22.9.2016

Medlemsinfo 8/2016

1. Förlängningen av den årliga arbetstiden genomförs från och med 1.1.2017
2. Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.11.2016–31.10.2017
3. Kollektivavtal för apoteksanställda 1.2.2017–31.1.2018
4. Extra utbildning av förtroendemän hösten 2016
5. Fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2017
6. Likabehandlingsplanen enligt diskrimineringslagen ska vara klar 1.1.2017

1. Förlängningen av den årliga arbetstiden genomförs från och med 1.1.2017

I förhandlingarna har parterna i enlighet med konkurrenskraftsavtalet avtalat om att förlänga den farmaceutiska personalens och apoteksanställdas ordinarie arbetstid med 24 timmar från och med 1.1.2017 utan ändringar i inkomstnivån. Förlängningen av deltidsanställdas arbetstid står i proportion till antalet avtalet arbetstimmar. Förlängningen av den årliga arbetstiden gäller inte anställda med timlön.

Förlängningen av den årliga arbetstiden sker primärt genom lokala avtal. Om förlängningen av den årliga arbetstiden under följande år avtalas skriftligen före utgången av november respektive kalenderår.  Arbetsgivaren avtalar om de arbetsplatsspecifika principerna för förlängningen av den årliga arbetstiden med apotekets förtroendeman. Om apoteket inte har förtroendeman avtalar man om principerna med hela personalen.

När de arbetsplatsspecifika principerna för förlängningen av den årliga arbetstiden är avtalade genomförs den med hjälp av nedan nämnda element eller kombinationer av dem.

 • förlängning av arbetstiden per dag
 • förlängning av arbetstiden per vecka
 • förlängning av arbetstiden per period
 • tiden för utbildningar utanför arbetstid om vilken parterna avtalar separat
 • tiden för arbetshälsa utanför arbetstid om vilken parterna avtalar separat
 • en valbar söckenhelg/kalenderår (7 § 9.)
 • avdrag för högst två intjänade lediga dagar i 120 timmars arbetstidssystem (pekkasdag = 8 t)
 • överföring av minustimmar (1–24 t) till arbetstidsbanken (förutsätter införande av en arbetstidsbank i enlighet med 20 §)
 • förlängningen av arbetstiden kan också genomföras genom att utnyttja plustimmar i arbetstidsbanken

Om parterna inte uppnår avtal om förlängning av den årliga arbetstiden genomförs den på följande sätt, beroende på den avtalade arbetstiden:

 • För dem vars avtalade arbetstid är 115 timmar/3 veckor sker förlängningen av den årliga arbetstiden genom att tillfälligt lägga till arbetstimmar för apoteksanställda i perioder som arbetsgivaren meddelar på förhand, och när det gäller farmaceutisk personal genom att lägga till 1,5 timmar jämnt i 16 perioder (16 perioder x 1,5 t =24 t).
 • För dem vars avtalade arbetstid är 120 timmar/3 veckor sker förlängningen av den årliga arbetstiden genom att avdra tre lediga dagar/år (pekkasdagar; 1 d = 8 t, 2 d = 16 t, 3 d = 24 t).

Apta utarbetar tillsammans med Pam och Farmaciförbundet mer detaljerade tillämpningsanvisningar för förlängning av den årliga arbetstiden och en blankett. De skickas till apoteken per e-post så snabbt som möjligt.

2. Kollektivavtal för farmaceutisk personal 1.11.2016–31.10.2017

Enligt förhandlingsresultatet avseende konkurrenskraftsavtalet gäller det nya kollektivavtalet 1.11.2016–30.10.2017 med nästan samma villkor som tidigare.

I detta sammanhang har arbetsvillkor avseende lön eller andra kostnadspåverkande arbetsvillkor inte ändrats.

Det nya kollektivavtalet publiceras i pdf-format på vår webbplats senast i början av november.  Ändringarna i kollektivavtalet har märkts med ett lodrätt streck i marginalen.

Apta och Farmaciförbundet har avtalat om följande ändringar i kollektivavtalet som gäller under följande kollektivavtalsperiod. Ändringarna gäller arbetstidsbanken.

I protokollet om arbetstidsbanken läggs följande punkter till punkt 3:

 • tiden för utbildningar utanför arbetstid om vilken parterna avtalar separat
 • tiden för arbetshälsa utanför arbetstid om vilken parterna avtalar separat

De övriga ändringarna avseende giltighetstiden för protokollet om förlängning av den årliga arbetstiden är följande:

Tillägg till 5 § i kollektivavtalet (Regelbunden arbetstid):

Ny punkt 1 (och numreringen ändras)

Ett protokoll har upprättats om förlängning av arbetstiden inom avtalsbranschen som arbetsmarknadsorganisationerna ingick 2016. Protokollet har fogats till kollektivavtalet. Protokollet är en separat bilaga. Det är inte en del av kollektivavtalet.

Tillägg till utbildningsavtal, punkten rätt att delta tredje stycket:

Förutom i ovan nämnda kurser har förtroendemannen rätt att delta i en (1) dag lång kurs som handlar om lokala avtal och apoteksekonomins grunder.

Kursdagen kan också bestå av högst fyra webbinarier (nätkurser), vars totala längd är 8 timmar i genomsnitt.

Tillägg till fjärde stycket som sista punkt

 • Förtroendemannen kan på nytt delta i en kurs som handlar om lokala avtal och apoteksekonomins grunder tidigast 5 år senare efter att förtroendemannen deltagit i en sådan kurs.

Ändringar i protokollet om arbetstidsbanken

Rubriken i 3 punkten ändras: Timmar i arbetstidsbanken

Tillägg till 3 punkten.

 • förlängningstimmar enligt konkurrenskraftsavtalet s.k. minussaldo och ersättande timmar (max -24 t)     

Dessa punkter gäller åtminstone till slutet av 2019. Om protokollet om förlängning av den årliga arbetstiden inte sägs upp förblir de avtalade texterna i kraft.

3. Kollektivavtal för apoteksanställda 1.2.2017–31.1.2018

I och med förhandlingsresultatet avseende konkurrenskraftsavtalet gäller det nya kollektivavtalet 1.2.2017–31.1.2018.

I detta sammanhang har arbetsvillkor avseende lön eller andra kostnadspåverkande arbetsvillkor inte ändrats.

Det nya kollektivavtalet publiceras i pdf-format på vår webbplats senast i början av februari.  Ändringarna i kollektivavtalet har märkts med ett lodrätt streck i marginalen.

Apta och PAM har avtalat om följande ändringar i kollektivavtalet som gäller under följande kollektivavtalsperiod.

4 § Anställningsförhållandets upphörande och permittering

Texten i punkt 11 ersätts på följande sätt:

En arbetstagare vars anställningsförhållande gäller tills vidare eller för viss tid kan permitteras enligt arbetsavtalslagen. Lokalt kan parterna i enlighet med 20 § avtala om tillfälligt avbrott i pågående permittering och därefter om fortsatt permittering utan nytt permitteringsmeddelande.

14 § Insjuknande

Anmälningsskyldighet

2. Tillägg efter första stycket:

För att minska på kostnaderna för sjukfrånvaro och sjukfrånvaron kan apoteket lokalt i enlighet med 20 § avtala om införande av eget meddelande. Detta innebär att arbetstagaren kan meddela om sin arbetsoförmåga till arbetsgivaren utan intyg över arbetsoförmåga av läkare eller hälsovårdare. Avtalet gäller arbetstagarens sjukfrånvaron på högst tre kalenderdygn och endast kortvariga sjukdomar som inte kräver medicinsk vård (t.ex. influensa, magsjuka).

21§ Särskilda föreskrifter

Förtroendeman

Punkt 5 i 21§ i kollektivavtalet ändras på följande sätt:

Förtroendemannaersättning betalas till förtroendemannen för skötsel av förtroendemannauppgifter om apoteket har minst 9 anställda vars anställningsförhållanden gäller tills vidare och som hör till Servicefacket. Ersättningen är 23 euro i månaden. Ersättningen betalas för den tid för vilken arbetsgivaren betalar lön för arbetstid.

Tillägg till protokollet om arbetstidsbanken:

Punkt 3.

 • Tiden för utbildningar utanför arbetstid om vilken parterna avtalar separat
 • Tiden för arbetshälsa utanför arbetstid om vilken parterna avtalar separat

De övriga ändringarna avseende giltighetstiden för protokollet om förlängning av den årliga arbetstiden är följande:

Tillägg till 5 § i kollektivavtalet (Regelbunden arbetstid):

Ny punkt 1 (numreringen ändras)

Ett separat protokoll har upprättats om förlängning av den årliga arbetstiden inom avtalsbranschen som arbetsmarknadsorganisationerna ingick 2016. Protokollet har fogats till kollektivavtalet. Det är inte en del av kollektivavtalet.

Protokoll om arbetstidsbanken

Rubriken i 3 punkten ändras: Timmar i arbetstidsbanken

Tillägg till 3 punkten.

förlängningstimmar enligt konkurrenskraftsavtalet s.k. minussaldo (1–24 timmar)

Utbildning som omfattas av arbetsgivarstöd

Utbildningen som omfattas av arbetsgivarstöd ökas med en dag för att förbättra kompetensen avseende lokala avtal. Utbildningsdagen är bunden till giltigheten för protokollet om förlängning av den årliga arbetstiden.

Dessa punkter gäller åtminstone till slutet av 2019. Om protokollet om förlängning av den årliga arbetstiden inte sägs upp förblir de avtalade texterna i kraft.

4. Extra utbildning av förtroendemän hösten 2016

Aptas och Farmaciförbundets utbildningsarbetsgrupp har avtalat om att den extra utbildningen av förtroendemän omfattas av fackföreningsstödet. Avtalet baserar sig på förhandlingsresultatet avseende konkurrenskraftsavtalet. Utbildningen anknyter till förlängningen av den årliga arbetstiden enligt avtalet, och förutsättningen för den är avtal om arbetsplatsspecifika principer med förtroendemannen, om apoteket har en förtroendeman.

Förtroendemannen kan delta i en av följande kurser.

vecka
39 Helsingfors mån 26.9 förtroendemannautbildning kl. 12.30–16
Helsingfors ons 28.9 förtroendemannautbildning kl. 12.30–16
Webbinarium för förtroendemän tors 29.9 kl. 13–16
40 Åbo mån 10.10 kl. 12:30–16
Tammerfors tors 6.10. kl. 12.30–16 (i anslutning till detta ordnas fortsättningskurs för förtroendemän)
41 Seinäjoki ons 12.10 kl. 12.30–16,
Uleåborg to 13.10 kl. 12.30–16
43 Jyväskylä tis 25.10 kl. 12.30–16
Kuopio ons 26.10 kl. 12.30–16

Om förtroendemannen deltar i en tidigare avtalad kompletterande kurs 22–24.9 eller en fortsättningskurs 6–7.10 anses den extra utbildningen vara avklarad. Kurserna innehåller avsnitt om förlängning av den årliga arbetstiden.

Arbetsgivaren ska underrätta förtroendemannen så tidigt som möjligt, dock senast 10 dagar innan kursen börjar varför deltagandet skulle medföra betydande nackdelar för apoteket.

Arbetsgivaren kan annullera deltagandet i kursen/kursperioden av vägande skäl relaterade till organiseringen av arbetet på apoteket. Exempel på sådana skäl är att en annan anställd insjuknar strax före kursen.

När förtroendemannen deltar i en kurs som utbildningsarbetsgruppen och arbetsgivaren godkänt ersätts så kallat inkomstbortfall för regelbunden arbetstid. Med andra ord minskar inte månadslönen med arbetsspecifika eller personliga tillägg. Arbetstidstillägg eller ersättning för söndagsarbete betalas inte. Rese-, logi- eller måltidskostnader eller dagtraktamente betalas inte heller.

5. Fackföreningskurser som omfattas av arbetsgivarstöd 2017

Kurser om vilka avtalats med Servicefacket Pam:

Grundkurser för förtroendemän, 5 d

 • 4.-6.4. ja 3.-4.5. Uleåborg
 1. 26.-28.9. ja 25.-26.10. Huvudstadsregionen

Grundkurs i arbetarskydd, 5 d

 • 4.-6.4. ja 3.-4.5. Uleåborg

Fortbildning för apotekens förtroendemän, 5 d

 • 4–5.10 och 24–26.10. Tampere

Kurser om vilka avtalats med Finlands Farmaciförbund

Regionala förtroendemannadagar

 • Kouvola 24.1.2017
 • Kuopio 25.1.2017
 • Jyväskylä 26.1.2017
 • Tammerfors 8.2.2017
 • Seinäjoki 9.2.2017
 • Uleåborg 10.2.2017
 • Åbo 14.2.2017
 • Helsingfors 16.2.2017

Grundkurser för förtroendemän

 • 22.-24.3.2017, 3 d (inklusive förhandlingskompetens)
 • 8.-10.11.2017, 3 d (inklusive förhandlingskompetens)

Utbildning i förhandlingskompetens, 1 d

 • 10.5.2017

Lokala avtal och utbildning i ekonomi, 1 d

 • 17.5.2017
 • 20.9.2017
 • 22.11.2017

Deltagande

Arbetsgivaren och förtroendemannen avtalar om kurserna ett kalenderår i taget. Förtroendemannen ska diskutera med arbetsgivaren om sina avsikter att delta i kurser så tidigt som möjligt, dock minst 4 veckor innan kursen börjar och så att deltagandet kan beaktas i planeringen av arbetsskift.

Förtroendemannens deltagande i utbildning förutsätter att det inte medför betydande olägenheter för apoteket. Under dessa förutsättningar kan förtroendemannen delta i förtroendemannadagarna och grundkurserna under kalenderåret.

År 2017 ordnar Farmaciförbundet utbildning i förhandlingskompetens också på en separat dag. De förtroendemän som inte har avlagt avsnittet om förhandlingskompetens i samband med grundkursen kan delta i denna 1 dag långa kurs.  Syftet är att man deltar i denna kurs endast en gång.

Arbetsgivaren ska underrätta förtroendemannen så tidigt som möjligt, dock senast 10 dagar innan kursen börjar varför deltagandet skulle medföra betydande nackdelar för apoteket.

Arbetsgivaren kan annullera deltagandet i kursen/kursperioden av vägande skäl relaterade till organiseringen av arbetet på apoteket. Exempel på sådana skäl är att en annan anställd insjuknar strax före kursen.

Ersättningar

När förtroendemannen deltar i en kurs som utbildningsarbetsgruppen och arbetsgivaren godkänt ersätts så kallat inkomstbortfall för regelbunden arbetstid. Med andra ord minskar inte månadslönen med arbetsspecifika eller personliga tillägg. Arbetstidstillägg eller ersättning för söndagsarbete betalas inte. Rese-, logi- eller måltidskostnader eller dagtraktamente betalas inte heller.

6. Likabehandlingsplanen enligt diskrimineringslagen ska vara klar 1.1.2017

Arbetsgivare som regelbundet sysselsätter minst 30 personer ska ha en likabehandlingsplan. Planen ska vara klar i början av 2017.

Likabehandlingsplanen kan vara en separat plan eller införlivas i en annan plan som utarbetas på arbetsplatsen, till exempel jämställdhetsplanen enligt jämställdhetslagen, personalplanen enligt lagen om samarbete eller verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet enligt arbetarskyddslagen.

Innehållet i och omfattningen av likabehandlingsplanen fastställs utifrån arbetsgivarens bedömning. Planen ska innehålla de konkreta åtgärder som bör vidtas på arbetsplatsen för att faktisk likabehandling ska uppnås. Dessutom är det naturligt att i likabehandlingsplanen införliva en bedömning av utfallet av likabehandlingen, och man kan beskriva tidigare åtgärder och konsekvenserna av dem i planen.

Likabehandling på arbetsplatsen kan utredas med hjälp av till exempel checklistor och personalenkäter. I utredningen kan man också utnyttja information om personalstrukturen och intervjuer med anställda.

Likabehandling bör granskas utifrån alla betydande förbjudna diskrimineringsgrunder på arbetsplatsen. Vilka diskrimineringsgrunder som är betydande på arbetsplatsen bör diskuteras med personalen eller dess representanter.

Bedömningen ska omfatta alla arbetsförhållanden och rutiner som iakttas vid rekrytering och personalavgöranden: är arbetsförhållandena och rutinerna jämlika ur de gruppers perspektiv som kan råka ut för diskriminering. Vid bedömningen av likabehandling ska arbetsgivaren gå igenom rutinerna åtminstone för

 • rekrytering
 • delegering av arbetsuppgifter
 • beslut om deltagande i utbildning
 • beslut om lön och förmåner relaterade till anställningsförhållandet
 • beslut om skyldigheter relaterade till arbetet och anställningsförhållandet

Arbetsgivaren ska beakta att diskrimineringsgrunden kan anknyta till sådana personliga egenskaper som är känsliga och vars behandling på arbetsplatsen därför begränsas av lagstiftningen.

Ytterligare information och bedömningsverktyg http://www.yhdenvertaisuus.fi/