Kyrkslätt. Tidpunkten är torsdag–fredag 17–18.5.2018. Välkommen till nästa seminarium nästa år!

4. Sammanfattning av konkurrenskraftsenkäten

Apta tackar medlemmarna som svarat på enkäten!

Apta riktade en enkät till medlemmarna om förlängningen av den årliga arbetstiden på apoteken. Enkäten utfördes 1–19.3.2017.

Ca 40 % av våra medlemmar svarade på den. Förlängningen av den årliga arbetstiden genomfördes till nästan 100 procent i alla apotek. 

Av svarandena ansåg ca 75 % att förhandlingarna om en förlängning av den årliga arbetstiden avlöpte väl eller ganska väl.

Över 80 % av apoteken genomförde förlängningen genom lokala avtal, dvs. enligt protokoll 1 om den årliga arbetstiden. De tre vanligaste använda elementen var utbildning, förlängning av den periodvisa arbetstiden och överföring av minustimmar till arbetstidsbanken. Alla element användes dock.

Största delen, dvs. nästan 84 % av apoteken genomförde förlängningen på samma sätt för alla. Knappt 35 % upplevde att förtroendemän motsatte sig förlängningen av hela årsarbetstiden.

Kom ihåg att förhandlingarna om förlängningen av årsarbetstiden 2018 ska föras före utgången av november. Därför är det bra att genast efter semestersäsongen avtala med förtroendemannen och/eller personalen om en tidpunkt för förhandlingarna.

5. Aptas utbildningar hösten 2017

Kom ihåg att anmäla er till höstens utbildningar Apta ordnar följande utbildningar under hösten:

– Centrala punkter i fastställandet av lönen och löneräkningen onsdagen 30.8, Helsingfors (en halv dag)
– Arbetstider fredagen 22.9, Uleåborg (en dag)

Läs mer och anmäl dig på apta.fi/koulutus

6. De senaste publikationerna av Arbetarskyddscentralen (TTK)

Arbetarskyddscentralens servicegrupp är de privata servicesektorernas samarbetsorgan, där Apotekens arbetsgivarförbund har representation.

Apoteksbranschens guider är tillgängliga på: https://ttk.fi/tyohyvinvointi_ja_tyosuojelu/toimialakohtaista_tietoa/yksityiset_palvelualat

Publikationernas pdf-versioner kan laddas ner här: https://ttk.fi/koulutus_ja_kehittaminen/julkaisut/ladattavat_julkaisut

Ha en solig sommar!

Apotekens arbetsgivarförbund