30.12.2013

Aktuellt 13/2013

1. Arbetsgivarförbundets samarbete med Förbundet för Finsk Handel i utbildningsfrågor år 2014
2. Förbundets kurser i anställningsfrågor år 2014
3. Förbundet för Finsk Handels kurser anpassade för apoteken år 2014
4. EK-Tieto Oy:s kurser
5. Arbetarskyddscentralens kurser
6. Kollektivavtalet för farmaceutisk personal 1.12.2013 – 31.10.2016

1. Arbetsgivarförbundets samarbete med Förbundet för Finsk Handel i utbildningsfrågor år 2014

Apotekens Arbetsgivarförbund och Förbundet för Finsk Handel har avtalat om att utveckla utbildningssamarbetet mellan förbunden. Arbetsgivarförbundets egna kurser i anställningsfrågor, som tidigare har skötts av EK-Tieto Oy, börjar från år 2014 arrangeras av Kauppa-FI Oy. Arbetsgivarförbundet planerar fortfarande kurserna och deras innehåll och förbundets personal fungerar som tidigare som föreläsare.

Arbetsgivarförbundet gör kursutbudet mångsidigare. Från början av år 2014 kan apoteken delta i sådana allmänna kurser ordnade av Förbundet för Finsk Handel, vilka lämpar sig bra för apoteken. Kursavgiften är den samma som för Förbundet för Finsk Handels medlemmar.

2. Förbundets kurser i anställningsfrågor år 2014Semester och sjukfrånvaro

Fre 14.3.2014 Uleåborg, kl. 10.00 – 16.30, Sokos Hotel Eden, Holstinsalmentie 29.

Avsikten med kursdagen är att deltagarna får en helhetsbild av de viktigaste i fråga om hur semester intjänas och ges och hur semesterlönen räknas ut. Vi går också igenom de ändringar av semesterlagen och kollekitavtalsbestämmelserna som gäller uträkningen av semesterlön. Kursen är avsedd för apotekare och personer i ett apotek som sköter om semester- och löneräkningsfrågor.

Därtill behandlar vi kollektivavtalsbestämmelserna om sjukfrånvaro samt arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter i anslutning till dem.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Semesterfrågor

To 27.3.2014, kl. 10.00 – 16.30, Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka).

Avsikten med kursdagen är att deltagarna får en helhetsbild av de viktigaste i fråga om hur semester intjänas och ges och hur semesterlönen räknas ut. Vi går också igenom de ändringar av semesterlagen och kollekitavtalsbestämmelserna som gäller uträkningen av semesterlön. Kursen är avsedd för apotekare och personer i ett apotek som sköter om semester- och löneräkningsfrågor.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Grunder i anställningsfrågor

Ti 29.4.2014, kl. 10.00 – 16.30, Helsingfors, Taitotalo kongresscentrum, Gjuterivägen 8 (Sockenbacka)

På kursen går vi igenom grunduppgifter i anslutning till ingåenda av en anställning, såsom vilka frågor ska beaktas när arbetsavtal görs upp. Avsikten med kursen är därtill att lära sig hur man går tillväga på rätt sätt när en anställning måste avslutas av individorsaker och vilken betydelse arbetsgivarens direktionsrätt har. Vi repeterar också de förfaringssätt som ska tillämpas då arbetskraften måste minskas genom uppsägningar, permitteringar och omvandling till deltidstjänster av ekonomiska skäl och produktionsorsaker.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Apoteksbranschens arbetsmarknadsseminarium

To-fre 22-23.5.2014, Helsingfors, Sokos Hotell Presidentti, Södra järnvägsgatan 4

Detaljerade uppgifter kommer senare.

Arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter vid frånvaro

Fre 26.9.2914 kl. 10.00 – 16.00, Tammerfors, Scandic Station, Ratapihankatu 37

Avsikten med kursen är att gå igenom de viktigaste frånvarosituationerna som t.ex. sjukfrånvaro, studieledighet, alterneringsledighet och andra tillfälliga slag av frånvaro. Vi behandlar frågorna med beaktande av kollektivavtalsbestämmelserna samt lagbestämmelserna rörande dessa frågor.

Löneräkningskurs

Ti 28.10.2014 kl. 10.00 -16.45, Jyväskylä , platsen meddelas senare

På kursen behandlas de viktigaste principerna för hur lönen fastställs och betalas i apoteksbranschen. På kursen behandlas också kollektivavtalsenliga bestämmelser om mertids- och övertidsarbete som hur olika slags frånvaro påverkar lönen (t.ex. sjukdom, tillfällig frånvaro osv).

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

3. Förbundet för Finsk Handels kurser lämpliga för apoteken år 2014

Samarbetsförfarande och reducering av arbetskraften

Ons 29.1.2014 kl. 13.00 -16.00, Helsingfors Södra kajen 10, Auditoriet i 2 våningens förhandlingscentrum

Praktiska medel för samarbetsförhandlingsprocessen i företag med minst 20 arbetstagare.

På kursen går vi praktiskt igenom samarbetsförhandlingarna då arbetskraften ska reduceras och grunderna för reducering av arbetskraft med betoning på följande frågor:

  • ekonomiska, produktionsmässiga och till omorganisering av verksamheten anslutna skäl
  • skyldigheten att erbjuda arbete
  • särskilda förbud
  • förhandlingstider
  • förhandlingarna
  • åtgärder efter förhandlingarna
  • skyldighet att återanställa

Förbundets för Finsk Handels experter föreläser på kursen.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Utbildningsplan och rätt att avdra skatt

Må 3.2.2014 klo. 13.30 – 16.00, Helsingfors Södra kajen 10, Auditoriet i förhandlingscentret på 2  våningen

Lagen om den nya handlingsmodellen för att utveckla kompetensen träder i kraft 1.1.2014. Enligt lagen har arbetsgivaren rätt till extra skatteavdrag/utbildningsersättning för utveckling av personalens kompetens om man i företaget har gjort upp en utbildningsplan för personalen. På kursen ges aktuell information om personal- och utbildningsplanernas innehåll och om hurudan plan ger rätt till skatteavdrag.

Föreläsare är experterna Mika Kärkkäinen och Virpi Pasanen från Finlands Näringsliv EK.

Ytterligare uppgifter och anmälning här.

Papperskrig i anslutning till personalplaner

Ti 13.5.2014 kl. 12.00 – 16.00, Helsingfors Södra kajen 10, Auditoriet i förhandlingscentret på 2 våningen

Kursen erbjuder företagen möjlighet att på en gång få sin personalplan i ordning. På kursen går man igenom de för arbetsgivarna obligatoriska till personalen anslutna planeringsskyldigheterna och granskar de lagbestämmelser som ligger som grund för planeringsskyldigheterna.

På kursen förevisas hur man med hjälp av våra modellunderlag kan göra upp bl.a. personal- och utbildningsplaner, jämställdhetsplan, verksamhetsplan för företagshälsovården, handlingsplan för rusmedelsprogrammet och arbetarskyddet. Vi går också igenom frågor i anslutning till personregisterredogörelsen, eftersom det är ett sådant dokument, som varje arbetsgivare ska göra upp över alla de personregister han upprätthåller.

På kursen håller också en expert på skatterätt ett inlägg om rätten att avdra skatt för utbildningskostnader vilken träder i kraft 1.1.2014.

Kursen är avsedd för Förbundets för Finsk Handel och Apotekens Arbetsgivarförbunds medlemsföretag, chefer, personalchefer och andra personer som handhar personalfrågor.

Ytterligare uppgifter och anmälning senare.

4. EK-Tieto Oy:s kurser

EK-Tieto Oy är ett företag som ägs av Finlands Näringsliv och som för medlemsföretagen arrangerar utbildning i anställningsfrågor, löneräkning, företagsbeskattning och bokföring. Närmare uppgifter under adress www.ek.fi/ EK Tieto Oy.

5. Arbetarskyddscentralens kurser

Arbetarskyddscentralen arrangerar årligen kurser i arbetarskydd och arbetshälsa, ger ut publikationer och informerar arbetsplatserna och samarbetspersonerna inom arbetarskyddet. Ytterligare uppgifter under adress www.tyoturva.fi

6. Kollektivavtalet för farmaceutisk personal 1.12.2013 – 31.10.2016

I en nära framtid postas det nya kollektivavtalet för farmaceutisk personal i 2 exemplar till företagen. Textändringarna i kollektivavtalet har utmärkts med ett lodrätt streck i marginalen.

Enligt kollektivavtalslagen ska kollektivavtalet hållas till apotekens arbetstagares påseende. Extra exemplar kan beställas per e-post: tiedotus@apta.fi, per telefon: Maria Sandström, 09 1728 5116.

Kollektivavtalet finns också på vår hemsida https://apta.fi/lomakkeet/

Apotekens Arbetsgivarförbund önskar sina medlemmar och samarbetsparter

Gott Nytt År

 Jukka Koskipirtti                 Kirsi Mäkinen