3.12.2013

Aktuellt 12/2013

1. Medlemmarnas belåtenhet med förbundets verksamhet på utmärkt nivå
2. Tillämpning av lagstiftningen om utveckling av kompetensen
3. Antecknande av semester i arbetsskiftsförteckningen
4. Stipendier ur APTA-fonden
5. Öppettider i minuthandeln år 2014
6. Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2014
7. PAM:s förtroendemanna- och arbetarskyddskurser 2014

1. Medlemmarnas belåtenhet med förbundets verksamhet på utmärkt nivå

Resultaten av enkäten gällande medlemmarnas belåtenhet med förbundet

Ett stort tack till alla dem som besvarat enkäten! 255 apotekare deltog i undersökningen. Svarsprocenten blev 40.

Enkäten genomfördes med hjälp av en e-postenkät som Promenade Research Oy gjorde 11.9 – 30.9.2013. I enkäten kartlade man medlemmarnas åsikter och erfarenheter om förbundets verksamhet, tjänster och hur de utvecklas. Medlemmarnas belåtenhet mättes på skalan 1 (synnerligen onöjd) – 5 (synnerligen nöjd).

Förbundets medlemmar synnerligen nöjda

Enligt undersökningens resultat var 87 % av dem som besvarade enkäten nöjda eller synnerligen nöjda med förbundets verksamhet. Totalvitsordet blev 4,13. Enligt Promenade Researchs undersökningschef Pekka Harjunkoski var resultatet ett av de bästa bland de medlemsundersökningar de har utfört under åren 2008-2013.

Berömliga vitsord för förbundets tjänster fick tjänsternas tillgänglighet, snabbhet och expertis. Tjänsterna upplevdes som helhet som synnerligen nyttiga.

Telefon- och e-postrådgivningen var de mest använda av våra tjänster. Nästan lika använda var därtill blanketter, handböcker och medlemsinformationen.

I den öppna responsen frågade man efter regionala kurser

Man upplevde också att kursutbudet var tillräckligt och mångsidigt. Ett utvecklingsförslag i fråga om kurserna var att man kunde arrangera kurser utanför huvudstadsregionen. Vi beaktar medlemmarnas önskemål och arrangerar i fortsättningen kurser också på andra orter än i Helsingforstrakten. Vi planerar också att göra vårt kursutbud mångsidigare.

Målsättningen för kollektivavtalen

Beträffande målen för kommande förhandlingsrundor i fråga om pengafrågor var det klart viktigaste moderata lönehöjningar och lång avtalsperiod och i fråga om texten karenstiden för lönen för sjuktid och slopandet av ”Pekkanen-dagarna”. Förhandlingsuppgörelserna enligt det nyligen avtalade sysselsättnings- och tillväxtavtalet torde motsvara medlemmarnas önskemål om moderata lönehöjningar. Vi återkommer till textändringar under följande förhandlingsrunda.

Ett sammandrag (på finska) av medlemsenkäten finns här.

2. Tillämpning av lagstiftningen om utveckling av kompetens

EK har utarbetat anvisningar om hur den nya lagstiftningen om utveckling av kompetens tillämpas. Anvisningarna finns här. Lagförslagen behandlas i riksdagen och avsikten är att lagarna ska träda i kraft från början av år 2014.

Det viktigaste innehållet är att arbetsgivaren får extra utbildningsersättning / skatteavdrag för utveckling av personalens kompetens baserad på apotekets utbildningsplan.

I apotek som omfattas av samarbetslagen är utbildningsplanen en del av den personal- och utbildningsplan som förutsätts av samarbetslagen. I apotek med färre än 20 arbetstagare, där samarbetslagen inte tillämpas, ska en utbildningsplan utarbetas endast i det fall att apoteket vill få del av utbildningsersättningen / skatteavdrag som hänför sig till utbildningen.

I EK:s anvisningar går man igenom innehållet i den utbildningsplan för utveckling av kompetensen som berättigar till skatteavdrag samt avdragets belopp.

3.  Antecknande av semester i arbetsskiftsförteckningen

Bestämmelserna i semesterlagen gällande arbetsoförmåga före semestern eller under semestern ändrades 1.10.2013. Då förutsättningarna uppfylls har arbestagaren rätt att få de lagstadgade semesterdagarna som ingår i perioden av arbetsoförmåga framflyttade till en senare tidpunkt.

Lagstadgade semesterdagar är högst 24 dagar på sommaren och högst 6 dagar på vintern. En femte semestervecka på sommaren och förlängningen av den farmaceutiska personalens vintersemester (max. 3 dagar) ingår i sjukledigheten.

Då man antecknar semestern i arbetstidsförteckningen är det viktigt att det av förteckningen framgår vilken del av semestern som är lagstadgad och vilken del som inte är det. På det sättet kan man avgöra om de semesterdagar som infaller under sjukledigheten skjuts fram eller inte. Logiskt är att man först antecknar den lagstadgade semestern och sedan semesterdagar som överskrider den.

4.  Stipendier ur APTA-fonden

Vi påminner om att man hela tiden kan anhålla om stipendier ur APTA-fonden. Ansökningarna behandlas på förbundets följande styrelsemöte. Kriterierna för beviljande av stipendier, ansökningsanvisningar och -blankett finns under adress https://apta.fi/apteekkien-tyonantajaliiton-apurahat/.

5. Öppettiderna i minuthandeln år 2014

En förteckning över minuthandelns öppettider på söndagar och söckenhelgsaftnar finns här. Begränsningarna av öppettiderna gäller inte apotek, men de kan användas när man planerar apotekens öppettider och arbetsskift.

6. Farmaciförbundets förtroendemannakurser 2014

Arbetsgivarförbundets och Farmaciförbundets utbildningsarbetsgrupp har godkänt följande förtroendemannakurser för år 2014:

Regionala förtroendemannadagar:

14.1               Åbo
22.1               Kouvola
23.1               Kuopio
24.1               Jyväskylä
28.1               Tammerfors
29.1               Seinäjoki
30.1               Uleåborg
4.2                 Helsingfors

Grundkurs för förtroendemän (2 dagar)                        15.-16.5.2014

Fortsättningskurs för förtroendemön (2 dagar)             6-7.11.2014

Deltagande

Arbetsgivaren och förtroendemannen avtalar om kurserna per kalenderår. Förtroendemannen ska så tidigt som möjligt diskutera med arbetsgivaren om sin avsikt att delta i kurs, dock minst 4 veckor innan kursen börjar och så att deltagandet kan beaktas när de övriga arbetsskiften planeras.

Förtroendemannens deltagande i kurs förutsätter att det inte medför påtagliga olägenheter för apoteket. Under nämnda förutsättningar kan förtroendemannen under kalenderåret delta i en förtroendemannadag, samt i en grund- eller fortsättningskurs. Man kan delta i fortsättningskursen tidigast följande år efter det att man gått på grundkursen. Man kan avtala med arbetsgivaren om deltagande i flera kurser.

Arbetsgivaren ska i så god tid som möjligt, dock senast 10 dagar innan kursen börjar, meddela förtroendemannen om orsaken till att apoteket skulle lida påtagliga olägenheter av kursdeltagandet.

Arbetsgivaren kan annullera deltagande i kurs eller kursperiod av vägande skäl i samband med arbetsarrangemangen. En sådan situation kan uppkomma t.ex. när en annan arbetstagare insjuknar strax före kursen.

Ersättningar

När förtroendemannen deltar i av utbildningsarbetsgruppen godkänd kurs som han kommit överens om med arbetsgivaren ersätts s.k. inkomstbortfall för ordinarie arbetstid. Detta innebär att normal månadslön jämte uppgiftsbundna tillägg eller individuella tillägg inte minskas. Arbetstidstillägg eller söndagsersättning betalas inte. Rese-, inkvarterings-, måltidskostnader eller dagpeng betalas inte heller.

7.  PAM:s förtroendemanna- och arbetarskyddskurser 2014

Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM har avtalat om att följande fackföreningskurser avsedda särskilt för apotekspersonal omfattas av arbetsgivarens stöd år 2014:

Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)  14-16.1 och 12-13.2 Helsingfors

Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)  2-4.9. och 8-9.10
Åbo               

Grundkurs i arbetarskydd (5 dagar)  4-6.2 och 5-6.3   
Tammerfors

Kompletteringskurs i arbetarskydd  4-6.11
för förtroendemän (3 dagar)
Tammerfors                   

Förutsättningen för att en förtroendeman och en arbetarskyddsfullmäktig kan delta i en kurs, är att arbetssituationen på apoteket medger det. Man skall på förhand komma överens med arbetsgivaren om deltagande i kurs. Då minskas inte månadslönen. Övriga ersättningar betalas inte.

Med vänlig hälsning

APOTEKENS ARBETSGIVARFÖRBUND

Jukka Koskipirtti