14.10.2016

Medlemsinfo 9/2016

1. Förbundsmötets beslut
2. Utbildningen i löneräkning skjuts upp till onsdagen 30.11.
3. Uppdatering av medlemsuppgifter
4. Anvisningarna för förlängningen av den årliga arbetstiden har publicerats
5. Aptas semesterguide har uppdaterats
6. Utbildning i arbetshälsokortet för apoteksanställda

1. Förbundsmötets beslut

Aptas förbundsmöte ordnades i Helsingfors 27.9.2016. Sammanlagt 140 apotekare deltog personligen eller via ombud.

Till styrelsens vice ordförande för 2017–2018 valdes apotekare Merja Kahela från Aurinkoapteekki i Riihimäki.

Till övriga ordinarie styrelsemedlemmar och till deras personliga ersättare för 2017–2018 valdes följande apotekare:

Pasi Palmroos, ersättare Sari Kallioinen

Anne Kanerva, ersättare Anne Jyrkinen

Tapani Niskanen, ersättare Juho Pietilä

Till vice ordförande Merja Kahelas personliga ersättare för 2017-2018 valdes apotekare Minna Collin. Apotekare Risto Kanerva, som i fjol valdes till styrelseordförande för Apta för en två år lång mandatperiod, fortsätter som ordförande.

Till apoteksbranschens representant i EK:s fullmäktige 2017 valdes apotekare Risto Kanerva och till hans personliga ersättare apotekare Merja Kahela. Apoteksbranschens representant i styrelsen för Arbetsgivarförbundet i handelsbranschen 2017 är ordförande Risto Kanerva.

Till förbundets revisor 2017 valdes CGR-samfundet Ernst & Young Ab med Mikko Rytilahti som huvudansvarig revisor.

Förbundsmötet fastställde förbundets verksamhetsplan och budget för 2017. Förbundet tar ut EK:s medlemsavgift av sina medlemmar. Den fastställs av EK:s fullmäktige.  Förbundsmötet fastställde Aptas arbetsmarknadsmedlemsavgift till 0,125 % av lönesumman, dock minst 225 euro. Medlemsavgiften täcker Aptas personalkostnader, alla kostnader för den ordinarie verksamheten, styrelsens mötes- och resekostnader samt utvecklingskostnaderna för förbundets medlemstjänster.

Förbundsmötet godkände dessutom enhälligt en stadgeändring enligt vilken en ersättare inte väljs för styrelsens ordförande. De nya stadgarna träder i kraft omedelbart efter att Patent- och registerstyrelsen registrerat och godkänt dem.

2.  Utbildningen i löneräkning skjuts upp till onsdagen 30.11.

Aptas planerade utbildning i löneräkning i oktober sköts upp till slutet av november. Utbildningen ordnas i Lahtis 30.11 kl. 9.30–16 på Scandic Lahti (Vesijärvenkatu 1, Lahtis)

Här hittar du detaljerat program och anmälningsblanketten (på finska).

3. Uppdatering av medlemsuppgifter

Kom ihåg att skicka apotekens nya kontaktuppgifter till oss om de ändras så att medlemsregistret är aktuellt. Kontaktuppgifter kan uppdateras per e-post till info@apta.fi.

4. Anvisningarna för förlängningen av den årliga arbetstiden har publicerats

Detaljerade anvisningar för förlängningen av den årliga arbetstiden har skickats till apoteken per e-post. Anvisningarna har utarbetats tillsammans med Servicefacket Pam och Finlands Farmaciförbund. Anvisningarna är också tillgängliga via Apotekarförbundets ProSalkku.

Varje apotek ska först diskutera de allmänna principerna för förlängningen av den årliga arbetstiden tillsammans med förtroendemannen (eller hela personalen). Därefter avtalar man lokalt om hur respektive medarbetares arbetstid ska förlängas. Avtal om förlängning av arbetstid ska ingås skriftligen. Vi har utarbetat en blankettmall med vars hjälp det blir lättare att avtala om detta. Blanketten publiceras inom de närmaste dagarna på vår webbplats under blanketter när den är klar.

5. Apotekens semesterguide har uppdaterats

Vi har uppdaterat semesterguiden så att den motsvarar de senaste lagändringarna, och samtidigt har vi preciserat den något. Guiden finns på vår webbplats i elektronisk form och snart också som tryckt version. Vi postar guiden i två exemplar till apoteken när den kommer från tryckeriet.

6. Utbildning i arbetshälsokortet för apoteksanställda

Ni kommer väl ihåg att Apotekens Pensionskassa tillhandahåller avgiftsfri utbildning i arbetshälsokortet för apoteksanställda. Utbildningen ordnas av Arbetarskyddscentralen. Utbildningen är avsedd för anställda som inte har chefsposition. Ytterligare information finns på www.aekassa.fi.