10.12.2018

Medlemsinfo 10/2018

1. Partiell arbetsförmåga på arbetsplatser
2. Arbetshälsokoordinatorn betjänar apoteksbranschen avgiftsfritt vid Apotekens Pensionskassa
3. Digital publikation om apotekens arbetsmiljö och ergonomi
4. Löneförhöjningsanvisningar från och med 1.1.2019
5. Utbildningar 2019
6. Ändring av semesterlagen våren 2019
7. Preliminär uppskattning av socialförsäkringspremierna 2019

1. Partiell arbetsförmåga på arbetsplats

Arbetarskyddscentralen publicerar regelbundet olika slags guider, anvisningar och informationspaket för både arbetsgivare och arbetstagare. Osatyökykyisyys työyhteisössä (Partiell arbetsförmåga på arbetsplatser) är en av deras nyaste digitala publikationer. Syftet med den är att stödja arbetsplatser i hanteringen av arbetsförmågan och i synnerhet att stödja partiellt arbetsföra arbetstagare och deras välbefinnande. Publikationen riktar sig till ledningen, chefer, arbetarskyddspersonal, förtroendepersoner, HR-personal och partiellt arbetsföra.

Du kan ta del av den här.

Du kan ta del av Arbetarskyddscentralens andra publikationer via länkarna nedan:

Publikationer som kan laddas ner.

Digitala publikationer.

Publikationer som kan beställas.

Arbetsgivare kan få stöd för att anställa partiellt arbetsföra personer

Man vill främja partiellt arbetsföra personers sysselsättning med hjälp av olika understöd till arbetsgivare. Ytterligare information om ämnet finns till exempel på social- och hälsovårdsministeriets webbplats.

Den nya nättjänsten OSKU – Vägar in i arbetslivet stöder partiellt arbetsföra

Nättjänsten Tietyoelamaan.fi erbjuder information, metoder och lösningar för partiellt arbetsföras arbetsmotivation och sysselsättning samt olika livssituationer. Paketet riktar sig till såväl arbetssökande och arbetstagare som arbetsgivare.

Tjänsten innehåller också framgångsberättelser. Du kan ta del av dem via videor, bloggar och podcasts, till exempel i Työkyky käyttöön!. Allt material på webbplatsen får användas fritt.

2. Arbetshälsokoordinatorn betjänar apoteksbranschen avgiftsfritt vid Apotekens Pensionskassa

Om man inte längre klarar sig i sitt nuvarande arbete till exempel av hälsoskäl behövs en ny riktning.

Arbetshälsokoordinatorn strävar efter att finna en lösning som gör det möjligt att fortsätta i arbetslivet trots begränsningar.

Om du hör till Apotekens Pensionskassa har tillgång till arbetshälsokoordinatorns avgiftsfria tjänster.

Arbetshälsokoordinator Hanna Pratsch
Tfn: 050 313 7226
E-post: tyokykykoordinaattori@aekassa.fi

Anträffbar:
tisdagar kl. 16.30–18
torsdagar kl. 16.30–18
fredagar kl. 8–9

3. Digital publikation om apotekens arbetsmiljö och ergonomi

Denna publikation innehåller grundläggande information om apotekens arbetsmiljöfaktorer: akustik, belysning, temperatur och inomhusluft.

4. Löneförhöjningsanvisningar från och med 1.1.2019

Allmän förhöjning

den farmaceutiska personalens personliga löner och tabellöner höjs 1.1.2019 med 0,9 %.

Apotekspott

Utöver den allmänna förhöjningen används en apoteksspecifik pott på 0,8 % för att höja lönerna 1.1.2019. Den har beräknats utifrån den farmaceutiska personalens lönesumma i oktober 2018.

Potten utdelas till ca hälften av apotekens farmaceutiska personal. Till lönen som höjs med den allmänna förhöjningen läggs till apotekspotten vars belopp bestäms av apoteket.

Vi har utarbetat löneförhöjningsanvisningar avseende den farmaceutiska personalen. Du kan ta del av dem här.

Du kan ta del av fördelningen av apotekspotten här.

5. Utbildningar 2019  

Anmälan till vårens utbildningar börjar i december. Anmälan till höstens utbildningar börjar senare på våren.

Semesterutbildning 21.3, Helsingfors

Personalledningens dagar 16–17.5, Kyrkslätt

Anställningsdag 12.9, Helsingfors

Arbetstidsdag 22.11, Tammerfors

Läs mer om utbildningarna här.

I utbildningarna går vi bland annat igenom följande frågor.

6. Ändring av semesterlagen våren 2019

Regeringen gav en proposition om ändring av semesterlagen till riksdagen i början av november. Ändringsförslagen har gjorts för att uppfylla kraven enligt EU-domstolens rättspraxis.

Avsikten är att komplettera semesterlagen med bestämmelser om arbetstagares rätt till extra lediga dagar som kompletterar semestern i situationer där arbetstagaren på grund av sjukdom eller rehabilitering inte har intjänat minst 24 semesterdagar. I och med ändringen av bestämmelsen tryggas arbetstagare 24 semesterdagar för fullt kvalifikationsår. Om arbetstagaren under kvalifikationsåret har intjänat minst 24 semesterdagar blir bestämmelsen om extra lediga dagar inte tillämplig.

För extra lediga dagar har arbetstagaren rätt till motsvarande lön som i arbetet.

Dessutom föreslår arbetsgruppen att tidpunkten för beviljande av uppskjuten semester på grund av arbetsoförmåga förlängs. Semester kan beviljas ännu under kvalifikationsåret som följer på semesterperioden.

Vi informerar mer om detta när lagförslaget framskrider i riksdagen. Avsikten är att lagen ska träda i kraft 1.4.2019.

7. Preliminär uppskattning av socialförsäkringspremierna 2019

De preliminära uppgifterna om socialförsäkringsavgifterna nästa år har offentliggjorts. Uppgifterna preciseras fram till årsskiftet.

Arbetsgivarens socialförsäkringar av den lön som utgör grunden för premien är i genomsnitt 20,47 %.

Arbetstagarens socialförsäkringar av den lön som utgör grunden för premien är i genomsnitt 10,05 %.

Läs mer här.