11.11.2012

Medlemsinfo 8/2012

1. Arbetsgivarförbundets förbundsmöte
2. Finlands farmaciförbunds förtroendemannakurser 2013
3. Servicefacket PAM:s förtroendemanna- och arbetarskyddskurser 2013

1. Apotekens Arbetsgivarförbunds förbundsmöte

Apotekens Arbetsgivarförbunds ordinarie förbundsmöte hölls den 12.10.2012 i Helsingfors i Finlands Apotekarförbunds festsal. Närvarande var 94 apoteksrepresentanter, personligen eller via befullmäktigade ombud.

I tur att avgå från styrelsen stod styrelsens vice ordförande Marja Ritala och hennes suppleant Sari Kallioinen, medlemmarna Pekka Ritvalehto, Mauri Sarriola och Taina Sirkiä-Vuorio samt deras personliga suppleanter Markku Knuuttila, Helena Heikkinen och Irene Soinio-Laaksonen.

Förbundsmötet valde enhälligt apotekare Marja Ritala från Kangasalan 1. apteekki till styrelsens vice ordförande för åren 2013 och 2014.

Dessutom valde förbundsmötet enhälligt apotekare Jukka Niemi till representant för universitetsapoteket i styrelsen för år 2013 och till hans personliga suppleant personaldirektör Riitta Uhrman.

Till styrelsen valdes som ordinarie medlemmar och som deras personliga suppleanter för åren 2013 och 2014:

ordinarie medlem personlig suppleant
Juho Pietilä Risto Kanerva
Pasi Palmroos Taina Sirkiä-Vuorio
Petri Kiviluoma Sari Kallioinen

Till personlig suppleant för vice ordförande Marja Ritala valdes för åren 2013 och 2014 apotekare Helena Heikkinen.

En förteckning över arbetsgivarförbundets styrelse 2013 bifogas.

Apotekare Pekka Karttunen och som hans personliga suppleant apotekare Marja Ritala valdes att representera apoteksbranschen i Finlands Näringslivs fullmäktige år 2013. År 2013 representeras apoteksbranschen av ordförande Pekka Karttunen i styrelsen för Förbundet för Finsk Handel.

Till revisorer för Apotekens Arbetsgivarförbund år 2013 valdes CGR-samfundet Ernst & Young Oy med CGR-revisor Jarmo Lohi som huvudansvarig.

Förbundsmötet fastställde förbundets verksamhetsplan och budget för år 2013. Förbundet uppbär EK:s medlemsavgift som fastslås på EK:s fullmäktigemöte i november. Förbundet uppbär därtill en serviceavgift om 0,085 % av lönesumman vilken redovisas till Förbundet för Finsk Handel. Minimiavgiften är 140 €. Den täcker arbetsgivarförbundets personalkostnader och övriga kostnader av verksamheten. Förbundsmötet fastställde att arbetsgivarförbundets egen medlemsavgift är 0,040 % av lönesumman, minimiavgiften 65 €. Med denna avgift täcks närmast förbundets styrelses mötes- och resekostnader, kostnader för bokföring och revision samt kostnader som uppstår av utveckling av förbundets medlemstjänster.

2. Finlands Farmaciförbunds förtroendemannakurser år 2013

Arbetsgivarförbundets och Farmaciförbundets utbildnings-arbetsgrupp har godkänt följande förtroendemannakurser (på finska) för år 2013:
Grundkurs för förtroendemän (2 dagar)    21–22.3 Helsingfors
 
Grundkurs för förtroendemän (2 dagar)     17–18.10 Kuopio

Uppdateringskurs för förtroendemän (3 dagar) 26–28.9 kryssning Helsingfors-Stockholm

Förtroendemannadagar i distrikten 2013:
29.1 Åbo            11.2  Helsingfors   
5.2  Kouvola       13.2  Tammerfors
6.2  Kuopio         14.2  Seinäjoki       
8.2  Jyväskylä     15.2  Uleåborg

Deltagande

Förtroendemannen ska så tidigt som möjligt diskutera med arbetsgivaren om sin avsikt att delta i kurs, dock minst 4 veckor innan kursen börjar och så att deltagandet kan beaktas när de övriga arbetsskiften planeras.

Förtroendemannens deltagande i kurs förutsätter att det inte medför påtagliga olägenheter för apoteket. Under nämnda förutsättningar kan förtroendemannen under kalenderåret delta i en kurs. Man kan avtala med arbetsgivaren om deltagande i flera kurser.

Arbetsgivaren ska i så god tid som möjligt, dock senast 10 dagar innan kursen börjar, meddela förtroendemannen om orsaken till att apoteket skulle lida påtagliga olägenheter av kursdeltagandet.

Arbetsgivaren kan annullera deltagande i kurs eller kursperiod av vägande skäl i samband med arbetsarrangemangen. En sådan situation kan uppkomma t.ex. när en annan arbetstagare insjuknar strax före kursen.

Ersättningar

När förtroendemannen deltar i av utbildningsarbetsgruppen godkänd kurs som han kommit överens om med arbetsgivaren ersätts s.k. inkomstbortfall för ordinarie arbetstid. Detta innebär att normal månadslön jämte uppgiftsbundna tillägg eller individuella tillägg inte minskas. Arbetstidstillägg eller söndagsersättning betalas inte. Rese-, inkvarterings-, måltidskostnader eller dagpeng betalas inte heller.

3. Servicefacket PAM:s kurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige år 2013

Apotekens Arbetsgivarförbund och Servicefacket PAM har avtalat om att följande fackföreningskurser avsedda särskilt för apotekspersonal omfattas av arbetsgivarens stöd år 2013:
Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)    5–7.2 och 6–7.3 Tammerfors

Grundkurs för förtroendemän (5 dagar)    27–29.8 och 25–26.9 Helsingfors
     
Grundkurs i arbetarskydd (5 dagar)        27–29.8 och 25–26.9 Helsingfors

Kompletteringskurs för apotekens förtrodendemän (3 dagar) 15–17.10 Petäys

Förutsättningen för att en förtroendeman och en arbetarskyddsfullmäktig kan delta i en kurs, är att arbetssituationen på apoteket medger det. Man skall på förhand komma överens med arbetsgivaren om deltagande i kurs. Då minskas inte månadslönen. Övriga ersättningar betalas inte.