16.11.2015

Medlemsinfo 14/2015

1. Apotekens Arbetsgivarförbund och Finlands Farmaciförbund nådde förhandlingsresultat om löneuppgörelsen för det tredje året i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet.
2. Rättelse av formuleringen i § 7, punkt 10 i kollektivavtalet för farmaceutisk personal
3. Ändringar i lagen om alterneringsledighet från 1.1.2016
4. Regionförvaltningsverken utför tillsyn över arbetarskyddet i apoteken i enlighet med lagen om beställarens utredningsskyldighet
5. Arbetsmarknadens centralorganisationer har uppdatera kontrollistan för jämställhetsplanen på arbetsplatsen.
6. Öppettiderna i minuthandeln 2016

1. Apotekens Arbetsgivarförbund och Finlands Farmaciförbund nådde förhandlingsresultat om löneuppgörelsen för det tredje året i enlighet med sysselsättnings- och tillväxtavtalet.

Apotekens Arbetsgivarförbund och Farmaciförbundet har nått ett förhandlingsresultat om löneuppgörelsen för sysselsättnings- och tillväxtavtalets tredje år, andra perioden. Arbetsgivarförbundets styrelse har godkänt förhandlingsresultatet.

Enligt avtalet höjs den farmaceutiska personalens månadslöner från 1.12.2015 med 14,67 euro, dock med minst 0,39 %. Skärningspunkten är 3 762 €/månad, på löner som är lägre än detta tillämpas höjningen i euro och på högre löner den procentuella höjningen.

Höjningsdirektiv kommer i en nära framtid.

2. Rättelse av formuleringen i § 7, punkt 10 i kollektivavtalet för farmaceutisk personal

Formuleringen i § 7, punkt 10 i kollektivavtalet gällande söckenhelgsförkortningar till deltidsanställda är felaktig. Formuleringen motsvarar inte det som man har kommit överens om i kollektivavtalsförhandlingarna. Det tredje stycket i punkten ska tolkas på samma sätt som i det tidigare gällande kollektivavtalet.

Den nuvarande formuleringen låter förstå, att för att en arbetstagare ska få söckenhelgsförkortning ska minimiarbetstiden i genomsnitt vara 12 timmar per vecka och att arbetstagaren ska ha varit i arbete den vecka då söckenhelgen infaller. Enligt denna tolkning skulle en arbetstagare som arbetar färre än 12 timmar inte få söckenhelgsförkortning även om han/hon arbetar veckan i fråga. Parterna har inte avsett detta.

Punkten har ändrats genom avtal mellan arbetsgivarförbundet och Farmaciförbundet. Den nya formuleringen av punkt 10 i § 7, tredje stycket lyder som följer.

För att en deltidsanställd sak få söckenhelgsförkortning förutsätts att den anställda arbetar den vecka söckenhelgen infaller, ifall den genomsnittliga veckoarbetstiden är kortare än 12 timmar per vecka.

3. Ändringar i lagen om alterneringsledighet från 1.1.2016

Lagen om alterneringsledighet ändras från början av år 2016. Orsaken till detta är inbesparingar på 50 miljoner euro som regeringsprogrammet förutsätter.

  • Tiden i arbete förlängs till 20 år (nu 16 år)
  • Maximiperioden förkortas till 180 dagar (nu 360 dagar)
  • Den högre ersättningen för alterneringsledigheten slopas, i fortsättningen får alla 70 % av arbetslöshetspenningen (nu får arbetstagare med lång arbetskarriär 80 %)
  • Möjligheten att hålla ledigheten i perioder slopas
  • Regeringsproposition HE 52/2015, träder i kraft 1.1.2016
  • Ändringarna påverkar dock inte alterneringsledigheten, om avtalet om ledigheten har ingåtts år 2015 och alterneringsledigheten inleds senast 31.3.2016.

4. Regionförvaltningsverken utför tillsyn över arbetarskyddet i apoteken i enlighet med lagen om beställarens utredningsskyldighet

Regionförvaltningsverken utför tillsyn över arbetarskyddet i apoteken i anslutning till lagen om beställares utredningsskyldighet. Vid tillsynen reder man ut om beställaren har följt lagen genom att skaffa de i lagen förutsatta utredningarna av sådana företag/sammanslutningar?, med vilka beställaren har ingått avtal om anlitande av hyrd arbetskraft eller underleverantörsavtal om arbetskraft.

Närvarande vid tillsynen ska vara arbetsgivarens representant/representanter, förtroendemannen/ -ombudet och arbetarskyddsfullmäktigen.

Inspektörerna begär en förteckning över de avtalsparter med vilka beställaren 2014-2015 har gällande på underleverantörsavtal baserat avtal om anlitande av arbetskraft eller avtal om hyrd arbetskraft. Inspektörerna vill därtill att apoteket lämnar utredningar om ovan nämnda avtalsparter enligt § 5 i lagen om beställares utredningsskyldighet (bl.a. om avtalsparten är införd i förskottsuppbördsregistret och i arbetsgivarregistret, liksom i registret över mervärdesskatteskyldiga osv.).

Ytterligare uppgifter här

5. Arbetsmarknadens centralorganisationer har uppdatera kontrollistan för jämställhetsplanen på arbetsplatsen.

Enligt jämställdhetslagen som reformerades från början av 2015 ska en arbetsgivare som regelbundet sysselsätter minst 30 personer göra upp en jämställdhetsplan vartannat år. Jämställdhetsplanen ska göras upp även om hela personalen eller en stor del av den är av samma kön. Planen ska innehålla en utredning över jämställdhetsläget på arbetsplatsen och en kartläggning av de kvinnliga och manliga arbetstagarnas arbetsuppgifter och löner. I planen nämns också de åtgärder som bedömts som nödvändiga för främjandet av jämställdheten samt en utvärdering av hur åtgärderna i en tidigare jämställdhetsplan har genomförts och av resultaten. En kontrollförteckning över jämställdhetsplanen finns här.

6. Öppettiderna i minuthandeln 2016

En förteckning över minuthandlens öppettider på söndagar och kvällar före helgdagar år 2016 finns här.

Begränsningarna i öppettiderna gäller inte apotek, men man kan använda sig av dem när man planerar öppettider och arbetsskift i apoteken.